Vad är en sektionsritning?

En sektionsritning utgår från ett vertikalt snitt igenom byggnaden och visar golv, bjälklag, tak, skorsten, med mera. När du bygger nytt eller gör förändringar som påverkar konstruktionen behöver du skicka in en sektionsritning i skala 1:100.

Vad ska en Sektionsritning innehålla?

Vad ska redovisas

En sektionsritning ska visa rumshöjder, byggnadshöjd, bjälklagens placering, taklutning och hur byggnaden ansluter till marken. För tillbyggnad ska sektionen visa genomskärning genom befintlig byggnad och tillbyggnad så att eventuella nivåskillnader framgår.

Hur gör man en Sektionsritning?

Snittets placering redovisas på planlösningen. Sektionsritningar precis som alla andra bygglovsritningar ska vara fackmannamässigt upprättade.

En sektionsritning ska redovisa följande:
 1. Rumshöjder.
 2. Byggnadshöjd.
 3. Nockhöjd.
 4. Totalhöjd.
 5. Bjälklagens placering.
 6. Nivån för färdigt golv (FG)
 7. Taklutning.
 8. Grundläggning.

Vad är en Markritning?

Ritning som redovisar markytans uppbyggnad och bearbetning för vägar, planteringar, yttre anläggningar mm.

Vad är en Snittritning?

Sektionsritning som dessutom visar delar bortom snittplanet.

Vad är en Systemlinje?

En konstruktions systemlinjer bör normalt antas sammanfalla med strukturelementens tyngdpunktslinjer. Dessutom antar man ofta att dessa möts i antingen ledade eller momentstyva leder (knutpunkter). Ett stort förband kan ge upphov till avsevärda moment och kan inte betraktas som en led.

Vilka olika ritningar finns det?

Exempel på ritningar
 • Situationsplan. Situationsplanen ska vara i skala 1:400 eller 1:500, som visar byggnadens placering och avstånd till tomtgräns (minst tre mått). …
 • Planritning. Planritningen ska vara i skala 1:100. …
 • Fasadritning. …
 • Sektionsritning. …
 • Konstruktionsritning. …
 • Marksektionsritning.

Vad är Ritningsläsning?

Företagsutbildning. Alla detaljer och produkter finns på ritningar framtagna på en konstruktionsavdelning. Utbildningen riktar sig främst till dig som är intresserad att läsa maskinritningar (svets och maskinell industri), då sannolikheten är stor att du behöver kunna läsa en ritning för att lösa dina arbetsuppgifter.

Vad är måttsättning?

Om inget annat framgår på ritningen så är de mått som anges i millimeter (mm). Undantag är s k plushöjder som brukar anges i meter.

Vad är ett bygglov Vem bestämmer villkoren?

Bygglov utfärdas av kommunerna. Fram till 2012 kunde regering bestämma att för större byggen krävdes också byggnadstillstånd av länsarbetsnämnd, något som var ett samhällsekonomiskt styrmedel. Ett regelverk om byggnadslov gällde historiskt enbart städer och stadsliknande områden.

Vad visar Ledningsplanen?

Ledningsplan Krisberedskap utgör kommunens plan för hantering av extraordinära händelser. LEH syftar till att kommuner och landsting ska minska sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fredstid.

Vad är en bygghandling?

En bygghandling är av definition: ”Bygghandling, handling, normalt upprättad av byggherren, som redovisar ett byggnadsprojekts form, konstruktion eller kvalitet och ligger till grund för utförandet. En bygghandling kan vara en ritning, mängdförteckning på ingående material etc.

Vad är en Markplaneringsritning?

Markplaneringsritningen ska vara illustrativ och visa hur tomten är tänkt att utformas för att uppfylla lagens krav på tillgänglighet och anpassning till omgivningen. På markplaneringsritningen ska in- och utfart, parke- ring och dagvattenhantering redovisas.

Vad menas med sektion eller snitt?

Ofta är sektionen den ritning som bäst förklarar rummet. Vid en rektangulär byggnad kallas detta för längdsektion. Sektionssnitt A-A Är dragen från punkt A till punkt A. Var snittet är draget markeras i planritningen.

Var tänker man sig ett snitt genom ett hus om man ska rita en plan?

En sektionsritning är en genomskärning (snitt) av byggnaden. Den visar golv, bjälklag, tak, skorsten med mera. Sektionsritningen behöver vara i skala 1:100. Skala 1:100 betyder att 1 cm på ritningen är 100 cm i verkligheten (1 meter, 100 cm= 1 m).

Vad kallas det lodräta snittet genom ett objekt på en ritning?

En sektionsritning visar precis som planritningen ett snitt genom byggna-den, men här har byggnaden skurits vertikalt. Sektionsritningen är viktig för att visa rums- och våningshöjder och våningssamband. Den är också viktig för att visa hur fönster placeras i höjdled och vilka kvaliteter rummen i byggnaden har.

BYGGLOVSRITNINGAR: Vad är en sektionsritning? (Exempel)

Bygglovsritningar exempel (vad ingår)

Informationsfilm om ritningar

Lämna en kommentar