Vad är ett anställningsavtal?

Vad innebär det att ingå ett anställningsavtal?

Ditt namn, adress och personnummer. Anställningens tillträdesdag och var arbetsplatsen är. En kort beskrivning av dina arbetsuppgifter och yrkesbenämning eller tjänstetitel. Anställningsform, det vill säga om anställningen gäller tills vidare, för begränsad tid eller om den är en provanställning.

Vad är en anställning?

Anställning är ett sätt att organisera arbete, där en part, ”arbetsgivaren”, köper den andres, ”arbetstagaren”, tid mot att arbete utförs. Utformningen av ett anställningsavtal kan regleras genom lagstiftning, men även genom kollektivavtal mellan en arbetsgivarorganisation och en fackförening.

Vilken typ av avtal är anställningsavtalet?

Ett anställningsavtal är ett personligt avtal mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. Avtalet reglerar frågor som lön (s.k. ”förmögenhetsfrågor”), men även anställningsförhållandet, där det bland annat krävs att arbetstagaren är lojal mot arbetsgivaren, den så kallade lojalitetsplikten.

När behövs anställningsavtal?

I lagen om anställningsskydd (LAS) finns det inga formkrav för hur ett anställningsavtal ska träffas. Man kan alltså avtala om en anställning både muntligt och skriftligt. Som arbetsgivare är du däremot skyldig att lämna skriftlig information om anställningsvillkoren.

Hur skriver man ett anställningsintyg?

Ett anställningsintyg ska innehålla:
  1. Vad du har gjort på arbetsplatsen.
  2. Hur mycket du har arbetat (heltid, deltid osv.)
  3. Hur mycket du har tjänat.
  4. En kortare beskrivning om varför du slutade.
  5. Ett omdöme om dig och din prestation på företaget.

Hur får man ett anställningsintyg?

Man har rätt till ett arbetsgivarintyg

Den här rätten regleras i lagen om arbetslöshetsförsäkring och det finns ingen tidsgräns. Man kan alltså begära att ett arbetsgivarintyg från en arbetsplats man arbetade på för flera år sedan. Om arbetsgivaren inte vill lämna ett arbetsgivarintyg kan man ta hjälp av facket.

Vem räknas som anställd?

Som arbetstagare anses den som utför ett faktiskt och verkligt arbete, även om arbetet är ett lågavlönat deltidsarbete.

Vad menas med fast anställning?

Tillsvidareanställning är detsamma som fast anställning. Huvudregeln enligt lagen om anställningsskydd (LAS) är att anställningsavtal gäller tills vidare. Det innebär i praktiken att en anställning alltid är en tillsvidareanställning om ni inte har avtalat om något annat.

Vad gäller för en timanställd?

Det som kallas timanställning (eller ”timmis”) är egentligen ingen anställningsform; det betyder bara att du får betalt per timme. Det rätta namnet är timavlönad. Den som är timavlönad har en intermittent anställning eller visstidsanställning. Det är tufft att vara timavlönad eller ha en tidsbegränsad anställning.

Har du hänvisas av en anställd?

Anställningsavtalet ska innehålla eller hänvisa till de villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet eller anställningsförhållandet. Annars måste arbetsgivaren lämna skriftlig information om villkoren till medarbetaren senast en månad efter att hen har börjat jobba.

Vilka olika typer av anställningsformer finns det?

Det finns två anställningsformer i Sverige, tillsvidareanställning och visstidsanställning, även ibland kallad tidsbegränsad anställning.

Vilka avtal gäller för olika anställningsformer?

Det finns två typer av anställningsformer: tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning. Dessa regleras i lagen om anställningsskydd (LAS). Huvudprincipen i lagen är att ett anställningsavtal gäller tills vidare. I praktiken innebär det att en anställning alltid är tills vidare om inte annat formellt avtalats.

Vad händer om man jobbar utan anställningsbevis?

Du har möjlighet att säga upp dig direkt, men kommer ni inte överens om annat så har du arbetsskyldighet även under uppsägningstiden och det finns en risk att du blir skadeståndsskyldig om du frångår detta. Utgångspunkten för visstidsanställningar är att de löper ut vid datumet som angetts som slutdatum.

Vad är ett anställningsnummer?

Anställningsnummer är ett företagsunikt nummer som identifierar en anställd. I många lönesystem kan personnumret användas som anställningsnummer. Fördelen med detta är att anställningsnumret verkligen blir unikt. Det finns ingen risk för sammanblandning.

Vad gäller utan anställningsavtal?

Ett skriftligt anställningsavtal är viktigt för arbetstagaren för att tydligt få reda på villkoren för tjänsten. Det är även viktigt för arbetsgivaren då huvudregeln är att den anställde, utan avtal, blir tillsvidareanställd och arbetsgivaren måste bevisa att det är något annat som överenskommit mellan parterna.

Vad ska du tänka på innan du skriver på ett anställningsavtal?

Anställningsavtal

Types of Employment Contracts: The Simple Breakdown

Lämna en kommentar