Vad är extremism?

Vad menas med extremism?

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål.

Vilka blir extremister?

– En typ är personer som är ideologiskt och politiskt motiverade. De är ofta resursstarka, har starka åsikter, är i sina egna ögon idealister och återfinns ofta i ledarpositioner. – En annan typ är personer som främst går med av sociala anledningar.

Vad orsakar extremism?

Riskfaktorer som kan bidra till att du går in i våldsbejakande extremism. Känsla av utanförskap – Att uppleva utanförskap i samhället, att du inte är eller får vara en del av majoritetssamhället, är en riskfaktor. En våldsbejakande grupp kan erbjuda en känsla av gemenskap som du saknat.

Vad är våldsam religiös extremism?

Kort sagt kan man säga att våldsbejakande extremism (ibland förkortat VBE) handlar om personer och grupper som inte tror på demokrati och som vill förändra samhället med hjälp av våld. Motiven kan vara både politiska och religiösa men i grunden handlar det om makt och kontroll.

Vilka är de fyra huvudtyperna av extremism enligt säkerhetspolisen?

I Säkerhetspolisens uppdrag ingår att skydda demokratin och motverka våldsbejakande extremism. De tre huvudsakliga extremistmiljöerna i Sverige är för närvarande den våldsbejakande islamistiska miljön, våldsbejakande högerextremistiska miljön och den våldsbejakande vänsterextremistiska miljön.

Vad är extrem?

Extrem betyder ungefär detsamma som ytterlig.

Vilka av följande grupper kan potentiellt utgöra ett Insiderhot?

Ett exempel som ofta tas upp är en missnöjd anställd eller tidigare anställd som kan visa sig utgöra ett större hot än en extern infiltratör på grund av personens erfarenhet och kunskap om miljön.

Vad är en högerextremister?

Högerextremism syftar på ståndpunkter och värderingar som ligger långt till höger på det ideologiska spektrumet. Det innebär att högerextremism är ett relativt begrepp som skiljer sig åt mellan olika länder och förändras över tiden. Begrepp med likartad innebörd är ultrahöger, radikal höger och högerradikalism.

Hur många högerextremister finns det i Sverige?

År 2017 var antalet våldsbejakande extremister i Sverige som Säpo bevakar 3000, varav 2000 stödjer islamisk extremism och övriga 1000 inom vit makt-miljön och autonoma miljöer.

Vad kan vara ett kännetecken på att en person är på väg att radikaliseras ett eller flera alternativ kan vara rätt?

När en person är på väg att radikaliseras kan personen tänka sig att gå igenom ett antal steg för att bli antidemokratisk eller får för sig att använda våld i något ideologiskt syfte. Personer som är på väg att bli radikaliserade ändrar ofta sina invanda mönster och beteenden.

Vad kan vara en bidragande anledning till att en person dras till våldsbejakande extremism ett eller flera alternativ kan vara rätt?

Varför dras en person till våldsbejakande extremism? Det finns flera faktorer som individen kan påverkas av: individ-, grupp- och samhällsfaktorer. Flera av de våldsbejakande miljöerna arbetar idag med propaganda i flera olika kanaler riktade till olika grupper, inte minst på so- ciala medier.

Vad innebär det att radikaliseras?

Begreppet våldsbejakande radikalisering syftar på den process då en person eller grupp börjar bejaka våld i politiskt eller ideologiskt syfte. Det finns inte bara ett sätt att radikaliseras utan processen är ofta komplex och kan ske samtidigt på både individ-, grupp- och samhällsnivå.

Hur påverkar extremism samhället?

Vacuumet som uppstår när samhället har trätt tillbaka måste fyllas av någon aktör, säger Magnus Ranstorp. – Det extremistiska våldet har förmågan att skapa motsättningar i samhället. Oavsett om vi talar om vit makt eller islamistisk extremism är jag orolig för hur de kan förändra samhällsklimatet.

Vad är autonom miljö?

Autonom vänster, utomparlamentarisk vänster, av Säkerhetspolisen kallad den autonoma miljön, är samlingsnamn på olika vänsterextrema politiska grupper som har socialistisk eller anarkistisk ideologi. Grupper i den autonoma vänstern organiserar sig icke-hierarkiskt och utan parlamentarisk representation.

Islampodden – #14 Vad är extremism? Vem är extrem? Gäst: Shaykh Abdullah

Extremism för nybörjare

Webbinarium om våldsbejakande extremism: Våldsbejakande organisering

Lämna en kommentar