Vad är fibros?

Lungfibros innebär att lungans vanliga vävnad kring luftrören och i lungblåsorna omvandlas till stel ärrvävnad, fibros. Det innebär att utbytet av syre och koldioxid mellan lungorna och blodomloppet försvåras, vilket i sin tur leder till andfåddhet och så småningom andnöd.

Är fibros farligt?

Sjukdomen leder bland annat till upprepade inflammationer i lungor och luftvägar och olika besvär med matsmältningen. Det kan i sin tur leda till näringsbrist och olika följdsjukdomar. Det är viktigt att ha regelbunden kontakt med vården om man har cystisk fibros.

Kan fibros läka?

Avgörande för dessa läkemedels effekt är att behandling sätts in tidigt i fibrosförloppet eftersom etablerad fibros inte kan läka [13].

Kan man bli frisk från lungfibros?

Behandlings möjligheterna är dock ännu begränsade och patienterna kan aldrig bli helt friska. Det är inte ovanligt att personer med lungfibros även lider av lungemfysem. Detta eftersom tobaksrökning är en riskfaktor för båda sjukdomarna.

Hur länge kan man leva med lungfibros?

Överlevnaden efter diagnos är vanligen mellan två och fem år. Ofev (nintedanib) har tagits fram av Boehringer Ingelheim och är en så kallad tyrosinkinashämmare. Den verkar genom att rikta in sig på tillväxtfaktor-receptorer vilka sannolikt har betydelse för mekanismerna bakom idiopatisk lungfibros.

Hur dör man i lungfibros?

Hur vanlig sjukdomen är inte helt klart, men man beräknar att mellan 14 till 42 per 100 000 människor har IPF. Amerikanska siffror visar att fler patienter dör av IPF än på grund av bröstcancer. Och de flesta dör inom tre till fem år efter diagnosen. Troligtvis sker en underdiagnostisering.

Varför får man fibros?

Kända orsaker till lungfibros är att den drabbade under sitt yrkesliv har inandats skadliga ämnen som asbest eller damm från sten eller kol. Lungfibros som är orsakad av inandning av kisel brukar kallas stendammlunga och är numera mycket ovanlig i vårt land.

Kan en punkterad lunga läka?

En mindre lungkollaps läker ofta av sig själv. Luften behöver sugas ut ur lungsäcken om läkaren bedömer att lungkollapsen inte kommer att läka av sig själv.

Kan man bota systemisk skleros?

Det finns ännu ingen botande behandling för systemisk skleros. Insatserna inriktas på att lindra symtomen genom att dämpa inflammationer och förbättra cirkulationen. Eftersom sjukdomen kan påverka inre organ är det viktigt att organfunktionen undersöks noga och att vård och behandling ges tidigt i sjukdomsförloppet.

Varför får man skleros?

Det är ännu inte klarlagt vad som orsakar systemisk skleros men en kombination av arvsanlag och miljöfaktorer kan göra att sjukdomen debuterar i 30-års åldern, främst hos kvinnor.

Hur ser lungfibros ut?

Lungfibros är en kronisk sjukdom som kännetecknas av ärrbildning – fibros – i och mellan de små lungblåsorna, alveolerna i lungorna. Ärrbildningen orsakar ihållande hosta, andfåddhet och återkommande lunginfektioner. Trötthet och viktnedgång är också förekommande symtom.

Hur ställs diagnosen lungfibros?

Diagnosen lungfibros ställs genom ”detektivarbete” och uteslutningsmetoden. Det gör man eftersom det i dag inte finns något specifikt test för lungfibros. Främst försöker man utesluta andra lungsjukdomar och man använder sig av flera olika analyser för att ställa en så säker diagnos som möjligt.

Vad är kronisk lungfibros?

Lungfibros innebär bindvävsomvandling av lungvävnaden. Den mest välstuderade är idiopatisk lungfibros (IPF), där etiologin är okänd och som morfologiskt motsvaras av UIP (”usual interstitial pneumonia”). I Sverige har tidigare även benämningen ”Idiopatisk fibroserande alveolit” använts.

Fibrosis Explained

What is Fibrosis? Explain Fibrosis, Define Fibrosis, Meaning of Fibrosis

Vad är cystisk fibros?

Lämna en kommentar