Vad är försurning?

Vad orsakar en försurning?

Varför blir det försurning? När man eldar fossila bränslen, som kol och olja, bildas svaveldioxid. När svaveldioxid möter syre- och vatten molekyler i atmosfären bildas svavelsyra, som är en mycket frätande syra. Svavelsyran faller ner med regn och hamnar på mark och i vatten och ger försurning.

Vad försurar sjöar?

I sjöar som är kraftigt försurade påverkas känsliga djur och växter. Försurningen som orsakas av nedfall av svavel och kväve får allvarligast effekter i områden med svårvittrade bergarter som har ett tunt jordtäcke. Dessa marker som är vanliga i Sverige har en dålig förmåga att neutralisera det sura nedfallet.

Hur påverkas vi av försurning?

Vi människor påverkas av försurningen på flera sätt. Dels genom inandning av försurande ämnen, som svaveldioxid, kvävedioxid och små partiklar samt indirekt då markförsurningen bl. a. medför att giftiga metaller kommer i omlopp.

Vad är försurning och hur drabbas växtligheten?

Försurning innebär att pH-värdet sänks i naturen på grund av mänsklig påverkan. Hur stor påverkan blir beror på om marken innehåller ämnen till exempel kalk som har möjlighet att neutralisera det sura. Stora delar av Sverige är tyvärr känsligt för surt regn.

Hur blir marken försurad?

Nedfallet (depositionen) av svavel och andra försurande luftföroreningar är huvudorsak till utvecklingen. Intensivt skogsbruk kan också medföra markförsurning. Försurning av marken följs av minskade halter av baskatjoner (kalcium-, magnesium-, natrium- och kaliumjoner).

Vad försurar vatten?

Försurning av sjöar och vattendrag

I urbergsområdena sjönk det sedan långsamt i och med att lättvittrat material i markens ytskikt förbrukades och en del av markens baskatjonförråd togs upp av den tillväxande vegetationen. Ännu kring 1950 torde sjöarnas pH-värden dock i de flesta fall ha legat över 6.

Vad släpper ut kväveoxid?

Källor. Eftersom det krävs höga temperaturer för att bilda kväveoxider, sker de största utsläppen vid förbränningsprocesser. Biltrafiken är den största källan i de flesta tätorter, men även energiproduktion, arbetsmaskiner och sjöfart ger betydande bidrag av kväveoxider.

Vad kan vi göra för att minska försurning?

Gemensamt är också att det tar lång tid innan tidigare försurande utsläpp tömts bort ur markens och havens buffertsystem. För att motverka försurningen på sikt behöver vi både minska de globala utsläppen från fossila bränslen och fortsätta att minska regionala utsläpp av svavel- och kväveoxider.

Hur fungerar kalkning?

Våtmarkskalkning sker vid vattendrag eller i områden med enbart små sjöar. Den kalkade våtmarken fungerar som ett filter för det sura nedfallet – när det regnar lakas kalk ut till vattendrag eller sjöar. Helikopter används för att sprida kalken och den största delen av våtmarkskalkningen sker på hösten.

Vad är konsekvenserna av surt regn?

Surt regn ändrar surheten i jorden, och surheten i färskvattnet i sjöar och vattendrag, vilket påverkar organismerna som lever där. När surt vatten faller till marken, frigörs aluminium och tungmetaller, som bly, ur jorden. De har negativa effekter på miljön, och är giftiga för levande organismer.

Varifrån kommer de försurande ämnena?

Försurningen kan vara orsakad av naturliga processer eller av människans aktiviteter. Den naturliga försurningen är en långsam process som påbörjades efter den senaste istiden. Efter isavsmältningen minskade långsamt mängden basiska ämnen i marken till följd av vittring, urlakning och upptag i vegetationen.

Vad händer i naturen vid försurning?

Försurningen har effekter på växter och djur, främst i sjöar och vattendrag. Försurning leder till flera kemiska förändringar, såsom ökad aluminiumhalt och minskade halter av kalciumjoner, magnesiumjoner och liknande ämnen. Detta gör att material vittrar snabbare och kan urlaka marken.

Hur påverkar försurning djur och växter?

Försurningen påverkar djurens saltbalans

Detta leder till att djuren ständigt förlorar joner via hud och gälar samtidigt som vatten läcker in. För att kompensera detta sker ett aktivt upptag av joner, vilket kräver energi. Sänkningen av pH-värdet medför både en ökad förlust av joner och ett försämrat upptag.

Vad händer om naturen blir försurad?

De största problemen med försurning är:

Skador på skogar och sjöar i kalkfattiga områden. Försämrade förutsättningar för biologisk mångfald. Förstörelse av byggnadsverk och kulturvärden. Giftiga metaller frigörs från mark och sediment.

Försurning

Vattnets kretslopp och försurning (NO)

Försurning: Allt du behöver veta

Lämna en kommentar