Vad är ett torp?

Gränsen mellan torp och backstuga är inte glasklar men i princip är ett torp ett mindre hus med odlingsbar mark och en backstuga är ett mindre hus utan odlingsbar mark. Backstugan kallas backstuga för att den står på bar backe, det vill säga utan mark.

Hur ser ett torp ut?

Oftast är byggna- derna av trä. Ett torp var normalt för litet att kallas hemman eller gård, som skulle vara minst 1/8 mantal. En torpare kunde alltså inte delta i de utskylder och prestationer som åtföljde ett hemman. Ursprungligen var ett torp ett nybygge på allmänningsmark, som tillhörde en by eller ett hä- rad.

Vad är Jordtorp?

Man gjorde åtskillnad mellan jordtorpare och skogstorpare efter torpets placering på jordbruks- eller skogsegendom. Torpen var inte skattlagda. Torparna hade en mellanställning mellan arrendatorerna, som erlade arrende i pengar, och statarna/backstugusittarna, som levde av arbeten med betalning in natura.

Hur hitta soldattorp?

Ett sätt att hitta ett soldattorp är att leta i äldre kartor. I många län finns den häradsekonomiska kartan från slutet av 1800-talet. Där är Soldattorpen utmärkta med ett ST. En annan karta som finns för hela landet från 1800-talet är Generalstabskartan.

Vad är skillnad på torp och stuga?

Torp är enligt nutida språkbruk detsamma som torparstuga, det vill säga en äldre stuga på landsbygden, ofta en sommarstuga, som tidigare bebotts av en torparfamilj. I strikt mening avser torp en arrendeform, med långa kontraktstider men utan åborätt, vars arrende betalades helt eller delvis in natura.

Hur levde torpare på 1800 talet?

Maten lagades över öppen eld och var beroende av tillgången. Värst var det i slutet av vintern när förråden sinat och många svalt. Till frukost åt man sill, potatis, bröd och vid huvudmålet mitt på dagen mera sill. Någon gång kunde det bli fläsk eller kött, jämte soppa, kål, välling eller surmjölk.

Vad är en Jordlägenhet?

Beskrivning. Jordbruk eller mindre jordegendom som utgjorde en självständig ekonomisk enhet.

Vad är torpare och statare?

Torpare, statare, backstugusittare och inhysehjon samt drängar och pigor kan även benämnas de obesuttna. Torparna hade nyttjanderätt till en liten bit jord som de brukade med egna redskap och djur.

Jag köpte ett torp – ångrade mig direkt

VAD HÄNDER MED TORPET?!

Soldattorp och hur man kunde bo förr

Lämna en kommentar