Vad är ett brottmål?

Vad kan ett brottmål vara?

Om man endast pratar om termen brottmål utan att sätta det i något sammanhang, är definitionen väldigt simpel. Brottmål är den benämning som används vid mål där åtal väckts med påståendet att den eller de tilltalade begått ett brott. Vilken typ av brott det handlar spelar i sammanhanget mindre roll.

Vad innebär dom i brottmål?

Domen meddelas

När domen är klar skickas den till den tilltalade, målsägande, åklagare och andra myndigheter som kan behöva den. Det kan till exempel vara Kronofogden, om den tilltalade ska betala skadestånd, eller Transportstyrelsen om det gäller ett trafikbrott.

Är Fortkörning ett brottmål?

Det innebär att åklagaren utan rättegång bestämmer att den misstänkte ska betala böter. En förutsättning är att den som misstänks för brottet har erkänt det. Strafföreläggande är vanligt vid trafikbrott, till exempel fortkörning. Vi åtar oss alla typer av brottmål, inklusive skatteärenden.

Vad är skillnaden mellan ett tvistemål och ett brottmål?

I ett brottmål har ett brott begåtts och målet kretsar kring huruvida en viss person ska hållas ansvarig för brottet. Det är högre beviskrav i ett brottmål än i ett tvistemål, och utgångspunkten är att en person är oskyldig till dess att motsatsen bevisats (oskyldighetspresumtionen).

Vad är åtalspunkter?

För att ett åtal ska kunna väckas måste bevisningen vara tillräckligt stark. Åklagaren ska på objektiv grund kunna förvänta sig en fällande dom. Det kan hända att åtal inte väcks, trots att ett brott har begåtts, för att åklagaren bedömer att det inte finns tillräckligt med bevis för att få en fällande dom.

Är förekommande i minst 1 strafföreläggande?

Vid mindre allvarliga brott kan åklagare besluta om ett så kallat strafföreläggande i stället för att väcka åtal, vilket innebär att det inte blir någon rättegång. En förutsättning för ett strafföreläggande är att den som misstänks för brottet har erkänt det, antingen omedelbart eller inom en viss angiven tidsperiod.

Kan man se folks domar?

Om du vill läsa en dom eller beställa handlingar i ett mål ska du kontakta den domstol som har målet. Du har rätt att vara anonym. Du som är part i ett pågående mål behöver inte beställa, du får handlingarna skickade till dig. Domstolen gör alltid en sekretessprövning innan en handling lämnas ut.

Vad är skillnaden mellan domslut och domskäl?

I domskälen framgår domstolens ställningstaganden. Det är alltså sådant som domstolen har beaktat och värderat i domen. Man kan säga att det är domstolens argumentation och motivering som framgår av domskälen. Domslutet kommer sist i domen.

Var kan man läsa domar gratis?

Lexbase är nyhetstjänst med rättslig information om personer och företag. Lexbase är en webbtjänst som på ett och samma ställe tillgängliggör rättslig information från samtliga svenska domstolar och en rad andra myndigheter.

Var går gränsen för fortkörning?

Straffsatser i Sverige

Vid överträdelse med mer än 50 km/tim rapporteras överträdelsen till åklagaren, vilket i normalfallet leder till rättegång där dagsböter döms ut. Vid enstaka fortkörning över vissa gränser till exempel med 30 km/h över tillåten hastighet kan körkortet tillfälligt dras in.

När blir körkortet indraget vid fortkörning?

De vanligaste återkallelsefallen är när någon kört mellan 31 och 40 km/tim för fort. Då är spärrtiden normalt två månader. Vid hastighetsbegränsning till 30 km/tim eller lägre är spärrtiden normalt två månader när någon kört mellan 21 och 30 km/tim för fort. Vid allvarligare fortkörningar beslutas en längre spärrtid.

Hur räknas fortkörningsböter?

Bötesbelopp vid fortkörning
  • 1-10 km/h över ger bötesbeloppet 2 000 kronor.
  • 11-15 km/h över ger bötesbeloppet 2 400 kronor.
  • 15-20 km/h över ger bötesbeloppet 2 800 kronor.
  • 21-25 km/h över ger bötesbeloppet 3 200 kronor.
  • 26-30 km/h över ger bötesbeloppet 3 600 kronor.
  • 31 km/h och över ger bötesbeloppet 4 000 kronor.
27 feb. 2020

Vilka är de främsta skillnaderna mellan hur rättsprocessen går till vid ett brottmål jämfört med ett tvistemål?

Vilka är de främsta skillnaderna mellan hur rättsprocessen går till vid ett brottmål jämfört med ett tvistemål? Brottsmål är när en åklagare, som har staten som arbetsgivare väljer att åtala en misstänkt för ett brott. Ett brottmål brukar vara de mål som är i allmänhetens intressen.

Vad gör domstolen innan tvistemålet eller brottmålet har nått fram till huvudförhandling?

Kallas ofta rättegång och är den muntliga förhandling i domstolen som hålls i brottmål och tvistemål, som innebär att målet avgörs. I brottmål föregås huvudförhandlingen av polisens och åklagarens förundersökning.

Vad räknas som tvistemål?

Om två parter inte kommer överens uppstår en tvist. Om parterna inte kan lösa tvisten själva, kan tingsrätten ta upp ärendet. Några av de vanligaste tvisterna är tvist om pengar och tvister om köp.

Misshandel på krogen? Ett mål i tingsrätten.

Brottmål

4a. Process i brottmål del 1/2

Lämna en kommentar