Vad är en tillgång?

Vad klassas som en tillgång?

En tillgång kan antingen vara en anläggningstillgång eller en omsättningstillgång beroende på företagets avsikt med innehavet. En tillgång kan vidare vara materiell eller immateriell. Du får här en redogörelse av de viktigaste principerna i respektive regelverk.

Vad betyder tillgång till?

Betydelse: Möjlighet att kunna förskaffa sig någon viss förnödenhet; äfven tillgänglig myckenhet af något.

Vad innefattar tillgångar?

I affärssammanhang innebär tillgångar ett företags sammanlagda förmögenhet. Tillgångar kan bestå av egendom, likvida medel (pengar), fodringar samt immateriella tillgångar. Ibland brukar man dela upp ett företags tillgångar i anläggningstillgångar och omsättningstillgångar.

Vad är en tillgång bokföring?

Ett företags tillgångar är summan av deras bokföringsmässiga förmögenhet. Tillgångarna är resurser som förväntas ge en ekonomisk fördel i framtiden. Tillgångar kan delas upp i anläggningstillgångar och omsättningstillgångar.

Vad får redovisas som en tillgång?

Utgifter för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer. 10.17 Utgifter för tillbyggnad tas upp som tillgång. 10.18 Utgifter för ombyggnad tas upp som tillgång. Utgifter för ombyggnad som dras av omedelbart vid inkomstbeskattningen ska dock kostnadsföras i redovisningen.

Hur definieras en anläggningstillgång?

Materiell anläggningstillgång. En materiell anläggningstillgång kan definieras som en identifierbar tillgång med fysisk substans, och redovisas i de tre kategorierna Byggnader, mark och annan fast egendom, Förbättringsutgifter på annans fastighet samt Maskiner, inventarier, installationer med mera.

Vad är en tillgång privatperson?

Personliga tillgångar innebär tillgångar som till övervägande del används av den skattskyldige eller hans familj för nyttobruk eller som prydnadsföremål. Det är den faktiska användningen som är avgörande för gränsdragningen. Tillgångar kan användas för personligt bruk även om det finns ett inslag av kapitalplacering.

Hur beräkna tillgångar?

Balansräkningen delas upp i två olika delar med tillgångar på den ena sidan och skulder och eget kapital på den andra. Tillgångssidan kallas aktivsidan och skuldsidan kallas passivsidan. Grundprincipen inom bokföring är att summan av tillgångarna ska vara lika stor som summan av det egna kapitalet och skulderna.

Vad avgör om en tillgång är en omsättningstillgång eller en anläggningstillgång?

Lag (1999:1112). Det är avsikten vid förvärvet av en tillgång som avgör om en tillgång skall klassificeras som en anläggningstillgång eller en omsättningstillgång. Om avsikten med förvärvet är att använda tillgången i rörelsen under en längre tid, mer än ett år, är tillgången att anse som en anläggningstillgång.

Är lager en anläggningstillgång?

Det är inte tillgångens natur, utan avsikten med innehavet, som är avgörande för om tillgången är lager eller inte. I inkomstskattelagen används inte beteckningarna anläggningstillgångar och omsättningstillgångar som man gör inom redovisningen.

Avskrivning anläggningstillgångar

Tillgång & Efterfrågan del 1: Efterfrågekurvan

Vad är immateriella tillgångar?

Lämna en kommentar