Vad är en reaktor?

Vad gör en reaktor?

I en kärnreaktor sker kärnreaktioner varvid energi frigörs. Den vanligaste reaktionen är klyvning av uran-235-atomer. Klyvningen åstadkoms genom att urankärnorna träffas av neutroner. När en atomkärna träffas av en neutron med lämplig hastighet, kan den klyvas till två lättare atomkärnor samt 2-3 stycken nya neutroner.

Vad händer i kärnreaktorn?

I ett kärnkraftverk används kärnbränsle. Genom att klyva uranatomer i bränslet med hjälp av neutroner frigörs stora mängder energi som värmer vattnet. Vid uranklyvningen frigörs i sin tur nya neutroner. För att neutronerna ska fortsätta att klyva uranatomer krävs att de bromsas upp, modereras.

Hur många reaktorer är igång i Sverige?

Det finns sex kärnreaktorer i drift i Sverige, fördelade på tre kärnkraftverk. Ägarna planerar att driva dessa till omkring år 2040. De två reaktorerna vid Barsebäcks kärnkraftverk stängdes 1999 respektive 2005. Dessa håller nu på att avvecklas tillsammans med Oskarshamn 1 och 2 samt Ågesta.

Hur fungerar styrstavarna?

Styrstavarna förs in i reaktorhärden på cirka fyra sekunder. Styrstavarna innehåller ämnet bor som absorberar neutroner. Därmed minskar mängden kärnklyvningar. Vid ett snabbstopp skjuts alla styrstavar in samtidigt.

Vad orsakade kärnkraftsolyckan i Tjernobyl?

Men det skedde ett misstag, för plötsligt är reaktorns effekt nere på endast en procent. Därför får personalen en ödesdiger order: höj snabbt effekten. Det ledde till att effekten sköt i höjden. Resultatet blev en härdsmälta och strax innan klockan halv två på natten exploderade reaktor fyra.

Vilka olika generationer av kärnreaktorer finns?

Kärnkraftens generationer
  • Generation 1: De första forskningsreaktorerna på 1950-talet.
  • Generation 2: De äldsta kommersiella reaktorerna, till exempel de svenska kärnkraftverken.
  • Generation 3: Modernare anläggningar med bättre säkerhet, exempelvis inbyggd redundans.
18 nov. 2015

Vad har kärnkraft betytt för människans levnadsvillkor?

Atomkraften kunde göra världen större och vackrare – och samtidigt förgöra den för all framtid. Atomer kan klyvas och när detta händer måste stora mängder energi kunna utvinnas. Ungefär så skrev kärnfysikern Lise Meitner (1878-1968) i ett brev från Sverige till sin forskarkollega Otto Hahn i Berlin julen 1938.

Hur klyvs uran?

I en kärnkraftreaktor är bränslet uran. Man får värme från uranet genom att uranatomerna klyvs av neutroner. När en atom klyvs bildas två eller flera nya neutroner som i sin tur klyver nya atomer och så vidare. De delar som atomen delas i vid klyvningen kallas klyvningsprodukter.

Vad gör styrstavar i ett kärnkraftverk?

Styrstavar i ett kärnkraftverk används till att reglera effekten samt att säkert stänga av kärnreaktorn. Styrstavarna är nödvändiga beståndsdelar i en reaktor. Utan dessa skulle kärnenergi inte kunna användas såsom sker idag.

Är kärnkraft olönsam?

Sommaren 2020 var stabiliteten i kraftsystemet på allvar i fara. En blåsig vår, mycket vatten i dammarna och en dämpad efterfrågan under pandemin gav låga elpriser under våren. Det gjorde det olönsamt att driva reaktorerna. Ägarna förlängde då sommarens underhållsstopp.

Är något kärnkraftverk igång i Sverige?

Kärnkraftverk i Sverige

Sverige har haft 12 reaktorer exklusivt för elproduktion, men 2021 är 6 stängda och 6 i kommersiell drift. De är samtliga lättvattenreaktorer och använder anrikat uran som bränsle.

Varför stängs kärnkraften i Sverige?

Ja, och det finns flera skäl till att avveckla den svenska kärnkraften. Några av de viktigaste är: De svenska kärnkraftverken är gamla och många av de reaktorer som används idag behöver ersättas inom kort. Vi har dessutom en bred politisk energiuppgörelse om att all elproduktion ska vara helt förnybar till 2040.

Vad sker i reaktorhärden?

I reaktorhärden klyvs uranbränslet och värme utvecklas. Effekten regleras med hjälp av styrstavarnas läge och vattenflödet i härden. Styrstavarna innehåller grundämnet bor som drar till sig neutroner, så att kärnklyvningen, och därmed effekten, minskar.

Hur går kärnklyvning till?

Att frigöra energi ur källan

Man utvinner energi ur uran genom kärnklyvning – fission. Med kärnklyvning menas att man splittrar atomkärnor genom att beskjuta dem med fria neutroner. För att en kärnklyvning skall kunna ske, måste det finnas tillgång till material som kan klyvas. I kärnkraft har man valt uran.

Hur fungerar ett kärnkraftverk Quizlet?

När vattnet i reaktorn börjar koka bildas vattenånga som stiger uppåt. Ångan skapar rörelse i en turbin och generatorn omvandlar rörelseenergin till elenergi. När ångan kallnar blir den vatten igen och processen skyndas på med hjälp av en kondensor som innehåller kallt vatten.

TJERNOBYLOLYCKAN – VAD HÄNDE?

Följ med in i ett kärnkraftverk – Vattenfall

Inne i reaktorn – en av världens mest radioaktiva platser

Lämna en kommentar