Vad är en policy?

Vad ingår i en policy?

Definitionen av vad en policy är kan sammanfattas som ett kortfattat dokument som på en övergripande nivå redogör för specifika och viktiga områden.

En policy bör ha följande struktur:
  • Inställning. Vad är ledningens inställning till området som behandlas? …
  • Syftet. …
  • Målgrupp. …
  • Beteende. …
  • Ansvarig. …
  • Kategori. …
  • Beslut.
7 maj 2021

Varför har man policys?

Policyn och dess regler är främst till för att underlätta för organisationen själv och kan fungera som en guidebok för hur man ska hantera viss information eller vilka principer man ska följa i givna situationer. Policyer kan även ha betydelse för att stärka ett företags trovärdighet.

Vad är ett policy dokument?

Policy är ett kortfattat dokument på en övergripande nivå om specifika, strategiskt viktiga områden. Den är vägledande för beslut och styrning.

Måste man ha en arbetsmiljöpolicy?

Alla företag oavsett storlek och verksamhetsområde ska ha en arbetsmiljöpolicy. Kravet finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Policyn ska visa hur ni vill ha det och hur ni når dit.

Vad ska vara med i en arbetsmiljöpolicy?

Ni ska ta fram en arbetsmiljöpolicy. I den ska ni beskriva hur arbetsförhållandena ska vara i er verksamhet för att förebygga ohälsa och olycksfall och skapa en god arbetsmiljö. Vid utarbetandet av policyn ska ni beakta både fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som inverkar på arbetsmiljön.

Vad är skillnaden mellan policy och riktlinjer?

Policyn ska vara kortfattad och ge en princip att för- hålla sig till. Riktlinjer ger ett stöd för ett visst handlande och är en slags handbok som anger ramarna i en viss fråga. De finns till för att verksamheterna ska kunna genomföra likartade bedömningar och för att handläggningen ska vara rättssäker inom kommunen.

Vilka policys måste ett företag ha?

Enligt lag måste arbetsgivare bland annat ha en arbetsmiljöpolicy. En policy eller en riktlinje anger en viljeinriktning för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för arbetsgivarens beslut och styrning. På vissa områden är det reglerat i lag att arbetsgivaren ska ha någon form av dokumentation.

Hur lång ska en policy vara?

Alltså: kombinera en lite lättsammare inledning med enkelhet och konkreta handlingsplaner, skriv inte 20 sidor – och vips har du en policy som någon faktiskt kan tänka sig att läsa.

Hur böjs policy?

Policy böjs policyer i plural. Jämför med jury, juryer; lobby, lobbyer och ponny, ponnyer. Man kan också välja att undvika att använda pluralformen. Man kan tala om ett företags policy i olika frågor, eller ersätta policy med ord som riktlinjer, principer, politik eller inriktning.

Vem beslutar om policy?

Generellt gäller att styrdokument, oavsett om de är planerande eller normerande, ska beslutas av kommunfullmäktige om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Nämnder får inte ta beslut om egna dokument om sådana redan reglerats av kommunfullmäktige eller kommunstyrelse.

Varför arbetsmiljöpolicy?

En arbetsmiljöpolicy ska finnas på varje arbetsplats. Det är en förklaring av hur ni inom organisationen vill att arbetsmiljön ska vara. I arbetsmiljöpolicyn ska det framgå hur ni vill att arbetsförhållandena ska se ut på sikt och helst ska ni diskutera fram den gemensamt på arbetsplatsen.

Hur bör en arbetsmiljöpolicy arbetas fram?

Exempel på hur en arbetsmiljöpolicy kan se ut:

Kompetens och arbetsuppgifter ska matcha varandra så att ingen i företaget ska behöva arbeta över eller under sin verkliga kompetens. Vi strävar efter att fördela arbetsuppgifterna så att ingen behöver utsättas för hög stressbelastning.

Vad händer om man bryter mot en policy?

Huvudregeln är att en arbetsgivare inte kan avskeda eller säga upp en anställd för enstaka brott mot en policy. En del överträdelser kan emellertid vara av mer allvarlig karaktär, vilket exempelvis är fallet om överträdelsen medför ekonomiska fördelar för den som brutit mot policyn.

Policies v. Procedures: What is the Difference?

What is Policy?

Vad är penningpolitik?

Lämna en kommentar