Vad är en nämndeman?

Vad gör en nämndemän?

Tanken med nämndemän är att ge folket insyn i rättsprocesserna. Förutom att ta ställning i skuldfrågan deltar de även i att fastställa påföljden. Detta ska ske i enlighet med hur lagen ser ut, inte efter hur de önskade att den såg ut.

Vem kan bli nämndemän?

Det finns dock några formella krav för att bli nämndeman: man måste vara myndig, man måste vara svensk medborgare, man måste vara folkbokförd i den kommun eller del av kommunen som hör till tingsrätten och.

Hur mycket makt har nämndemän?

Nämndemännen ska garantera att domarna inte avviker alltför mycket från värderingarna i samhället och det så kallade allmänna rättsmedvetandet. Nämndemännen ska bidra till att upprätthålla förtroendet för rättsväsendet. Nämndemännen ska också tillgodose medborgarnas intresse av insyn i dömandet.

Vad är det för skillnad mellan en domare och en nämndemän?

Nämndemän har även rätt att bifoga reservation med motivering till domen. Detta skiljer nämndemän från de jurymedlemmar som finns i många andra länder, som till en början ofta endast medverkar i brottmål, och då vanligen bara tar ställning i skuldfrågan, medan det är domaren som fastställer påföljden.

Hur sitter man i en rättssal?

De flesta rättssalar liknar varandra och de som är med sitter alltid på samma platser. Bilden nedan visar vem som sitter var i rättssalen och hur möbler och teknisk utrustning oftast är placerade. Klicka på bilden för att få mer information om vem som sitter var och vad deras uppgift under rättegången är.

Vem är vem i en brottmålsrättegång?

Parterna som deltar. I en brottmålsrättegång deltar olika personer. De som ska döma i målet (rätten) består normalt av en utbildad juristdomare och tre lekmannadomare (nämndemän). Utöver dessa personer deltar även en protokollförare.

Vad gör nämndemän i domstolen?

Nämndemän är förtroendevalda personer som tillsammans med juristdomare avgör mål och ärenden i domstolarna. De är representanter för Sveriges befolkning och bidrar med insyn i domstolarnas verksamhet.

Hur länge kan man vara nämndemän?

Nämndemän är förtroendevalda personer som tillsammans med juristdomare avgör mål och ärenden i domstolarna. De är representanter för Sveriges befolkning och bidrar med insyn i domstolarnas verksamhet. Nämndemän väljs vart fjärde år.

När är en nämndemän jävig?

Domaren i fråga har dessutom valt att ”tala ut” om frågan offentligt och därmed ytterligare stigmatiserat den demokratiskt valde nämndemannen. Man måste således fråga sig om det faktum att en person tidigare avtjänat ett straff är tillräcklig grund för att anses generellt jävig som lekmannadomare.

Hur många nämndemän sitter i hovrätten?

Vid huvudförhandling i brottmål deltar tre domare och två nämndemän, om påföljden (straffet) väntas bli allvarligare än böter. Nämndemännens uppgift är att tillsammans med juristdomarna döma i målet.

Hur många nämndemän i en rättegång?

Vanligtvis finns det tre nämndemän vid förhandlingar i tingsrätten och två nämndemän i hovrätten. Nämndemän utses av kommunfullmäktige men uppdraget är opolitiskt. Det innebär att den som är nämndeman inte representerar ett politiskt parti och inte heller får påverkas av sina politiska åsikter i dömandet.

Är nämndemän domare?

Även fiskaler och tingsnotarier är domare. Eftersom även nämndemän deltar i den dömande verksamheten, och därmed är domare, används i lagtexten begreppet lagfaren domare om de domare som avlagt juridisk examen och avlagt domared.

Vad betyder en domare?

En domare är någon som svarar för uppgiften att döma vid en domstol.

Att vara nämndeman

Att vara nämndeman

Nämndemän berättar om sitt uppdrag

Lämna en kommentar