Vad är ett servitut?

Vad är syftet med servitut?

Ett servitut är ett rättsförhållande mellan två fastigheter där den härskande fastigheten ges rätt att nyttja den tjänande fastigheten på ett visst sätt. Servitutets funktion är att läka en brist i den härskande fastigheten som den av någon anledning inte löser inom den egna fastighetens gränser.

Vad får man göra på ett servitut?

Servitutet kan gälla tillåtande rättigheter, som servitut för väg som ger rätten att köra på annans mark eller ett servitut för att använda någons brygga som båtplats. Det kan också vara servitut för att du ska får dra ledning eller avlopp över en grannes mark, eller använda någons brunn.

Vad innebär det att en fastighet har ett servitut?

Servitut är en rätt för en fastighet att använda en annan fastighets väg eller brunn med mera. Ett servitut är knutet till en viss fastighet, inte till en viss person. Servitutet gäller alltså oavsett vem som äger fastigheten. Ett servitut gäller i regel tills vidare och har inget slutdatum.

Kan ett servitut sägas upp?

Servitut kan som utgångspunkt inte sägas upp av någon av parterna utan är tänkt att gälla på obegränsad tid. För att ett servitut ska kunna upphävas utan inblandning av myndigheter krävs att parterna är ense. Annars kan ändring och hävning av servitut ske genom fastighetsreglering (5 kap. 1 § FBL).

Varför finns expropriation?

Expropriation får bl. a. ske för att tillgodose mark för tätbebyggelse eller för att tillgodose allmänna kommunikations- behov. Tillstånd till expropriation meddelas som huvud- regel av regeringen.

Får man betalt för servitut?

Även vid officialservitut kan ersättning för nyttjandet utkrävas. I detta fall är dock kostnaden mer beroende av hur mycket underhållskostnaderna uppgår till. Ni måste inte ta ut en avgift från grannarna för att de nyttjar er fastighet för att nå allmän väg.

Vad är härskande fastighet?

Den fastighet som har en rättighet i annan fastighet.

Vad händer om man bryter mot ett servitut?

Du kan då ha rätt att kräva ersättning för olägenheten och om agerandet fortsätter kan du ha rätt att häva avtalet. Om servitutet är ett officialservitut kan du ansöka om att ändra eller häva servitutet, läs mer på Lantmäteriets hemsida HÄR.

Vad har man för ansvar när man har servitut på en väg?

Underhåll. Bara om parterna är överens om det, får servitutet innehålla en skyldighet för den tjänande fastigheten att underhålla en väg, en byggnad eller någon annan anläggning som ingår i servitutet. Normalt är det den härskande fastigheten som ska stå för underhållet.

Vilken lag reglerar hur fastigheter kan förändras och nybildas?

1 § Fastighetsbildning ska ske så att varje fastighet som nybildas eller ombildas blir med hänsyn till belägenhet, omfång och övriga förutsättningar varaktigt lämpad för sitt ändamål. Härvid ska särskilt beaktas att fastigheten får en lämplig utformning och tillgång till behövliga vägar utanför sitt område.

Vad kostar ett servitutsavtal?

Vad kostar ett servitut? Att upprätta ett avtalsservitut kan kosta allt från ingenting (bortsett från de 375 kronorna som det kostar att få servitutet inskrivet i fastighetsregistret, vilket man ska!)

Hur upphör ett servitut?

Enklast är om ägarna till tjänande respektive härskande fastighet genom avtal kan komma överens om att servitutet ska sluta gälla. Avtalet ska då skickas till lantmäteriet som sedan kan avregistrera servitutet. Går det inte att få till en överenskommelse kan servitutet upphöra genom en lantmäteriförrättning.

Var hittar man gamla servitut?

Du ser också om det finns planer eller bestämmelser som reglerar hur du får använda marken, eller om det finns servitut eller andra rättigheter som berör fastigheten. Läs mer om servitut och vilka olika typer av servitut som finns.

Vad är en Marksamfällighet?

En marksamfällighet är ett markområde som ägs gemensamt av flera fastigheter. Vi hjälper dig med hur du förvaltar, ändrar eller tar bort en befintlig marksamfällighet. Marksamfälligheter kan vara till exempel: mark som har lämnats oskiftad.

Hitta dina gränser

Lantmäteriet rensar – därför måste fastighetsägare uppdatera sina servitut – Nyhetsmorgon (TV4)

Negativa servitut 2

Lämna en kommentar