Vad är en myndighet?

Vad räknas som en myndighet?

Med myndighet förstås varje organ som ingår i den offentligrättsliga statliga och kommunala organisationen, inklusive regeringen och domstolarna (prop. 1979/80:2 Del A s. 125).

Vilka statliga myndigheter finns?

År 2021 fanns 458 myndigheter i registret enligt följande fördelning:
 • Statliga förvaltningsmyndigheter: 249 st.
 • Myndigheter under riksdagen: 5 st.
 • Statliga affärsverk: 3 st.
 • AP-fonder: 6 st.
 • Sveriges domstolar samt Domstolsverket: 83 st.
 • Svenska utlandsmyndigheter: 112 st.

Vilka olika myndigheter finns det?

Myndighetsregistret är uppdelat i sex olika kategorier listade nedan:
 • Statliga förvaltningsmyndigheter (249 st)
 • Myndigheter under riksdagen (5 st)
 • Statliga affärsverk (3 st)
 • AP-fonder (6 st)
 • Sveriges domstolar samt Domstolsverket (83 st)
 • Svenska utlandsmyndigheter (112 st)

Är en kommun en myndighet?

En kommun är en regelstyrd offentlig organisation som är anförtrodd myndighetsutövning.

Vem är myndighetsperson?

Det finns tre stycken myndighetskategorier i Sverige: domstolarna, regeringen och förvaltningsmyndigheterna. I Sverige finns det cirka 350 myndigheter i de tre kategorierna. Regeringen är Sveriges högsta verkställande myndighet där stadsministern agerar myndighetschef.

Vilken är Sveriges största myndighet?

Den största myndigheten är Polismyndigheten med cirka 35 000 anställda, följt av Försvarsmakten med drygt 24 000 anställda. Andra stora myndigheter är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kriminalvården och Skatteverket som alla har mer än 10 000 anställda.

Hur många statliga myndigheter finns det?

Myndighetens chef heter generaldirektör. Det finns ungefär 250 statliga myndigheter i Sverige.

Hur många generaldirektörer finns det i Sverige?

Myndighetschefer 2021
Antal Könsfördelning
Kvinnor Män
Generaldirektör 54 49
Landshövding 13 38
Rektor 11 65

3 rader till

Hur många statliga myndigheter finns det i Sverige år 2021?

Det finns 343 myndigheter under regeringen

Här redovisar vi antalet myndigheter, var i landet de statligt anställda finns samt hur myndigheterna är fördelade mellan olika verksamhhetsområden och departement.

Vilka är myndigheterna under regeringen?

Statliga förvaltningsmyndigheter, statliga affärsverk, domstolar och AP-fonderna ingår i vår definition av en myndighet. Vi räknar utlandsmyndigheterna som delar av Regeringskansliet. Vi redovisar inte uppgifter om myndigheter under riksdagen, som till exempel Riksdagsförvaltningen och Riksrevisionen.

Är socialtjänsten en myndighet?

Socialstyrelsen. Socialstyrelsen är en kunskapsmyndighet vars verksamhet riktar sig till hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Myndigheten har i uppdrag av regeringen att samordna och stödja patientsäkerhetsarbetet i Sverige.

Vilken är Sveriges minsta myndighet?

Stängselnämnden var Sveriges minsta myndighet. Den lades ned för 10 år sedan. Under de mer än tre decennier som nämnden fanns avgjordes ett (1) ärende. Sverige har 249 statliga myndigheter.

Vad skiljer kommunala myndigheter från statliga?

Sveriges myndigheter utgörs av regeringen, domstolarna och förvaltningsmyndigheterna. Domstolarna är statliga, medan förvaltningsmyndigheterna kan vara statliga eller kommunala. Beslutande församlingar, såsom riksdagen och kommunfullmäktige, är inte myndigheter.

Är kommunen en organisation?

Här kan du läsa om hur Ale kommun är organiserad. Alla kommuner har en politisk organisation (förtroendevalda) och en förvaltningsorganisation (tjänstemän). Den politiska organisationen består av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder som ansvarar för olika frågor.

Vad är en kommun?

Varje kommun är en del av Sverige och en egen politiskt styrd organisation. Kommunen ansvarar för många frågor i din närmiljö. Kommunen ansvarar för många frågor i din närmiljö, till exempel förskola, skola, gymnasier, äldreomsorg, stöd till barn, familjer och till personer med funktionsnedsättning.

Myndigheter

Så styrs Sverige: departement och myndigheter!

Vet du vad Myndigheten för delaktighet gör?

Lämna en kommentar