Vad är exergi?

Vad beskrivs med begreppet Exergi?

Exergi är arbete (ordnad rörelse) eller förmåga till arbete. Arbete är ett entydigt mått för kraften gånger vägen, t ex att lyfta upp ett föremål.

Vad är sant om Exergi?

Vad är då exergi? Exergi är den delen av energin som går att omvandla till mekaniskt arbete med hjälp av en teknisk process. Olja kan till exempel förbrännas i en pannan där man kokar vatten till ånga. Den ångan kan i sin tur driva en ångturbin som är kopplat till en generator som alstrar elektrisk ström.

Vilken energiform har högst kvalitet?

Energiformer som låter sig omvandlas helt och fullt till andra energiformer sägs ha högsta energikvalitet. Spillvärme, det vill säga termisk energi med låg temperatur, sägs ha usel kvalitet (vilket hörs på namnet).

Hur räknar man Exergi?

Då kan du beräkna det med hjälp av formeln Ep=mgh där Ep är den potentiella energin. @Affe: Exergi är den energi som teoretiskt kan omvandlas till arbete. T. ex är lägesenergi 100 % exergi, medan värmeenergi har lågt exergiinnehåll (hur mycket beror på temperatur m.m).

Vad kallas förhållandet mellan tillförd energi och det som man kan utnyttja?

Verkningsgrad är en dimensionslös storhet som betecknar förhållandet mellan nyttiggjord och tillförd energi i ett system. Den betecknas ofta med den grekiska bokstaven η (eta). I allmänhet betecknar verkningsgrad kvoten mellan utvunnen nyttoenergi, oavsett i vilken form, och tillförd energi, oavsett i vilken form.

Vad som menas med en Förbränningspannas verkningsgrad?

Den termiska verkningsgraden är ett mått på effektiviteten hos värmeväxlaren av pannan och definieras som den procentandel värmetillförsel som effektivt utnyttjas för att generera ånga. Det finns både en direkt samt indirekt metod att bestämma denna typ av verkningsgrad (Y.P. Abbi, 2009).

Vad betyder Anergi?

Anergi (grek. an e’rgon ”icke arbete”) kan syfta på: Anergi (termodynamik) – inom termodynamiken den inaktiva delen av energi, motsatsen till exergi. Anergi (immunförsvar) – inom medicin en avsaknad av normalt immunförsvar.

Är viss energi?

Energi är rörelse, eller förmågan till rörelse. Energi finns i allt ifrån mat, trä, avfall, olja, vatten och vind. Det finns många former av energi, exempelvis elektrisk energi, kemisk energi, lägesenergi, rörelseenergi och värmeenergi.

Vilka Energiomvandlingar sker i fjärrvärme?

Värmeproduktion genom fjärrvärme

Värmeverket värmer i princip bara upp ett värmemedium, vatten, medan kraftvärmevattnet i stället producerar vattenånga. Denna vattenånga används till elproduktion i en ångturbin, och vidare så används fjärrvärmenätet för att kyla ner vattenångan.

Vilka är de sju energiformerna?

Sammanfattning
  • Det finns många olika former av energi, som lägesenergi, kemisk energi, rörelseenergi, värme, kärnenergi, strålningsenergi och även ljud.
  • Det kan bara omvandlas, från en form till en annan.

Vad är eleffekt?

Med effekt menas den mängd elenergi som ett visst föremål förbrukar eller producerar i varje ögonblick. Effekt mäts i watt (W). En vanlig dammsugare till exempel kan ha effekten 1 000 watt. Det innebär att den i varje ögonblick som den används behöver 1 000 watt elenergi för att fungera.

Vad är en förnybar energikälla?

Förnybara energikällor, till exempel solenergi, fylls ständigt på genom solens strålar. Icke förnybara energikällorna finns i en bestämd mängd och återbildas mycket långsamt eller inte alls. En energikälla är något som finns i naturen och som kan omvandlas till användbara energiformer som el och värme.

Hur bestämmer du Lägesenergin på ett föremål?

Ett föremål får en potentiell energi, lägesenergi när det höjs upp ovanför nollnivån. Exempelvis bygger en människa upp en lägesenergi när denne klättrar upp för ett hopptorn, lägesenergin kan sedan omvandlas till rörelseenergi i hoppet på väg ner.

Stockholm Exergi – Så funkar det

Stockholm Exergi – Det är Exergi

Stockholm Exergi – Gabriel

Lämna en kommentar