Vad är en offentlig handling?

Vad menas med en offentlig handling?

Med offentlig handling menas en handling som är allmän, förvaras hos en myndighet och som inte omfattas av sekretess. Observera att begreppet offentlig handling inte ska förväxlas med begreppet allmän handling.

Vad är skillnaden mellan allmän och offentlig handling?

En offentlig handling är en allmän handling som inte är sekretessbelagd och därmed skyddas enligt Offentlighets- och sekretesslagen. En offentlig handling ska, enligt offentlighetsprincipen, lämnas ut till den medborgare som så önskar.

Är det offentliga handlingar?

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar som är offentliga. Det står i tryckfrihetsförordningen, som är en av Sveriges grundlagar. En allmän handling kan till exempel vara en text, bild, film eller ljudinspelning.

Vad är inte en offentlig handling?

Brev av privat karaktär till en tjänsteman vid en myndighet är inte allmänna handlingar. När ett brev eller meddelande är adresserat till en befattningshavare och rör annat än myndighetens verksamhet, t. ex. fackliga frågor, är det inte heller en allmän handling (2 kap.

Hur får man ut offentliga handlingar?

Antingen ringer du myndigheten eller besöker den. Bra kontakter är registratorn på myndigheten som ska ha tillgång till alla inkomna och upprättade handlingar.

Är lönen en offentlig handling?

På myndigheter är uppgifter om lön en offentlig handling. Det innebär att vem som helst kan begära ut uppgifter om löner från arbetsgivaren, eftersom de räknas som en allmän handling. Detta regleras i Offentlighets- och sekretesslagen 2 kap. 4 §.

Är arbetsmaterial offentlig handling?

Arbetsmaterial eller minnesanteckningar:

Ibland kan myndigheten påstå att uppgifterna eller handlingarna är arbetsmaterial och därför inte är någon allmän handling. I lagen finns inte ordet arbetsmaterial nämnt. Det innebär i sin tur att det begreppet inte har någon lagligt stöd.

I vilka format måste en myndighet tillhandahålla en allmän handling?

För att en myndighet ska vara skyldig att lämna ut en allmän handling i elektronisk form krävs att det regleras i lag. Bestämmelser om att lämna ut uppgifter i elektronisk form finns exempelvis i 2 kap. 6 § SdbL och 9–15 §§ SdbF och i 2 kap.

Är stämningar offentliga?

Allt som lämnats in till domstolen blir en allmän handling och det kan till exempel vara: Uppgifter som står i stämningsansökan och andra handlingar som skickats in när målet startats. Handlingar som sänts vidare från en annan myndighet då ett mål överklagats till domstol.

Är vårdnadstvister offentliga?

Därför är en vårdnadstvist i regel offentlig. Parterna kan dock, med hjälp av sina advokater, kräva att dörrarna ska hållas stängda under den del av förhandlingen då deras personliga eller ekonomiska förhållanden ska behandlas, och rätten kan bevilja detta om den finner det motiverat.

Vad är en sekretessbelagd handling?

En sekretessbelagd handling innehåller uppgifter som är sekretessbelagda enligt offentlighets- och sekretesslagen. De uppgifterna får inte lämnas ut och därför har du inte rätt att ta del av dem.

När är en allmän handling sekretessbelagd?

Handlingar som inte är offentliga

Alla uppgifter är inte offentliga. Till exempel kan uppgifter sekretessbeläggas för att skydda enskildas personliga förhållanden inom skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård. Vilka uppgifter som kan sekretessbeläggas framgår av offentlighets- och sekretesslagen.

En kort genomgång av Allmänna handlingar

Sydarkivera – Allmänna Handlingar

En icke offentlig handling?

Lämna en kommentar