Vad är formativ bedömning?

Vad är formativ och summativ bedömning?

Till skillnad från summativ bedömning, som ofta handlar om att summera resultat i slutet av en kurs eller period, är formativ bedömning till för elevers lärande. I enlighet med det formativa arbetssättet ska man bedöma elever för att främja deras lärande, menar Klapp.

Vad är formativ bedömning Skolverket?

Vad menas med formativ bedömning? En av de saker som många förknippar med formativ bedömning är att inte sätta poäng och betyg på prov. Istället ges någon form av omdöme med information om vad eleven behöver utveckla.

När används formativ bedömning?

Formativ bedömning är en bedömningsprocess som syftar till att föra lärandet framåt. Det sker genom att information om vad elever kan och hur de förstått det som ska läras används som underlag för att avgöra hur undervisningen ska bedrivas härnäst.

Hur ger man formativ bedömning?

Den formativa bedömningen kan utföras på många olika sätt, till exempel genom att läraren ger eleven feedback om vad eleven behöver träna mer på eller genom att eleven själv involveras i bedömningsprocessens olika delar. – Men samtidigt kan man inte säga att alla former av formativ bedömning är bra.

Vilka är de 5 strategierna för ett formativt arbete?

Formativ bedömning har fem nyckelstrategier att luta sig mot: tydliggöra mål, synliggöra lärandet, återkoppling, eleverna som lärresurser för varandra och att ta ansvar för sitt eget lärande.

Vad är ett formativt förhållningssätt?

På de praktiska momenten i utbildningen måste samspelet grunda sig i ett formativt förhållningssätt med coachande inslag där återkopplingen pekar framåt i arbetsprocessen (feedforward). Det krävs även kontinuerliga avstämningar hur det går i arbetsprocessen för att föra eleven mot målet (feedback).

Vad är självbedömning?

Självbedömning handlar om att eleverna successivt lär sig att bedöma sina egna prestationer och som ett resultat av det identifiera sina styrkor och utvecklingsbehov. För att eleverna ska klara detta behöver de vägledning i form av konkreta exempel.

Vad är formativt arbetssätt?

Många lärare jobbar formativt i sin undervisning, och har så gjort så många år, dock kanske utan att kalla det för just formativt. Att arbeta formativt har avsikt att stärka elevens lärande genom att ta reda på vad eleven har lärt sig ( summativt syfte) och ge kontinuerlig återkoppling i förhållande till målet.

Hur gör man en självbedömning?

Återkoppling från läraren har visat sig kunna stärka elevers lärande men riskerar samtidigt att göra dem beroende av läraren om inte deras förmåga att även bedöma sig själva stärks. En återkoppling från läraren kombinerad med en bedömning tillsammans med eleven kan vara ett bra sätt att öva på självbedömning.

Varför bra med summativ bedömning?

Summativ bedömning är en form av bedömning som summerar en persons samlade kunskaper vid ett specifikt tillfälle. Bedömningens främsta syfte är inte att bidra till lärande och personen som bedöms får inte alltid en återkoppling som förklarar vad han eller hon kunde ha gjort annorlunda.

Vad var syftet med bedömningen?

Bedömning i formativt syfte handlar om att främja elevens lärande, och beslut och konsekvenser kan lika gärna gälla (om)formandet av elevens möjligheter att lära som (om)formandet av eleven som individ.

Vad är kollegialt lärande?

Kollegialt lärande är ett samlingsbegrepp för olika former av strukturerat, gemensamt arbete, där kollegor tillsammans utvecklar kunskap. Det görs både genom att lära av egna och varandras erfarenheter och genom ta tillvara befintlig kunskap, till exempel aktuell forskning, inom området.

Hur gör man en Bedömningsmatris?

Bedömning i en bedömningsmatris sker helt enkelt genom att man klickar i de olika rutorna. Bedömningen av eleven är kopplad till matrisen och den grupp/planering/uppgift som matrisen kopplats till. Bedömningsmatriser kan du skapa helt själv eller kopiera från matrisbanken.

Hur bedömer man texter?

Formativ bedömning av texter – så som eleven själv vill ha den
  1. Gärna fokus på textens högre nivåer. …
  2. Var tydlig och förklara mer. …
  3. Beröm och råd måste kombineras med tydlighet. …
  4. Ge respons som är medveten i förhållande till elev och elevgrupp. …
  5. Mer forskning behövs om specifika aspekter av feedback.

Hur bedömer man en Elevtext?

När elevtexter studeras ur kommunikationsdimensionen undersöks texten utifrån om den vänder sig till läsaren på ett väl fungerande sätt. Denna dimension har att göra med skrivhandling och skrivsyfte. Orienteras läsaren tillräckligt mycket om deltagare, skeenden och omständigheter för att förstå innehållet i texten?

Christian Lundahl Skillnaden mellan summativ och formativ bedömning

Så kan du arbeta med formativ bedömning

Bedömning för lärande – Niklas Kleberg 2017

Lämna en kommentar