Vad är europaparlamentet?

Var är Europaparlamentet?

Huvudkontor. Kommissionens avdelningar och genomförandeorgan ligger i Bryssel och Luxemburg. Kommissionärerna sammanträder varje vecka i Bryssel eller Strasbourg.

Vad har Europaparlamentet för uppgifter?

Ledamöternas uppdrag är att företräda folkets intressen när Europaparlamentet beslutar om nya lagar tillsammans med ministerrådet. Europaparlamentet tar också beslut om EU:s budget och ska kontrollera och godkänna EU-kommissionen. 21 av ledamöterna, eller EU-parlamentarikerna som de också kallas, kommer från Sverige.

På vilka olika sätt representeras Sverige i EU?

I ministerrådets olika arbetsgrupper representeras Sverige av tjänstemän från Regeringskansliet eller andra svenska myndigheter. Ambassadören vid EU-representationen i Bryssel företräder Sverige i Coreper. I Europaparlamentet sitter svenska ledamöter som väljs vid EU-parlamentsvalet vart femte år.

Vad menas med det Europeiska rådet?

Vad gör Europeiska rådet? Fastställer EU:s allmänna politiska riktlinjer och prioriteringar, men stiftar inte lagar. Hanterar komplicerade eller känsliga frågor som inte kan lösas på en lägre mellanstatlig nivå.

Hur kan du påverka besluten som tas inom EU?

Du kan påverka EU genom att rösta

Det är politiker från EU-länderna som tar beslut om nya EU-lagar i Europaparlamentet och ministerrådet. Du kan påverka inriktningen på EU-politiken genom att rösta i valet till Europaparlamentet och i det svenska riksdagsvalet.

Vilka länder tillhör Europa karta?

Länder i Europa
  • Ryssland* Ukraina. Frankrike** Spanien*** Sverige. Norge. Tyskland. Finland. …
  • Kazakstan* Grekland. Bulgarien. Island. Ungern. Portugal. Österrike. …
  • Kroatien. Bosnien och Hercegovina. Slovakien. Estland. Danmark**** Nederländerna (Holland) Schweiz. …
  • Slovenien. Montenegro. Kosovo. Azerbajdzjan* Luxemburg. Georgien* Andorra.

Vilka frågor tar Europeiska rådet upp på sina toppmöten?

Utrikesfrågor, ekonomi och sysselsättning

Tillsammans har de ett stort inflytande över EU:s utveckling och politik. De ska nämligen komma överens och besluta om övergripande riktlinjer, prioriteringar och mål inom bland annat EU:s utrikes- och försvarspolitik, ekonomiska politik och sysselsättningspolitik.

Vad är ministerrådets viktigaste uppgift?

I Europeiska unionens råd – som ofta kallas ministerrådet eller bara rådet – möts ministrar från EU-länderna för att diskutera, ändra och anta lagar och samordna politiken. Ministrarna har befogenhet att fatta bindande beslut för sina regeringar.

Vilket EU organ är det som granskar att fördragen efterlevs av medlemsstaterna?

De uppgifter som EU-domstolen ansvarar för inkluderar att avgöra lagenligheten av de rättsakter som unionens institutioner, organ och byråer antar samt kontrollera huruvida medlemsstaterna uppfyller sina förpliktelser enligt fördragen.

Hur påverkas Sverige politiskt av att vara EU medlemmar?

I det löpande EU-arbetet för regeringen Sveriges talan i den lagstiftande EU-institutionen ministerrådet och i Europeiska rådet som bestämmer den övergripande inriktningen på EU:s politik. Men regeringen är ansvarig inför riksdagen när det gäller hur den hanterar EU-frågorna.

Vem är Sveriges representant i EU kommissionen?

Kommissionärerna företräder EU

Kommissionen består av en kommissionär från varje medlemsland. Dessa personer arbetar för kommissionen och EU som helhet, och företräder alltså inte sina respektive länders intressen. Den svenska ledamoten i kommissionen är Ylva Johansson med ansvar för migrations – och inrikes frågor.

Vad är skillnaden mellan en EU förordning och ett EU direktiv?

Inom EU-samarbetet finns olika typer av rättsakter. EUdirektiv ska införlivas i den nationella lagstiftningen, medan EUförordningar gäller i alla medlemsländer oberoende av nationell lagstiftning.

Var äger EUS toppmöten rum?

På torsdag och fredag äger två EU-toppmöten rum i Bryssel – det ordinarie junitoppmöte och ett eurotoppmöte. På det ordinarie toppmötets dagordning står bland annat klimatfrågor, långtidsbudgeten och tillsättandet av nya topposter i EU.

Vad menas med GUSP?

EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik (Gusp) inrättades genom fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) 1993 med målet att bevara freden, stärka den internationella säkerheten, främja internationellt samarbete samt att utveckla och befästa demokratin, rättsstaten och respekten för de mänskliga …

Vilka politiker kommer till EU s toppmöten?

Europeiska rådets medlemmar

Europeiska rådet består av de 27 medlemsländernas stats- och regeringschefer samt Europeiska rådets ordförande och Europeiska kommissionens ordförande.

Vad är grejen med Europaparlamentet?

Vad är Europaparlamentet?

Vad är EU-parlamentet?

Lämna en kommentar