Vad är ett citat?

Vad är ett citat i en text?

Du ska återge varje tecken just som det står i originalet. Däremot finns det inga regler för hur mycket eller hur litet du får citera: ett ord, en mening, ett helt stycke eller flera stycken. Antingen väver du in citatet i din text eller så gör du ett blockcitat. Kom ihåg att ange sidan i verket när du citerar.

Vad menas citat?

Att citera innebär att ordagrant återge vad någon har skrivit eller sagt. Citaten bör vara få och väljas med eftertanke. Citat markeras grafiskt. Korta citat sätts inom citattecken.

Hur man skriver citat?

Vanliga citat (bestående av lösryckta meningar eller ord som citeras i direkt anföring) sätts inom citattecken i textens grad och stil. Citat inom citat (dubbel anföring) markeras med olika citattecken (se punkt 4.2.3).

Hur gör man ett citat i ett citat?

Hur skriver man när man har ett citat som ingår i ett annat citat? Svar: När ett citat i löpande text innehåller ett annat citat omges det inre citatet med enkla citattecken (apostrofer) och det yttre med dubbla. Normalt försöker man undvika konstruktioner där enkelt citattecken omedelbart följs av dubbelt citattecken.

Hur citerar man en låttext?

Om att citera låttexter i bokmanus
  1. Sverige har milda upphovsrättsregler gällande citering.
  2. Var noga med att ange vem som skrivit låttexten.
  3. En vers, fyra rader är ok.
  4. Vid utlandslansering kan flertalet citat behöva strykas på grund av betydligt hårdare copyrightregler.
  5. Sociala medier är fantastiskt.
14 juni 2011

Hur använder man citat i löpande text?

Ett citat bör dessutom infogas på ett harmoniskt sätt i den omgivande texten. Ett kort citat (mindre än ett par rader) kan göras i den löpande texten och förses då med citationstecken och en referens med sidhänvisning.

Hur mycket har man rätt att citera?

Allmänt kan sägas att rätten att citera ett verk gäller både muntligen och skriftligen. Var och en får citera ur offentliggjorda verk i överensstämmelse med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet. Eftersom lagtexten inte anger någon bestämd gränsdragning, måste bedömningen göras från fall till fall.

Hur ser citattecken ut?

Citattecken” eller ”citationstecken” är tecknen ( ” ” ) man använder för att markera en direkt kommunikation eller citat, för att markera ord och för att visa att ord har en annan betydelse än den vanliga.

Varför använda citat?

I många fall använder vi oss av citat för att undvika att plagiera andras verk, till exempel när det gäller forskning. Citat används ibland även som en slags inspirationskälla. De kan även användas för att illustrera eller roa någon. Då citerar man ofta kända personer.

Hur gör man enkelt citattecken?

’ Högerställt enkelt citattecken
  1. Mac OS X, svenskt tangentbord: alt + M.
  2. Mac OS X, engelskt tangentbord: option + shift + ]
  3. Windows: håll ner alt och skriv 0 1 4 6 på det numeriska tangentbordet.

Måste man citera en hel mening?

Om citatet står efter ett kolon men inte är en hel mening sätter du punkten efter citattecknet. Då ser det ut så här: ”så det så”. Om citatet både börjar och avslutar en mening sätter du ut citatets egen punkt: ”Nu orkar jag inte längre”, sa hon uppgivet, ”nu går jag hem.”

I vilka situationer kan man använda citat?

Ett citat är ett exakt återgivande av vad någon har sagt eller skrivit, till skillnad från ett referat, som är ett återgivande med andra formuleringar. Citat förekommer både inom forskning och i konstnärliga verk. Inom klassisk musik motsvaras citat av en inflätad melodi från något annat musikstycke.

Hur gör man citattecken på datorn?

AltGr+shift+B ger enkelt (’). För vänsterställda citattecken (” respektive ’) byts B ut mot V i kombinationerna. Macintosh: Tryck på tangenterna alternativ+skift+M, eller alternativ+skift+2. Windows: Håll ned Alt-tangenten och skriv 0148 på det numeriska tangentbordet.

Vilket är det korrekta sättet att markera citat?

I sin vanligaste användning är användningen oftast korrekt: vid citat eller för att återge repliker. Då sätter man ett citattecken före citatet respektive repliken och ett efter. Vid repliker är det dock vanligare idag att man använder pratminus (tankstreck).

Att citera

Referat, citat och källhänvisningar

3. Att läsa, skriva och förstå akademiska texter: Citat och referat

Lämna en kommentar