Vad är epidemiologi?

Vad innebär ordet epidemiologi?

Epidemiologisk forskning undersöker förekomsten av olika sjukdomar i en population och studerar om det finns samband mellan exempelvis exponering av hormoner, strålning, smittämnen, stress, cigarettrök och sjukdomar eller tillstånd såsom hjärtinfarkt, lungcancer, övervikt och högt blodtryck med mera.

Är epidemiologi läkare?

Utbildning. Akademisk utbildning krävs, dvs att du har studerat på högskola/universitet. För att arbeta som epidemiolog kan du exempelvis studera till läkare, samhällsvetare, ekonom, matematiker eller hälsovetare. Du kan därefter gå vidare och läsa till epidemiolog som specialisering efter din grundutbildning.

Vad är incidens och prevalens?

Prevalens avser befintliga fall, medan incidens avser nya fall. I en population på 10 000 personer rapporteras att 500 personer är drabbade av en viss sjukdom.

Vad är personår?

Den del av befolkningen som har möjlighet att utveckla en viss cancer. Det definieras utifrån demografiska data såsom bostadsort, kön, åldersgrupp etc. År under risk räknas i personår.

Vad tjänar en epidemiolog?

79 200 kronor

Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Hur lång tid tar det att bli epidemiolog?

Det finns alltså inte någon specifik grundutbildning som man bör gå för att bli ”en epidemiolog”. Du skriver i din fråga om att du går på Ekonomiprogrammet. du bör på det programet få behörighet så du kan direkt efter gymnasiet söka till ekonomiutbildningar och till utb.

Vad betyder ordet incidens?

Svensk definition

Antalet nya fall av en given sjukdom under en given tidsperiod i en viss population. Begreppet används även för ökningstakten av nya fall i en given population. Det måste särskiljas från prevalens, som avser samtliga sjukdomsfall, gamla och nya, hos en population vid en given tidpunkt.

Hur många smittade per 100 000 i Sverige?

Vuxna som inte är vaccinerade bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. Vecka 17 provtogs 20 610 individer för covid-19 i Sverige, vilket är på samma nivå som vecka 16. Högst antal provtagna individer per 100 000 invånare under vecka 17 fanns i åldersgruppen 80 år och äldre, följt av gruppen 70-79 år.

Hur räknar man ut prevalens?

Prevalensen beräknas så här: där a är antalet individer med ett tillstånd och n totala antalet individer i populationen. Matematiskt är prevalensen en proportion som anger vilken del av helheten som har en viss egenskap. I nämnaren (a+b) ingår därför enbart de personer som skulle kunna ha egenskapen.

Hur kan epidemiologi kan tillämpas inom prevention och promotion?

Identifiera risk- och skyddsfaktorer för att förebygga ohälsa och främja hälsa. Inom folkhälsoarbetet är det viktigt att identifiera och ta hänsyn till olika risk- och skyddsfaktorer. Dessa faktorer utgör en risk för, eller skyddar människor från, att utveckla ett problematiskt bruk av ANDT eller spelproblem.

Vad är en ekologisk studie?

En ekologisk studie är en undersökning av fördelningen av hälsa och relaterade faktorer mellan grupper av individer, till exempel mellan vinkonsumtion och hälsa i olika länder. En av studierna omfattar alla 50 delstater och Washington DC.

Vad är Åldersstandardiserad incidens?

Det åldersstandardiserade dödstalet visar antalet döda per 100 000 personer i medelfolkmängden, då åldersstrukturen kalkylmässigt är den samma under hela undersökningsperioden.

Epidemiologi

What is Epidemiology?

Grundläggande epidemiologi – Biologi 2 (100 p)

Lämna en kommentar