Vad är folkmord?

För folkmord döms den som, i syfte att helt eller delvis förinta en nationell, etnisk eller rasmässigt bestämd eller religiös folkgrupp som sådan dödar en medlem av gruppen. Även andra gärningar som tortyr och våldtäkt kan utgöra folkmord.

Hur går ett folkmord till?

Folkmord är en våldsam förintelse som sker genom deportation och massmord. De som deltar i processen blir en del av ett komplext projekt där deras egna motiv, tankar och känslor sätts i samband med deras handlingar. Utövarna har olika roller, de högt upp i hierarkin ger order och bestämmer inriktning.

Vad är folkmord FN?

Folkmord är handlingar som är avsedda att utrota en nationell, etnisk eller religiös grupp människor. FN: s konvention mot folkmord från 1948 har ratificerats av 146 stater som har förbundit sig att förebygga och straffa folkmordförsök – både i krigstider och i fredstid.

Vilka folkmord finns?

Tre folkmord
  • Bakgrund Förintelsen 1933-1945.
  • Bakgrund folkmordet i Kambodja 1975-1979.
  • Bakgrund folkmordet i Rwanda 1994.

Hur många folkmord finns det?

Antalet dödsoffer är inte känt exakt men beräknas av många till ca 2 miljoner. Efter att Indonesien 1975 invaderade Östtimor anses Suharto (nu som president) även vara huvudansvarig för folkmord på Östtimors civilbefolkning med hundratusentals dödsoffer.

Hur kan ett folkmord förhindras?

Viktigt för att förhindra folkmord är således att samla in kunskap om de faktorer som utlöser folkmord. Detta skapar dock ingen garanti utan ett allmänt preventivt arbete kring mänskliga rättigheter, folkrättsliga principer och sanktioner är av yttersta vikt.

Vilka gärningar räknas in i Folkmordskonventionen?

Gärningarna som räknas upp i konventionen är: • att döda medlemmar av gruppen, • att tillfoga medlemmar av gruppen svår kroppslig eller själslig skada, • att uppsåtligen påtvinga gruppen levnads- villkor som är avsedda att medföra dess fysiska undergång, • att genomföra åtgärder som är avsedda att förhindra …

Vad händer om man bryter mot krigslagar?

Brott mot krigets lagar, även kallat krigsförbrytelse, är straffbart enligt internationell rätt. Straff kan utdömas av internationella rättsorgan som Internationella brottmålsdomstolen. Det kan även förekomma nationella lagar om folkrättsbrott som kan medföra rättegång vid nationella domstolar.

Vad gör FN i Rwanda?

Den 21 april fattade FN:s säkerhetsråd beslutet att minska ner UNAMIR-styrkan från 2500 till 270. I maj, när det inte längre gick att förneka att ett folkmord ägde rum, beslutade FN att åter öka styrkan, nu till 5500 soldater, men den försenades på grund av byråkratiska problem och oenighet kring småsaker.

Vad innebär ett krigsbrott?

Krigsbrott är ett samlingsbegrepp för folkmord, folkrättsbrott och grovt folkrättsbrott. Sverige har förbundit sig att spåra upp, utreda och medverka till att förövare av krigsbrott lagförs, om förövaren har en koppling till Sverige.

Vad är skillnaden mellan folkmord och brott mot mänskligheten?

* Folkmord: handlingar som begås med avsikten att helt eller delvis förgöra en nationell grupp, etnisk grupp, ras eller religiös grupp. * Brott mot mänskligheten: handlingar som begås som en del i ett utbrett och systematiskt angrepp mot civilbefolkning.

Hur många har dött i folkmord?

25 år efter folkmordet

Det finns ingen exakt siffra men mellan 800 000 och en miljon människor mördades under de tre månader som folkmordet pågick.

Varför har FN svårt att agera och förhindra brott mot mänskligheten?

Ofta är detta en svår balansgång där hänsyn måste tas till en rad faktorer. Alla medlemmar i FN är suveräna stater och de bestämmer själva över sina territorier och sin lagstiftning. FN får inte blanda sig i länders enskilda angelägenheter.

Vilka krigsförbrytelser finns det?

Som krigsförbrytelse anses till exempel avsiktligt dödande, tortyr eller omänsklig behandling av och biologiska experiment på civilpersoner eller krigsfångar. Även bland annat avsiktliga angrepp på civilbefolkningen och bedräglig användning av det internationella skyddsmärket är krigsbrott.

Hur kan miljontals människor mördas utan att någon ingriper?

I filmen tas tre viktiga frågeställningar upp: Hur kan miljontals människor mördas utan att någon ingriper? Vad kan göras för att förhindra det medan det pågår? Hur kan man förhindra att det sker i framtiden?

Vad räknas som krigsförbrytelser?

För krigsförbrytelser döms, om en viss gärning som till exempel att döda, misshandla eller plundra, ingår som ett led i eller på annat sätt står i samband med en väpnad konflikt eller ockupation. Straffet är fängelse i högst sex år eller, om brottet är grovt, lägst fyra år och högst arton år eller livstid.

Vad är folkmord?

Microgenomgång av olika folkmord

Folkmord – en introduktion

Lämna en kommentar