Vad är ett scr system?

Hur fungerar SCR-system?

SCR, Selective Catalytic Reduction.

När AdBlue-vätskan upphettas av avgasena, omvandlas den till ammoniak (NH3) och koldioxid (CO2). När ammoniaken och kväveoxidpartiklarna (NOx) når SCR-katalysatorn, omvandlas de till kväve och vattenånga. Med AdBlue minskar utsläppen av skadliga kväveoxider med upp till 80 procent.

Vad är SCR utrustning?

I SCR-tekniken används lösningen AdBlue och en katalysator så att kväveoxiderna kan omvandlas till ofarlig kvävgas och vattenånga. SCR-styrenheten övervakar kontinuerligt NOx -halten i avgaserna och doserar en lämplig mängd AdBlue-lösning för avgasflödet så att NOx -utsläppen minskar.

Är AdBlue och additiv samma sak?

Re: Lite frågor om additiv (eolys 176)

Har fått för mig att det är samma sak, men att i lastbilar går det åt betydligt mer. Min far säger att de får fylla på ADBLUE ungefär vid varannan tankning av diesel. Det betyder i så fall att en tank ADBLUE räcker till 800-1000 liter diesel.

Kan man använda vatten istället för AdBlue?

Om du fyller på med vatten istället för AdBlue kan du blockera insprutningen och skada katalysatorn. Progressiva skador på SCR-systemet kan försämra motorns prestanda och öka bränsleförbrukningen per kilometer.

Får du eftermontera SCR utrustning på ditt Euro 3 fordon?

Till fordon som inte uppfyller marknadens EURO – krav finns möjlighet att eftermontera typgodkänd avgasreningsutrustning som är anpassad efter gällande direktiv. Katalytiskt dieselpartikelfilter avlägsnar sotpartiklar (PM), kolväten (HC) och kolmonoxid (CO). SCR-omvandlare avlägsnar NOx.

Vad bör man tänka på om din bil har SCR?

Den stora fördelen med SCR-katalysatorn är att den mycket effektivt renar avgaserna från NOx och fungerar väl även vid hög belastning – vilket lastbilsmotorer är ett exempel på. Nackdelen med SCR-rening är att driftkostnaden blir något högre (marginellt på en personbil) och att bilföraren ibland måste fylla på tanken.

Hur gamla får fordonen vara enligt grundregeln i Miljözonerna?

fordon som uppfyller utsläppsklass Euro V får köra i en miljözon till och med utgången av 2020. Fordon som uppfyller utsläppskrav enligt Euro VI får köras obegränsat i denna miljözon.

Vad är skillnaden mellan Euro 5 och 6?

Dagens miljözoner innebär att fordon som uppfyller utsläppsklass euro 5 och högre får köra i miljözonen till och med utgången av 2020. Därefter får bara fordon som uppfyller utsläppsklass euro 6 köra i zonen. I den andra miljözonen ställs krav på personbilar.

Vad är NOx gaser?

Kväveoxid (NOX) är det gemensamma samlingsnamnet för kvävemonoxid (NO) och kvävedioxid (NO2)1 2. NO är en färglös, giftig och luktfri gas medan NO2 är en brunröd giftig gas med skarp stickande lukt3. Kväveoxid används som ett kraftfullt oxidationsmedel i olika kemiska processer inom industrin.

Är det skillnad på AdBlue?

Finns det skillnad på AdBlue och AdBlue? Det är viktigt att den AdBlue som används är av hög renhetsgrad så att inte SCR-katalysatorn förorenas och förstörs. Använd därför endast AdBlue som är tillverkad enligt kraven i ISO 22241 och benämns AdBlue.

Vad händer om man inte fyller på AdBlue?

Vad händer om jag inte fyller på? Du måste fylla på, för om AdBlue-tanken är tom fungerar inte avgasreningen som den ska. Du kan fortsätta att köra även om vätskan är slut, men sedan går bilen inte att starta igen, om inte vätskan fylls på.

Kan man fylla på AdBlue själv?

AdBlue fylls på i en egen behållare, som ofta är utmärkt med ett blåfärgat tanklock. Literpriset på AdBlue kan variera kraftigt. Om AdBlue-behållaren är på väg att bli tom, och det tänds en varningslampa, måste man snarast fylla på ny vätska. Om man kör ”soppatorsk” på AdBlue kan det bli dyra skador på systemet.

Hur får man bort AdBlue?

Rester av AdBlue i form av vita fläckar, torkas enkelt bort med hjälp av varmt vatten. AdBlue finns att köpa på många ställen såsom bilverkstäder och bensinstationer. Den säljs i allt från lite mindre emballage som 4-literspåsar eller på dunk i olika storlekar.

Är AdBlue urin?

AdBlue är grispiss, – nej, det är det inte, detta är en skröna och rykte som bygger på att urealösning har en svag doft av urin. För att få perspektiv kan man säga att en bil från mitten av 70-talet släpper ut lika mycket kväveoxider (NOx) och partiklar som hundra nya bilar gör idag.

Hur ofta måste man fylla på AdBlue?

Ofta är det enkelt att fylla på AdBlue i bilen själv. Följ de anvisningar som anges i bilens instruktionsbok ifall vätska behöver fyllas på. Beroende på bil, körsätt och AdBlue-tankens storlek, kan påfyllning behövas ungefär var 800–1000:e mil.

HOW EGR & SCR SYSTEM WORKS WITH DIESEL ENGINE ANIMATION

Understanding SCR Systems

Stryktipssnack: Mikael går igenom hur R-system funkar

Lämna en kommentar