Vad är fältstudier?

Man gör en fältstudie utanför skolan. Syftet är att samla in data för att ta reda på något man vill veta. Det kan vara om ett område är bullrigt, om det går att bygga på området, om platsen är ekologiskt hållbar osv. I denna kurs ska ni granska ett område för att kontrollera säkerheten.

Vad innebär en fältstudie?

Fältarbete eller fältundersökning är forskning som bedrivs utanför den akademiska miljön. Tillvägagångssättet för fältarbete skiljer sig mellan olika vetenskaper, men brukar innebära att forskaren samlar in olika former av rådata.

Vad kan man undersöka i en fältstudie?

Centralt innehåll. Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön. Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

Vem gör fältstudier?

Lärare Gör Fältstudier i geografi.

Vad är fältstudier geografi?

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet. Vid fältstudier använder eleven kartor och enkla geografiska verktyg på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.

Hur går en fältstudie till?

Fältstudien består av fyra steg: förberedelse, genomförande, sammanfattning och presentation samt utvärdering. Förberedelsen är viktig: läraren måste vara helt klar över syftet med fältstudien, vilket innehåll som ska studeras, vilka metoder eleverna ska använda och vad som ska bedömas.

Vad är geografiska verktyg?

Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på Internet, till exempel satellitbilder.

Vad är en GIS karta?

Förkortningen GIS står för geografiska informationssystem. Systemen är datorbaserade och länkar digitala kartor till information om saker som finns, eller händelser som äger rum, vid ett visst geografiskt läge.

Geografiska undersökningar – fältstudier

Geografiska undersökningar – fältstudier och geografiska informationssystem

Fältstudie 1 Vad ska ni göra?

Lämna en kommentar