Vad är förvaltningslagen?

Vad är syftet med förvaltningslagen?

Förvaltningslagen (FL) reglerar hur myndigheterna ska gå tillväga vid sin behandling av olika ärenden, bland annat vad gäller service gentemot enskilda personer och samverkan med andra myndigheter, liksom hur beslutsprocessen inom myndigheten ska hanteras.

När används förvaltningslagen?

I förvaltningslagen finns allmänna bestämmelser om hur Skatteverket, som förvaltningsmyndighet, ska handlägga ett ärende (1 § FL). Lagen gäller vid ärendehandläggning bl. a. hos alla statliga förvaltningsmyndigheter.

Vilka omfattas av förvaltningslagen?

Begreppet förvaltningsmyndighet innefattar alla statliga och kommunala myndigheter vars uppgift är att sköta offentliga förvaltningsuppgifter. Lagen gäller dock inte hos regeringen, riksdagen eller de kommunala beslutande församlingarna (fullmäktige i region och kommun).

Vad är förvaltningsrättsliga principer?

Förvaltningsrättsliga grundprinciper

Högskolan, i dess egenskap av statlig myndighet har att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande föreskrifter och regler. Detta för att bibehålla medborgarnas förtroende för statsapparaten samt i förlängningen demokratin.

När är en handling inkommen till en myndighet?

En handling anses inkommen till en myndighet när den har anlänt till myndigheten eller kommit behörig befattningshavare tillhanda (2 kap. 9 § TF). Behörig befattningshavare är den som enligt myndighetens arbetsordning har till uppgift att ta emot handlingar, t.

Var finns förvaltningslagen?

Lagen gäller i förvaltningsverksamhet

1 § Denna lag gäller för handläggning av ärenden hos förvaltningsmyndigheterna och handläggning av förvaltningsärenden hos domstolarna. Bestämmelserna i 5-8 §§ om grunderna för god förvaltning gäller även i annan förvaltningsverksamhet hos förvaltningsmyndigheter och domstolar.

Vilken är den principiella skillnaden mellan ett statligt bolag och ett kommunalt sådant?

Vilken är den principiella skillnaden mellan ett statligt bolag och ett kommunalt sådant? I kommunala bolag finns det, i kommunallagen, föreskrifter som gör att kommunfullmäktige och allmänhet får insyn i företagens handlingar.

Kan den gamla förvaltningslagen vara tillämplig?

Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om myndigheten inte är beslutför utan honom och någon annan inte kan tillkallas utan olägligt uppskov. Ett beslut i en jävsfråga får överklagas endast i samband med överklagande av det beslut varigenom myndigheten avgör ärendet.

Vad ska ett beslut innehålla förvaltningslagen?

FL ställer i princip inte något krav på att förvaltningsmyndigheternas beslut ska innehålla detaljerade redogörelser för sakförhållandena i ärendena och vidlyftiga resonemang om hur dessa förhållanden bedömts rättsligen av myndigheten. Det är de springande punkterna som ska komma fram i motiveringen.

Vilka är Jävsgrunderna?

Den som ska handlägga ett ärende är vidare jävig ”om han eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång”.

Vad är speciell förvaltningsrätt?

Speciell förvaltningsrätt är avsedd som hjälpmedel vid studiet av den speciella förvaltningsrätten inom juristutbildningen och andra universitets- och högskoleutbildningar. Den kan också vara till nytta för verksamma jurister som vill friska upp sina kunskaper.

Hur många får rätt i förvaltningsrätten?

När målet är tillräckligt utrett ska domarna på förvaltningsrätten fatta beslut. Ofta är det fyra personer som dömer, en juridiskt utbildad domare och tre nämndemän.

Vilka typer av ärenden kan förvaltningsdomstolarna avgöra?

De mål som Högsta förvaltningsdomstolen prövar har överklagats från någon av kammarrätterna. Högsta förvaltningsdomstolen avgör till exempel skattemål, socialförsäkringsmål, upphandlingsmål, mål om tvångsvård och sekretessmål.

Vad innebär nya förvaltningslagen?

Vad gör förvaltningsrätten?

Förvaltningen

Lämna en kommentar