Vad är en kundfordran?

Vad menas med kundfordran?

Med kundfordringar menas en säljares tillgodohavande hos en köpare, som oftast uppstår när säljaren utfärdar en faktura. Fordran upphör sedan när köparen betalar fakturan. I redovisningen betraktas kundfordringar som omsättningstillgångar och redovisas i bokslutet under rubriken Fordringar.

Hur bokförs kundfordran?

I baskontoplanen bokförs kundfordringar i kontogrupp 15. En kundfordran skall enligt IFRS redovisas i balansräkningen när det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelarna kommer att tillfalla redovisningsenheten om kundfordran har ett nominellt värde som kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

Är kundfordringar debet eller kredit?

Kundfordringar som anses osäkra och därmed kräver speciell bevakning ska särredovisas så att det osäkra fordringsbeloppet omförs från konto 15* (Kundfordringar) i kredit till konto 1518 (Osäkra kundfordringar) i debet.

Varför minskar kundfordringar?

Om kunden har bristande betalningsförmåga kan en kundfordran ibland leda till en kundförlust. Det är vanligt att företag gör en bedömning av den sammanlagda förlustrisken i dess kundfordringar. De fordringar där det råder osäkerhet om kunden har förmåga att betala eller inte brukar kallas osäkra kundfordringar.

Vad är kundfakturor?

En kundfaktura är en faktura som ett företag skickar till sin kund. Detta ska inte förväxlas med en leverantörsfaktura, som är en faktura som en organisation har fått från en av sina leverantörer.

Hur bokför man Dagskassa?

Du som säljer med dagskassa och har en kassarapport från ditt kassasystem kan bokföra detta som en transaktion om dagen. Detta bokförs enklast manuellt där du anger försäljningskonton, momskonton samt betalkonto (kassa, bankkonto eller kortbetalningar).

Hur bokföra fordran på leverantör?

Det belopp du betalade för mycket utgör en fordran du har leverantören – antingen debet konto 1680 eller 1480 vilket du föredrar. Det kontot krediterar du sedan när nästa betalning sker och leverantören har räknat av det som från början är för mycket betalt.

Hur bokföra betald faktura?

Utgående och inkommande fakturor bokförs in i bokföringen på det datum de är utställda eller inkomna – det vill säga på fakturadagen eller ankomstdagen. I det här skedet bokförs fakturan som en kundfordran eller en leverantörsskuld. Samtidigt redovisar du också momsen.

Hur bokför man en kreditfaktura?

Kreditfakturor bokförs lite olika och idag går det ej att bokföra en faktura med ett direkt negativt belopp. Enklaste sättet är då att bokföra det som det ursprungliga inköpet (med positiva belopp) men byta plats på debet och kredit, alltså så att verifikatet ser ut tvärtom gentemot det ursprungliga.

Vad är en Debetfaktura?

Vid försäljning: Kreditfakturor får kvittas mot debetfakturor om det är kopplat till samma kund varmed posten hamnar under posten kundfakturor. Men är det så att det på denna kund endast finns en kreditfaktura skall den i stället betraktas som en kortfristig skuld.

Vilken kontotyp tillhör kundfordringar?

I företagets bokföring ska du registrera olika slags affärshändelser på olika konton, till exempel kundfordringar på kontot för just kundfordringar. Ett bokföringskonto är alltså ett konto där du registrerar (bokför) en viss slags affärshändelser.

Vad är leverantörsskulder?

En leverantörsskuld uppkommer när ett säljande företag har gett ett köpande företag kredit enligt avtalade betalningsvillkor. En leverantörsskuld är alltså en skuld som uppstår vid inköp av varor och tjänster. Efter ett inköp får företaget en faktura från sin leverantör.

Hur bokföra återvunna kundförluster?

Konstaterade kundförluster som har blivit återvunna bokförs som övriga rörelseintäkter i kontogrupp 39. 3951 återvunna tidigare avskrivna kundfordringar. Du får justera den utgående momsen (Konto 2611, 2621, 2631) vid en konstaterad kundförlust.

Hur påverkar kundfordringar resultatet?

Även de kundfakturor som är utestående ska bokföras. Med en utestående faktura menas en faktura som du skickat till kund, och förväntar dig att du skall få betalt för. Eftersom du sålt varan eller tjänsten under året men kommer få betalt för den nästa år så ska den försäljningen bokföras under det år den ägt rum.

När blir en kundfordran osäker?

Om man får veta att kunden fått likviditetsproblem kan man föra över fordran till konto 1515 Osäkra kundfordringar. En anledning att göra det är att underlätta bevakningen av fordran. När man befarar att kunden inte kommer att betala görs en reservering för den befarade kundförluster.

What are Trade Receivables | Accounting terms #IGCSE | Lesson 4- A | Falcon Fabian Academy

Trade Receivables (Definition, Example) | How it Works?

Del 16 Vad är kundfordran och leverantörsskuld

Lämna en kommentar