Vad är en rehabiliteringsplan?

Arbetsgivaren har skyldighet att ta fram en plan för återgång i arbete (rehabiliteringsplan) om en medarbetare förväntas vara borta från arbetet på grund av sjukdom en längre tid. Syftet med planen är att det ska bli enklare och gå snabbare för den som är sjukskriven att komma tillbaka till jobbet.

Vad ska en rehabplan innehålla?

Vad kan en plan innehålla? Planen ska innehålla olika insatser som ska underlätta för medarbetaren att börja arbeta igen. Det kan till exempel handla om anpassning av arbetsplatsen, arbetsuppgifter eller stöd till medarbetaren att hantera stress/stödjande samtal.

Hur ser en rehabiliteringsplan ut?

Innehåll i en rehabiliteringsplan

Det finns inga krav på hur en rehabiliteringsplan ska vara utformad eller hur dokumentationen ska görs. Försäkringskassan har tillsammans med arbetsgivarorganisationer tagit fram en mall för en sådan plan som kan användas av arbetsgivare.

Vad är en rehabiliteringsutredning och vem ansvarar för att det görs?

Arbetsgivaren har en skyldighet att fortlöpande undersöka vilka behov av anpassnings- och rehabiliteringsåtgärder som finns bland arbetstagarna och så tidigt som möjligt påbörja arbetet med anpassning av arbetssituationen och rehabilitering av den eller de arbetstagare som har behov av detta.

Vem gör en rehabiliteringsplan?

Plan för återgång i arbete

Chefen ska i samråd med den anställde göra en rehabiliteringsplan: Om arbetstagaren förväntas vara sjukskriven i minst 60 dagar från och med sjukperiodens första dag. Planen ska tas fram senast dag 30 i sjukperioden. När den anställde har varit sjuk 6 gånger under en 12- månadersperiod.

Vad innebär arbetsgivarens rehabiliterings ansvar?

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar uppstår när arbetstagarens arbetsförmåga sätts ned på grund av sjukdom eller skada. Arbetsgivaren ska kräva läkarintyg efter sju kalenderdagar. Kontakta företagshälsovården vid föreliggande rehabiliteringsbehov.

Hur mycket får man i rehabiliteringsersättning?

Rehabiliteringsersättningen består av två delar. Rehabiliteringspenning som är på samma nivå som sjukpenningen du får när du är sjukskriven. Och ersättning för merkostnader du kan ha i samband med din arbetsträning.

Vad är hög korttidsfrånvaro?

Försäkringskassans definition av upprepad sjukfrånvaro eller återkommande korttidsfrånvaro innebär att en individ varit sjukfrånvarande vid sex tillfällen under de närmaste 12 månaderna. I vissa fall räknas också fyra tillfällen på sex månader.

Hur långt sträcker sig arbetsgivarens rehabiliteringsansvar?

Det grundläggande regelverket som reglerar arbetsgivarens rehabiliteringsansvar säger att en medarbetare får vara sjukskriven i maximalt ett år innan beslut slutligt kan fattas om personen skall anses sjuk tillsvidare eller måste gå tillbaka till arbetet.

När måste man ha Rehabmöte?

Även om man är sjukskriven så behöver man ha kontakt med jobbet. Helst ska man ha ett rehabmöte med chefen och företagshälsan redan efter några veckor. Om man tycker att chefen inte förstår kan man vända sig till en högre chef. Någon från facket kan också vara med.

Hur går en Rehabutredning till?

Syftet med utredningen är att ta reda på behovet av åtgärder – göra upp en tidsplan, klargöra vem som har ansvar för vad och vilka åtgärder som planeras. Som anställd har du rätt att ha ett fackligt ombud med vid rehabutredningen. När utredningen är klar ska den lämnas till Försäkringskassan.

Kan arbetsgivaren betala terapi?

Förmån av rehabilitering eller förebyggande behandling är skatte-och avgiftsfri. All arbetslivsinriktad rehabilitering som du som arbetsgivare har skyldighet att svara för är i princip skatte- och avgiftsfri.

Har arbetsgivaren en skyldighet att tillsätta en rehabiliteringsutredning?

För att förtydliga arbetsgivarens rehabiliteringsansvar gäller fr. o.m. den 1 juli 2003 att arbetsgivaren alltid har skyldighet att utreda en arbetstagares behov av rehabiliteringsåtgärder. Rehabiliteringsutredningen skall lämnas till Försäkringskassan senast när sjukfallet har pågått i åtta veckor.

Vem gör Arbetsförmågeutredning?

Vid sammanträde den 31 januari 2008 beslutade regeringen om direktiv (dir. 2008:11) som gav en särskild utredare i uppdrag att utreda begreppet arbetsförmåga. Utredningen har antagit namnet Arbetsförmågeutredningen.

Hur bedömer Försäkringskassan arbetsförmåga?

När du har varit sjukskriven i mer än 180 dagar bedömer Försäkringskassan din arbetsförmåga i förhållande till arbeten som normalt förekommer på arbetsmarknaden, och inte längre bara till ditt vanliga jobb. Ett normalt förekommande arbete är ett vanligt arbete du kan klara utan några särskilda anpassningar.

Rehabilitering och habilitering

Arbetsgivares skyldighet att upprätta en rehabiliteringsplan av Solveig Zander (C)

Rehabiliterande förhållningssätt för en trygg och säker vardag.

Lämna en kommentar