Vad är ett attefallshus?

Vad definierar ett attefallshus?

Storlek på ett attefallshus

Attefallshus får uppföras i bostadshusets omedelbara närhet. Den högsta höjden från mark till taknock får vara 4,0 meter. Huset kan användas antingen som en självständig bostad (komplementbostadshus) eller som exempelvis förråd, gäststuga, växthus eller garage (komplementbyggnad).

Vad är skillnaden mellan attefallshus och friggebod?

Utöver attefallsreglerna får man precis som tidigare även uppföra en s.k. friggebod om 15 m2. Denna får ej användas som permanentbostad, till skillnad från t. ex. ett attefallshus.

Måste attefallshus ha kök?

Alternativt får du bygga ett attefallshus på 25 kvadratmeter med annan användning än bostadshus. Det kallas då ett komplementhus. Det behöver inte ha godkänt badrum eller kök. Precis som tidigare kan ett komplementbostadshus efter utökningen vara antingen en permanentbostad eller ett fritidshus.

Får man bygga både ett attefallshus och en friggebod?

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får, utöver friggebod på max 15 kvadratmeter, även bygga ett så kallat attefallshus. Ett attefallshus är en bygglovsbefriad komplementbyggnad som får vara högst 30 kvadratmeter eller ett komplementbostadshus som får vara högst 30 kvadratmeter.

Hur stort får ett attefallshus vara utan bygglov?

Då har du tur för nyligen ändrades reglerna för bygglovsbefriade attefallshus. Istället för 25 kvadratmeter får attefallshusen nu byggas med en byggnadsarea på 30 kvadratmeter utan bygglov hos kommunen.

Vad måste ett attefallshus innehålla?

Regler i korthet för attefallshus
  • Husen kan uppföras med kök, badrum och åretruntstandard. …
  • Byggarean får maximalt uppgå till 30 kvadratmeter (från 2020-03-01) för komplementbostadshus och 30 kvm för komplementbyggnader (från 2020-08-01)
  • Den högsta nockhöjden är 4 meter.

Hur många bodar får man ha på tomten?

Du får utan bygglov uppföra en eller flera friggebodar i omedelbar närhet av bostadshuset. Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar på tomten får inte vara större än 15,0 kvadratmeter. Högsta höjd från mark till taknock får inte överstiga 3,0 meter. Höjden beräknas från markens medelnivå invid byggnaden.

Får man ha toalett i friggebod?

En friggebod med loft och toalett

För att installera vatten och avlopp i friggeboden kan du behöva göra en bygganmälan. Kontakta din kommun för att fråga vad som gäller där just du bor. Vill du inte dra in vatten och avlopp finns numera flera toaletter som fungerar utan.

Kan man bo i en friggebod?

En typ av friggebodar är Attefallshusen som blev tillåtna att bygga under sommaren 2014. Attefallshus är i Sverige en ny typ av komplementbyggnad som kan byggas utan bygglov på många tomter. Attefallshuset får ha upp till 25 m² byggnadsarea och 4 meter nockhöjd, och det kan inredas till permanentbostad.

Kan man bygga attefallshus på obebyggd tomt?

Ett attefallshus får bara uppföras på en tomt där det finns ett befintligt en- eller tvåbostadshus. Finns det inget bostadshus på tomten får man alltså inte bygga ett attefallshus. Det finns inga krav på att bostadshuset måste ha en viss storlek för att det ska räknas som ett en-eller tvåbostadshus.

Kan kommunen neka attefallshus?

Attefallshuset får strida mot bestämmelser i detaljplan eller områdesbestämmelser, vilket innebär att det får uppföras på tomter som redan har använt hela sin byggrätt och på så kallad prickmark. Kommunen kan bara kräva bygglov (och neka) för attefallshus i områden med speciellt värdefull miljö.

Får man bo permanent i attefallshus?

Självklart går det att bo i ett attefallshus! Finns det sovrum, badrum, kök, allrum och förvaringsutrymmen har man allt man behöver. Genom att förlägga sovrummet till loftet spar man i princip in ett helt rum där. Det finns ju egentligen ingen anledning att ha ståhöjd i ett rum där man ska sova.

Hur många friggebodar får man bygga på en tomt?

Det finns inga generella regler för hur många hus du får lov att bygga på en tomt utom plan. Man brukar dock säga att det inte får lov att finnas fler än två till tre bostadshus/-lägenheter på en småhusfastighet. I detta fall avgör kommunen vad som gäller.

Får man bygga två attefallshus?

Det är också tillåtet att bygga flera attefallshus, så länge den sammanlagda byggarean på husen inte överstiger 30 kvadratmeter. Till exempel kan du låta bygga två mindre byggnader att bo i på tio kvadratmeter var, samt ett förråd på de återstående fem kvadratmeterna.

Får man bygga attefallshus vid fritidshus?

Ett attefallshus kan användas både som permanentbostad och som fritidshus. Den ursprungliga bestämmelsen var att attefallshusen fick omfatta 25 kvadratmeter, men i augusti 2020 kom nya regler – så nu är det 30 kvadratmeter som gäller.

Vi bygger ett Attefallshus / Tiny House! – Grunden

Vi bygger ett Attefallshus / Tiny House! – Stomme

ATTEFALLSHUS – Så här går det till (GRUND, LEVERANS OCH INSTALLATION)

Lämna en kommentar