Vad är en uppsats?

Vad räknas som uppsats?

En uppsats är en akademisk text där ett problem eller frågeställning får ett svar. Oftast utgör uppsatsen avslutningen på ett program eller en kurs. I en uppsats ska författaren visa vad hon kan och att hon har tagit till sig utbildningen.

Hur man skriver en Faktauppsats?

I korthet går faktauppsatsen ut på att du självständigt ska formulera olika frågor, hitta svar på dina frågor, reflektera kring det du lärt dig och presentera resultatet. Problemformuleringen är kanske det viktigaste du måste göra innan du sätter igång med att samla fakta till din faktauppsats.

Vad är en bra uppsats?

När du skriver en uppsats är du med och skapar ny kunskap. Du gör helt enkelt en forskningsinsats i miniatyr. Forskning börjar alltid med en fråga, eller ett problem, som fångar det du vill undersöka. En forskningsfråga ska vara objektiv och kunna leda till ett meningsfullt svar.

Vad ska vara med i en uppsats?

Huvuddelen innehåller ofta rubrikerna inledning, syfte, forskningsöversikt, teori, metod, material, resultat, diskussion och avslutning. Inom en del ämnesområden är rubrikerna obligatoriska, men inte i alla, det varierar mellan olika ämnen.

Får man vara 3 på c-uppsats?

Endast i undantagsfall är det möjligt att skriva tre tillsammans. Utformningen av uppsatsen ska följa institutionens riktlinjer för uppsatsskrivning vid IKI, APA-lathunden samt mall för titelsida (dokumenten finns på institutionens hemsida under Utbildning / Student / Examensarbeten).

Vad är B uppsats och c-uppsats?

ex projektarbeten. Buppsats: paper/studentarbete skriven inom studentens andra termin av ämnesfördjupning, d.v.s. på B-nivå eller 21-40 poängsnivån. Cuppsats: utfört under tredje terminen, 41-60 poängsnivån. Arbetet kan i många fall vara en kandidatuppsats.

Hur man skriver en Fackuppsats?

 1. Var tydlig, tala om vad du skall göra – gör det – tala sen om vad du gjort och kommit fram till.
 2. Börja med några inledande frågor för att komma igång. …
 3. Var kritisk – ifrågasätt texter beroende på vem som skrivit och varför författaren skrivit så. …
 4. Var inte för långrandig, försök att uttryck dig enkelt och koncist.

Hur skriver man en Faktatext mall?

När du börjar skriva (form)

Innan du börjar skriva behöver du samla all viktig fakta du hittat om det ämnet du ska skriva om. Använd tankekartan nedan. Kom ihåg att ​bara skriva stödord där och att ​bara använda dina egna ord​. Brödtext är ett annat ord för löpande text.

Hur man skriver en uppsats högstadiet?

För att sammanfatta kan man säga att det viktigaste att tänka på när man skriver en uppsats i skolan är att fokusera på uppgiften/frågan, komma igång snabbt, analysera (tänka: varför?) och tänka på att vilken typ av text man ska skriva.

Hur skriver man en bra forskningsfråga?

Om att formulera forskningsbara frågor
 1. Val av problem/frågeställning.
 2. Vad vet vi redan? ( …
 3. Formulering av forskningsfråga – val av ansats.
 4. Utformning och genomförande av undersökning.
 5. Beskrivning, analys och tolkning av data.
 6. Slutsatser och diskussion om resultat.
 7. Dokumentation och presentation.
15 nov. 2010

Vad är en C uppsats?

En kandidatuppsats, examensarbete på grundnivå, i Sverige vanligen även kallad Cuppsats (eller, som en kvarleva av det betygssystem som gällde till 1969, trebetygsuppsats), är ett självständigt, utredande forskningsarbete på högskolenivå som är en av förutsättningarna för att erhålla en kandidatexamen.

Vad ska jag skriva examensarbete om?

Lägg gott om tid och energi på att hitta ett ämne att skriva om som du verkligen känner dig engagerad i. Gör en plan för arbetet med uppsatsen i början av terminen så att du vet när de olika delarna behöver vara klara. Skriv hela tiden, även om det är tankar om det du läser som sedan inte kommer med i uppsatsen.

Vad ska man skriva i syfte?

Tänk på följande när du formulerar ditt syfte:
 1. Syftet ska alltid skrivas i presens, alltså syftet är, inte syftet var. Detta för att texten är riktad till en läsare, och att läsaren alltid möter texten i presens (nutid). …
 2. Syftet bör inte vara normativt, alltså antyda att du vill förändra något.

Vad är en frågeställning?

Frågeställningen fokuserar på varför och hur och kan exempelvis vara ”Jag studerar/ undersöker… för att ta reda på vilka/ hur/ varför… för att förstå varför/ hur/ vad.” Frågeställningen förfinas ofta under arbetets gång och tanken är att den besvaras i ditt arbete och att syftet då uppnås.

Vilka två centrala funktioner fyller problemformuleringen i uppsatsen?

Problemformuleringen samt syfte/frågeställningar måste inbör- des vara konsistenta och inte stå i motsättning till varandra. Syftet måste kunna gå att relatera till problemformuleringen, medan frågeställningarna skall kunna härledas ur syftet.

Skriva en uppsats

Skriva uppsats – En föreläsning om uppsatsskrivning

Tips inför uppsatsen

Lämna en kommentar