Vad är en malm?

Vad betyder en malm?

Ordet malm kommer av mala i fornsvenskans ”malmber” och betyder egentligen sand, dvs söndermalt berg. Vi återfinner ordet även i Malmö, Malmköping.

Vad är malm gjort av?

Malmmineral är sådana mineral som innehåller en eller ibland flera metaller och som ibland förekommer i tillräcklig mängd för att under gynnsamma omständigheter kunna bilda malmer (se även definitionen av malm i faktarutan härintill). Med andra ord: man bryter malmmineral för att utvinna metall.

Vad är skillnaden på metall och malm?

Överallt på jorden finns metaller bundna i mineral. Det som avgör om ett mineral är värt att bryta beror på hur mycket det kostar att utvinna metall ur det (brytning, energiåtgång, transporter mm). När mineral är ekonomiskt brytvärd för framställning av metall kallas detta för malm.

Vad är malmbrytning?

Alltsedan de första mänskliga civilisationernas uppkomst har människan utnyttjat metaller utvunna ur mineral i berggrunden till verktyg och prydnadsföremål. I vår tid utgör malm-brytning och metallutvinning en bas för den tekniska och industriella utvecklingen.

Hur många metalliska grundämnen känner vi till?

Av de drygt 100 kända grundämnena är 80 metaller och ytterligare sex så kallade halvmetaller. Överallt på jorden finns metaller bundna i mineral. En metall brukar definieras av att den är ett grundämne (element) med metalliska egenskaper.

Vad är det för skillnad på malm och mässing?

Förr i tiden var dock ”malm” en beteckning för ospecificerade kopparlegeringar som varken kunde kallas brons (koppar och tenn) eller mässing (koppar och zink), eftersom de förutom koppar kunde innehålla såväl tenn, zink som bly i olika proportioner.

Vad innebär det att en metall korroderar och vad betyder själva ordet korrodera?

Korrosion (från latinets corrodere som betyder fräta sönder), frätning, innebär att ett material, vanligtvis en metall, löses upp genom en kemisk, oftast elektrokemisk, reaktion till en mer stabil form, som exempelvis oxider, hydroxider och sulfider.

Hur har järnmalmen i Sverige bildats?

Bandad järnmalm bildas genom att syre, som frigjorts av fotosyntetiserande cyanobakterier, tillsammans med upplöst järn bildar olöslig järnoxid. Järnoxiden har fällts ut på havsbotten som bestått av anoxisk lera som bildat skiffer och mikrokristallin kvarts.

Hur går malmbrytning till?

Brytning av malm kan ske i dagbrott eller under jord. Malmkroppar bryts oftast i dagbrott ner till 300-400 m djup, därefter övergår normalt brytningen till underjordsbrytning. I Sverige dominerar underjordsbrytning, men majoriteten av världens gruvbrytning sker i dagbrott.

Vad vi använder de olika metallerna till?

Vi använder det nästan överallt; i broar, väggar, golv, tak, tåg, bilar och inte minst i maskiner och verktyg som i sin tur gör andra produkter. Stål är den mest använda metalliska råvaran i hela världen. Stål används mer än 20 gånger så mycket som alla andra metaller tillsammans.

Vilken metall har den högsta smältpunkten?

Volframs mest kännetecknande egenskap är dess höga smältpunkt, 3 695 Kelvin, den högsta bland alla metaller och näst högst bland alla grundämnen. Kokpunkten är 5 828 Kelvin, vilket är högst av alla grundämnen. Volfram har också en anmärkningsvärt hög dragstyrka, ungefär 2 000–3 500 MPa vid 25 °C.

Vilka metaller utvinns i Kirunagruvan?

Kirunagruvan är en järngruva i berget Kiirunavaara i Kiruna kommun. Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (LKAB) har brutit järnmalm där sedan början av 1900-talet och gruvan är världens största och modernaste underjordsgruva för järnmalm.

Vad är det för skillnad på dagbrott och gruvor?

Vid dagbrott kan mer malm brytas med lägre halt, medan underjordsgruvor innebär dyrare drift. Om fyndigheter med högre koncentration hittas på stora djup kan däremot underjordsgruvor vara lönsamma. I Sverige finns gruvor som går ned till mer än 1 400 meters djup. Brytning av malm kan ske i dagbrott eller under jord.

Vad är det för nackdelar med dagbrott och gruvor?

Gruvor kan påverka miljön på olika sätt, främst genom utsläpp av metaller och andra ämnen till vatten, men även buller, vibrationer och damm vilket kan skapa olägenheter för närboende. En av de mest uppenbara effekterna är att gruvverksamhet tar mark i anspråk och förändrar landskapsbilden.

I vilka bergarter finns det guld?

Guld är en ädelmetall som har mycket stor härdighet mot kemikalier och angrips överhuvudtaget inte av luft eller vatten. Guld kan endast lösas upp av kungsvatten eller cyanid. I Sverige hittar man vanligtvis guld i kvartsgångar eller i bergarter med vulkaniskt ursprung, vulkaniter.

Från malm till pellets

Om hur Gud blev människa och vad det har med oss att göra – Magnus Malm

En film om stål och stålindustrin i Sverige

Lämna en kommentar