Vad är epilepsi anfall?

Ett epileptiskt anfall är den kliniska yttringen av övergående okontrollerade urladdningar i en grupp kortikala neuron. Epilepsi innebär en benägenhet för upprepade oprovocerade epileptiska anfall, det vill säga anfall som uppträder under relativt normala omständigheter utan tecken på akut sjukdom eller skada.

Vad kan utlösa ett epileptiskt anfall?

Vad som utlöser anfallen varierar från person till person. Många upplever att de i vissa situationer löper större risk för anfall. Exempel på sådana situationer är sömnbrist, stress eller efter en stressad situation. För ett fåtal personer kan blinkande ljus utlösa anfall.

Hur börjar epilepsi?

När hjärnan fungerar som den ska, finns en balans mellan att nervcellerna stimuleras och att de hålls tillbaka. Om du har epilepsi är denna balans rubbad. Vissa nervceller är då överaktiva och du får ett epileptiskt anfall när hjärnan förlorar kontrollen över denna överaktivitet.

Kan man dö av epileptiskt anfall?

Personer med epilepsi har en förhöjd dödlighet. Den ökade risken beror bland annat på olyckor, suicid eller plötslig oväntad död vid epilepsi (SUDEP) som inträffar i samband med anfall med medvetslöshet och kramper. SUDEP uppskattas drabba omkring 100 personer årligen i Sverige.

När får man epilepsi?

Epilepsi kan komma när som helst, men risken är störst under det första levnadsåret och efter 70 års ålder. Hos äldre är den vanligaste orsaken att man tidigare haft stroke, men demenssjukdomar kan också leda till epilepsi.

Vad ska man göra om någon får krampanfall?

Om anfallet är längre än 5 minuter eller vid fara – ring genast 112! Lägg gärna något mjukt under huvudet. Lös upp slips eller skärp, ta av glasögon. När kramperna har upphört, lägg personen i stabilt sidoläge med huvudet lågt, det håller luftvägarna fria.

Vad är partiella anfall?

Partiella anfall

(tidigare benämnda fokala). Olika symtom beroende på vilken del av hjärnbarken som aktiveras. Enkla partiella anfall med fokal början: Motoriska symtom som t ex lokal kramp eller känslosymtom som lukt-, smak-, syn-, hörsel- eller känselstörning.

Kan inleda epileptiskt anfall?

Provocerade eller akutsymtomatiska anfall förekommer bland annat i samband med CNS-infektioner, den akuta fasen (ungefär en vecka) av skalltrauma och stroke, vid diagnos av subduralhematom samt vid akut intoxikation, abstinens och metabol påverkan.

Vad är Temporallobsepilepsi?

Temporallobsepilepsi, komplex partial epilepsi eller tinninglobsepilepsi är en form av epilepsi, relaterad till temporalloben. Det är en neurologisk diagnos. Hjärnlober. I temporalloben finns viktiga centra för till exempel hörsel, syn och semantik.

Hur ser ett krampanfall ut?

Epileptiska krampanfall

De kan vara mycket olika för olika personer, men hos en och samma person är anfallen oftast likadana varje gång. Det är vanligt att barnet får ett eller flera av dessa symtom: Barnet förlorar medvetandet. Barnet blir stel i hela kroppen och får ryckningar i en eller flera kroppsdelar.

Hur länge lever man med epilepsi?

För många innebär epilepsi en livslång sjukdom som påverkar livets alla aspekter. Epilepsianfallens oförutsägbarhet kan vara en ständig källa till oro för patient och anhöriga.

Hur många dör av epilepsi varje år?

Risken för plötslig oväntad död (sudden unexpected death in epilepsy, SUDEP) är drygt 1/1 000 personår. Cirka 5–10 procent av alla som har epilepsi med återkommande anfall under flera årtionden drabbas av plötslig oväntad död [14].

Kan epilepsi ge hjärnskador?

Den vanligaste orsaken till hjärnskadan hade varit fall på samma plan eller fall från en höjd. Epilepsi var vanligare hos dem som ådragit sig hjärnskadan på detta sätt. Dödligheten var också högst bland dem.

Hur vet jag att jag har epilepsi?

För diagnosen epilepsi krävs att en person haft oprovocerade och vanligtvis upprepade epileptiska anfall. Ett anfall bedöms som epileptiskt om det yttrar sig på ett typiskt sätt som följd av avvikande aktivitet i hjärnans celler. Epilepsi medför som regel medicinering och ofta mångårig sjukvårdskontakt.

Vad utlöser epilepsi hos barn?

Hos vissa barn kan epilepsianfall utlösas av vissa situationer, exempelvis stress, sömnbrist, och i mer sällsynta fall även blinkande ljus. Om ditt barn återkommande besväras av epilepsianfall är det bra att du ser till att hen inte vistas i miljöer som lättare kan ge upphov till anfallen.

Så ska du göra om någon får epilepsianfall – Nyhetsmorgon (TV4)

”Vad är epilepsi?” – webbinarium Världsepilepsidagen

Epilepsi – Generalisert tonisk klonisk anfall (GTK)

Lämna en kommentar