Vad är en projektplan?

Vad ska vara med i en projektplan?

För att ha något att utgå ifrån och styra projektarbetet efter är det viktigt att du gör en projektplan. Här beskriver du bakgrunden till ditt val av projektarbete, formulerar syfte, mål och frågeställning, beskriver hur du ska genomföra projektet samt hur du ska redovisa/presentera resultatet.

Vad innebär en projektplan?

Projektplanen bör ge en översikt över projektet, dess målsättningar och hur det är tänkt att det ska fungera. Planen ska också innehålla vissa kontrollpunkter som gör att du kan se hur arbetet framåtskrider i förhållande till uppställda målsättningar och förväntade resultat.

Vad ska ingå i en projektbeskrivning?

En projektbeskrivning kan ibland också kallas projektplan. En projektbeskrivning beskriver viktiga aspekter av ett projekt som dess syfte, mål och objektiv. Efter att man skapat projektbeskrivningenska den godkännas av intressenterna så att man får grönt ljus för att fortsätta med projektet.

Hur man skriver en projektbeskrivning?

Det finns vissa centrala områden som bör vara med i en projektbeskrivning:
 1. Sammanfattning. Inledningsvis är det lämpligt att ha en sammanfattning av projektet. …
 2. Bakgrund och syfte. Vilket syfte ligger bakom projektet? …
 3. Mål. Vad är det föreningen vill uppnå? …
 4. Metod. …
 5. Målgrupp. …
 6. Tidsplan. …
 7. Organisation/arbetsgrupp. …
 8. Utvärdering.

Vad är en uppdragsbeskrivning?

Uppdragsbeskrivning: Beskriver uppdragets bakgrund och arena med mål, ramar och övriga förutsättningar samt hur uppföljning ska ske. Ger mandat till uppdragsledaren och säkerställer att uppdragsledaren och uppdragsbeställaren är överens.

Vad gör man i en förstudie?

I förstudien är tanken att du ska få klart för dig projektets omfattningen, hur nuläget ser ut, innehållet struktureras och intressenter kartläggs. Här bedöms även möjligheterna och nyttan med att projektet genomförs, lösningsförslag tas fram, krav tydliggörs och en plan för dess genomförande tas fram.

Varför ska man ha en projektplan?

Innan du kan börja jobba med ett projekt är ofta en projektplan en nödvändighet. Projektplanen både underlättar arbetet samt gör det mer överskådligt vad projektet består av och vad som ska göras. Sannolikheten att lyckas med ett projekt är större om man har en bra projektplan att utgå ifrån och förhålla sig till.

Vilka är stegen i ett projektarbete?

8 steg till ett lyckat projekt
 1. Definiera omfattning och deadlines från första början. …
 2. Presentera ledande roller redan dag ett. …
 3. Se till att teamet är kompetent och kan samarbeta med kunden. …
 4. Var realistisk med tidsplanen. …
 5. Använd rätt verktyg. …
 6. Informera, informera, uppdatera. …
 7. Teammedlemmarna ska ha mandat att fatta beslut.
21 jan. 2016

Vem skriver projektplan?

Projektplanen ska vara signerad av handledaren, vilket innebär att handledaren granskat och godkänt arbetet samt läst dokumentet ”Handledarens och studentens ansvar”, innan den lämnas in till kurssekretariatet för granskning och godkännande av kursansvarig samt examinator.

Hur skriver man ett genomförande?

Genomförande: – Ofta kallat ”Material och metoder” och är en objektiv beskrivning av hur du gått tillväga under arbetets gång. Om någon annan läser denna beskrivning ska denna person kunna genomföra ”samma” arbete igen och kunna jämföra resultatet med det du har fått.

Vad är det för skillnad mellan syfte och mål i projektbeskrivningen?

Syfte & Mål

Viktigast och också svårast är att precisera syftet, alltså vilka effekter man vill uppnå med projektet, samt målen för projektet.

Hur fungerar Gantt schema?

Vad är ett Ganttschema? Ett Ganttschema är en vanlig planeringsmetod inom projektledning. Med ett Ganttschema får du en tydlig översikt över tidslinjen för ett projekt. De olika delarna i projektet är utskrivna efter den förväntade tidsåtgången och fördelade över projektets livslängd.

Hur gör man en projektplanering?

Exempel på innehåll i en projektplan
 1. 1 Sammanfattning. Skriv en kort sammanfattning som ger en snabb översikt över planeringen och projektet i stort. …
 2. 2 Beställare. …
 3. 3 Bakgrund. …
 4. 4 Syfte och mål. …
 5. 5 Metod / modell. …
 6. 6 Omfattning och avgränsningar. …
 7. 7 Kravspecifikation. …
 8. 8 Leverans och införande.
1 juli 2021

Hur man gör en tidsplan?

Den enklaste formen av en tidsplan kan vara en enkel aktivitetslista utan grafiska element. Den kan helt enkelt bestå av en tabell i Word eller Excel med t ex rubrikerna: Aktivitetsnummer, Namn på aktivitet, Beskrivning av aktivitet, Starttidpunkt, Sluttidpunkt, Beroenden, Ansvarig, Status.

Hur lägga upp ett projekt?

Hur starta projekt?
 1. Projektmål – vad ska vi prestera och inom vilka ramar? …
 2. Omfattning – hur mycket arbete krävs det? …
 3. Organisation – vilka deltar? …
 4. Ansvar – Vem gör vad?
 5. Tidplaner – När måste arbetet och uppgifter vara utförda? …
 6. Ekonomisk kalkyl – Finns det ekonomi för projektet?

Skriva en projektplan – Vad bör man tänka på?

What Is A Project Plan? [Project Management Training]

Projektplan – Innehåll och vad du ska tänka på när du skapar den

Lämna en kommentar