Vad är fracking?

Vad menas med fracking?

För att öka tillströmningen av gas till borrhålen spräcker man, med högt vattentryck i borrhålet, upp skiffern och skapar sprickor kring borrhålet där gasen kan strömma till. Denna metod kallas hydraulisk spräckning och den används bara på djup större än 1000 meter. Den engelska termen är fracking.

Vad finns det för risker med fracking?

Risker förknippade med utvinningen är bland annat sprickbildning till närliggande grundvattenmagasin, kemikalieläckage, läckage av metan samt buller från installation och utvinning. Sprickbildningen riskerar att leda till förorening av och tryckändring i grundvattnet.

Vad gör man med skiffergas?

Metoden är kontroversiell men används alltmer i bland annat USA och kritiseras av miljöorganisationer. Naturgas kan transporteras i pipelines, men kan även kylas till minus 160 °C och transporteras flytande i tankar på båtar, tågvagnar och lastbilar.

Var finns naturgas i världen?

Mest naturgas via Danmark

De största naturgasfyndigheterna i världen finns i Ryssland, Iran och Qatar. Dessa länder står för 55 procent av världens reserver. Bland de nordiska länderna är det Norge och Danmark som har naturgasfyndigheter. Norge är världens femte största naturgasproducent.

Vad finns i naturgas?

Naturgas är en organisk produkt som bildades i jordskorpan för flera miljoner år sedan genom förmultning av levande organismer. Andelen metan vid utvinningen kan variera från omkring 70 procent och uppåt. I det svenska nätet innehåller naturgasen 90 procent metan, 6 procent etan och 2 procent propan.

Vad är metangas?

Metan är en växthusgas som bidrar till att förstärka växthuseffekten. Den förstärkta växthuseffekten leder till att jordenseltemperatur ökar, vilket bland annat medför att klimatet förändras och att havsnivåerna höjs. Exponering för höga koncentrationer av metan kan orsaka kvävning då metan tränger undan luften.

Hur man utvinner naturgas?

Naturgas utvinns från källor på land eller på havsbot- ten. Andelen metan vid utvinningen kan variera från omkring 70 procent och uppåt. Ofta avskiljs andra gaser, till exempel etan, butan och propan, innan gasen går vidare till slutanvändare.

Finns naturgas i Sverige?

Naturgas introducerades i Sverige 1985 och svarar idag för omkring tre procent av den totala energitillförseln i landet.

Hur blir det olja?

Olja (råolja, petroleum) har organiskt ursprung och består av olika kolväten från plankton och andra organismer som för miljontals år sedan lagrats på t. ex. havsbottnar där det täckts över, sjunkit och av trycket i jordens inre omvandlats till olja. Det finns gott om olja i jordens innandöme.

Hur går fracking till?

Tekniken innebär att man först borrar ett hål lodrätt ner i marken, och därefter borrar åt sidan. Genom hålet pumpas en blandning av vatten, sand och kemikalier som frigör den gas som finns i marken. Vattenblandningen sugs upp och gasen strömmar upp och tas till vara.

Finns det gott om olja i Sverige?

Oljeanvändning i Sverige

Det finns vissa fyndigheter av olja i Sverige och begränsad utvinning har gjorts genom historien, till exempel på Gotland, men ingenting storskaligt. Däremot importerar vi miljontals kubikmeter råolja varje år från främst Ryssland och Norge.

Vilka länder utvinner naturgas mest i hela världen?

Jämför länder > Naturgas – produktion
Rang Land Naturgas – produktion (kubikmeter)
1 Förenta Staterna 772,799,987,712
2 Ryssland 665,600,000,000
3 Iran 214,499,999,744
4 Qatar 166,400,000,000

134 rader till

Har Sverige gas från Ryssland?

2,7 procent av energi

Den största andelen naturgas kommer från Tyskland, via rörledning från Danmark, och in i det västsvenska gasnätet. Det är okänt hur stor del av denna som är rysk, enligt Energimyndigheten. Gasen från Danmark ingår inte i statistiken från SCB.

Hur länge kommer naturgasen att räcka?

Naturgasen räcker länge

Om man för 10 år sedan räknade med att naturgasresurserna skulle räcka i 30 år, vet man idag att det finns kända fyndigheter motsvarande 60 års förbrukning. De största fyndigheterna som är kopplade till det europeiska naturgasnätet finns i Ryssland, Iran, Algeriet och i Nordsjön.

How does fracking work? – Mia Nacamulli

What Is Fracking?

Fracking explained: opportunity or danger

Lämna en kommentar