Vad är ett dotterbolag?

Vad räknas som koncernbolag?

Enligt aktiebolagslagen är ett moderbolag och dess dotterföretag tillsammans en koncern (1 kap 11 § ABL). Det som kännetecknar en koncern är att moderbolaget har ett bestämmande inflytande över alla sina dotterföretag. Detta kan moderbolaget ha genom direkt eller indirekt ägande och på olika sätt.

Vad definierar ett dotterbolag?

Dotterbolag är ett bolag som kontrolleras och styrs av ett moderbolag. Tillsammans bildar de en koncern.

Vad gäller vid dotterbolag?

Dotterbolag eller aktiebolag

Ett dotterbolag är alltså ett bolag som i mångt och mycket styrs av moderbolaget. Man kan teckna flera dotterbolag under ett moderbolag om man så vill. Dotterbolagen måste inte vara aktiebolag, utan kan även vara handelsbolag eller kommanditbolag.

Varför startar man dotterbolag?

Möjlighet att låna ut pengar mellan koncernbolag

Ett holdingbolag (moderbolag) och dess dotterbolag bildar tillsammans en koncern. Om bolagen i koncernen är olika kapitalintensiva kan man under vissa förutsättningar låna ut pengar mellan dem. Detta är bara möjligt i en koncern och inte mellan fristående aktiebolag.

När räknas ett bolag som dotterbolag?

Samtliga bolag som ägs direkt eller via andra dotterbolag betecknas gemensamt som dotterbolag till moderbolaget, beteckningar som dotterdotterbolag eller liknande används normalt inte. För att ett bolag skall betecknas som ett dotterbolag krävs att ett annat bolag har bestämmande inflytande.

Kan ett dotterbolag ha två moderbolag?

Ett moderbolag kan ha flera dotterföretag under sig. Dotterbolagen är sinsemellan kallade för systerbolag. Det är även möjligt att ett moderbolag och ett dotterföretag genomgår en fusion för att bli till ett och samma företag. Det sker genom Skatteverket.

När är det ett intressebolag?

Inom redovisning är ett intresseföretag ett företag där ägaren inte har ett bestämmande inflytande, men där innehavet ändå är av betydelse. I årsredovisningslagen definieras ett intresseföretag som ett företag där innehavet inte ger ett bestämmande inflytande, men där innehavet är minst 20% av rösterna.

Får dotterbolag låna ut pengar till moderbolag?

Detta innebär att moderbolag kan låna av dotterbolag, eller tvärtom. Även mellan dotterbolag kan lån vara tillåtna. Men inte om ett lån sker mellan bolag inom en koncern där låntagarbolaget inte är kan betala sina skulder i tid – lånet kan då betraktas som förtäckt utdelning.

Kan dotterbolag lämna koncernbidrag till moderbolag?

Regeln har tillkommit för att förhindra att koncernbidrag används för att kringgå reglerna när utdelningen är skattepliktig. Det innebär att det inte finns någon möjlighet att lämna koncernbidrag från ett dotterföretag till ett moderföretag när andelarna i dotterföretaget utgör lagertillgångar för moderföretaget.

Kan dotterbolag ge koncernbidrag?

Koncernbidrag kan lämnas mellan moderföretag och dotterföretag samt mellan dotterföretag. Moderföretag är ett svenskt företag som äger mer än 90 procent av andelarna i ett svenskt aktiebolag eller i en svensk ekonomisk förening.

Vad är vitsen med ett holdingbolag?

Ett holdingbolag är ett bolag som äger andelar i andra bolag. Verksamheten i ett holdingbolag består ofta enbart av att fungera som ett moderbolag till rörelsedrivande dotterbolag. Det övergripande syftet för ett holdingbolag är att koncentrera kapital i toppen och fördela riskerna längre ner i strukturen.

Varför startar man investmentbolag?

Det finns olika syften med investmentbolagen. En del har syftet att långsiktigt öka värdet av innehaven till ägarna. Andra investmentbolag fungerar primärt som maktbolag med syfte att kontrollera andra företag. Investmentbolag verkar ofta långsiktigt när de investerar i eller förvärvar bolag.

Kan ett dotterbolag äga aktier i sitt moderbolag?

I aktiebolag som är dotterbolag gäller förbudet även för köp av aktier i moderbolaget. Undantagen från förbudet gäller också vid dotterbolags övertagande av moderbolagsaktier, men inlösen av aktier och övertagande av överskjutande aktier aktualiseras inte.

Definition av moderbolag och koncern

Styrelseutbildning – Skillnad mellan styrelsearbete i moderbolag och dotterbolag

Tholin förklarar: Faktura inom koncern – få rätt till momsavdrag

Lämna en kommentar