Vad är en konvertibel?

Vad menas med konvertibel?

En konvertibel är en skuldförbindelse som har getts ut av ett aktiebolag mot betalning och som ger innehavaren en rätt eller skyldighet att helt eller delvis byta sin fordran mot aktier i bolaget (konvertering). Det finns tvingande konvertibler vilka kännetecknas av att det alltid föreligger skyldighet att konvertera.

Varför konvertibler?

För den som tecknar en konvertibel brukar det framhållas att den ger en högre ränta än aktiens direktavkastning (utdelning) och att den är säkrare än aktien, eftersom lånet återbetalas för den händelse att aktien inte når konverteringskursen.

Kan man lösa in och omvandla en konvertibel när som helst?

Du kan konvertera konvertibler mot aktier under perioden 2-15 februari 2022, samt augusti 2022, februari 2023 och augusti 2023. Vad händer när programmet är slut? Om du inte har konverterat dina konvertibler till aktier så får du tillbaka pengarna då.

Kan man sälja konvertibler?

Vissa konvertibler är även noterade på en börs och man kan därför köpa och sälja dessa. Det är också vanligt att innehavaren får en årlig ränta på sitt innehav i konvertibeln som återspeglar hur mycket pengar man har lånat ut till företaget.

Kan du förlora pengar om du investerar i en preferensaktie eller i en konvertibel?

Preferensaktier har ett inlösenpris. Om preferensaktien har ökat i värde och ligger över inlösenpriset kan företaget lösa in dina aktier och du får inte ta del av uppgången. 4.Om ett företag går i konkurs har den med preferensaktier förtur att kräva tillbaka pengar framför den med vanliga aktier.

Har konvertibler lägre risk än aktier?

Risken är lägre än vid rena aktieköp då innehavaren av konvertibeln, förutsatt att företaget inte går i konkurs, oftast får tillbaka det nominella beloppet om det inte skulle vara lönsamt att konvertera.

Vad är en omvänd konvertibel?

En omvänd konvertibel är ett värdepapper som liknar en utfärdad säljoption, med den skillnaden att den omvända konvertibeln ger en hög fast ränta under löptiden. Den underliggande egendomen kan vara antingen ett enskilt aktieslag eller ett aktieindex.

Hur sänker man aktiekapitalet?

Hur vill du minska aktiekapitalet?
  1. Betala tillbaka till aktieägarna. …
  2. Frigöra kapital – från bundet till fritt eget kapital. …
  3. Täcka en förlust. …
  4. Lösa in aktier enligt en bestämmelse i bolagsordningen.
6 apr. 2022

Vad är preferensaktier och konvertibler?

Skillnaden mellan en preferensaktie och en stamaktie är att preferensaktieägaren oftast får en på förhand fastställd utdelning innan vanliga aktieägare har rätt att få en krona, därav prefixen ”preferens”. Den fastställda utdelningen är vanligtvis högre än den utdelning som ges till stamaktieägare.

Kan man när som helst teckna sig med hjälp av en teckningsoption?

En emission av teckningsoptioner är ett av flera sätt för ett företag att öka sitt aktiekapital. En teckningsoption ger innehavaren rätt att vid en förutbestämd period i framtiden teckna sig för nya aktier till ett förutbestämt pris.

Hur bokförs konvertibler?

När ett konvertibelt skuldebrev konventeras till aktier omförs det bokförda värde för det konvertibla skuldebrevet till aktier. När ett konvertibelt skuldebrev säljs eller löses in för det nominella värdet bokas det bokförda värdet bort samtidigt som eventuell vinst eller förlust bokförs i kontoklass 8.

Vad är skillnaden mellan en obligation och ett förlagslån?

Ett förlagslån är precis som en obligation, ett värdepapper. Skillnaden är att ett förlagslån ofta betalas tillbaka under en längre period och med högre ränta eftersom ingen säkerhet finns. Ett obligationslån grundar sig alltså på obligationer medan ett förlagslån grundar sig på förlagsbevis.

Kan du som innehavare av en teckningsrätt förlora mer än det investerade beloppet?

Du kan antingen sälja en teckningsrätt och köpa 12 aktier eller köpa en teckningsrätt och köpa 13. På så sätt blir ingen teckningsrätt värdelös. Kan man förlora pengar på teckningsrätter? Ja, om du inte fullföljer hela processen när du köper teckningsrätter kan du förlora pengar.

Kan en preferensaktie vara svår att sälja vid en viss tidpunkt?

Frågan löd om det är svårt att sälja preferensaktier? Svaret på den frågan är nej, inte nödvändigtvis. I och med att preferensaktier handlas på börsen som andra noterade aktier så är det ingen skillnad och det finns ingen extra svårighet i detta.

Hur säljer man onoterade aktier?

Onoterade aktier handlas i stort sett manuellt. Antingen åtar du dig själv som investerare att hitta köpare eller säljare för dina aktier eller så kan handel ske via ett institut som åtagit sig att organisera handeln i onoterade aktier. Via Avanza går det exempelvis att handla onoterade aktier på Bequoted-listan.

Webinarium om Konvertibler med Patrik Sandell och Henrik Ohlin, KPMG – Connect Sverige Region Syd

EXTROVERT VS INTROVERT (VAD ÄR SKILLNADEN?)

Reskontra

Lämna en kommentar