Vad är fritidshem?

Vilket syfte har fritidshem?

Fritidshemmet ska enligt skollagen stimulera elev ernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. Fritidshemmet ska vidare främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Vad är fritidshemmets uppdrag?

Fritidshemmet erbjuder ett forum för socialt samspel där eleverna rör sig fritt mellan olika grupperingar. Där ges möjlighet att på ett naturligt sätt träna på olika sociala färdigheter som turtagning, argumentation, konfliktlösning etc. Detta bidrar till identitetsutveckling och social kompetens hos eleven.

Vad är skolbarnsomsorg och vilka barn har rätt till det?

Skolbarnsomsorgens uppgift är att erbjuda barn i åldern 7 — 12 år en god omsorg under den tid som föräldrarna förvärvsarbetar eller studerar. Barn som har behov av ett särskilt stöd är berättigade till plats i skol- barnsomsorgen med förtur.

Vilka är fritidshemmet två huvudsakliga syften?

– Ge eleverna möjlighet att använda digitala verktyg i sitt lärande. – Stimulera eleverna till matematiska resonemang. – Ge eleverna möjligheter att få ta del av närsamhällets och föreningslivets utbud. – Ge eleverna möjlighet att fördjupa och bredda sina förmågor samt att arbeta i längre proces- ser.

Varför firar vi Fritidshemmens dag?

Varje år firas Fritidshemmens dag för att uppmärksamma det viktiga pedagogiska arbete som görs inom fritidshemmen. Tema för dagen är ”lära, leva, utvecklas”.

Vad är fritidshemmets mål?

Fritidshemmets förtydligade läroplansuppdrag innebär att verksamheten måste utveckla strukturerade och målstyrda arbetsformer för planering, utvärdering och kvalitetsuppföljning. Fritidshemmets mål och resultat beskriver hur fritidshemmets personal och ledning kan ta sig an detta nya didaktiska uppdrag.

Vad är fritidshemmets uppdrag Skolverket?

fritidshemmets uppdrag och möjlighet att stimulera elevernas lärande och utveckling. fritidshemmets kompletterande och kompensatoriska uppdrag. lekens betydelse. möjligheten att erbjuda ett situationsstyrt och upplevelsebaserat lärande.

På vilka sätt kan skolan och fritidshemmet samverka?

Ofta delar man klassen i olika grupper för att kunna erbjuda extrastöd under lektionstid. Då blir det mer att fritidspersonalen kopierar lärarens arbetssätt istället för att på ett ändamålsenligt sätt komplettera skolan. De blir assistenter åt lärarna, istället för ett samarbete mellan skola och fritidshem.

Hur reglerar skollagen och Lgr 11 fritidshemmets uppdrag?

Fritidshemmet regleras i skollagen (kapitel 1-6 samt 14). Vid sidan av skollagen är läroplanen det viktigaste styrdokumentet för verksamheten. Fritidshemmet ska tillämpa del 1 och 2 av läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11). Det finns allmänna råd för fritidshem.

Vad är en fritidsklubb?

Vad är en fritidsklubb? Fritidsklubben är en öppen verksamhet för barn i årskurs 4–6. Öppen verksamhet innebär att barnen kommer till fritidsklubben när de själva har behov av det. Klubbens verksamhet är anpassad för de lite äldre barnen och lyder inte under läroplanen för fritidshemmet.

Varför bara 15 timmar förskola?

Det behövs inte rätt till heltid för alla barn på förskolan men de garanterade 15 timmarna räcker inte långt för alla. Den som vill ha 15 timmar eller färre har alltid möjlighet att själv välja färre timmar åt barnet. Men vi som vill ha fler timmar har långt från alltid det valet.

Får man ha barn på fritids när man är föräldraledig?

Ditt barn har inte rätt att vara på fritids när du som förälder är arbetslös eller föräldraledig eller har semester, sommarlov eller annan ledighet. Vid föräldraledighet har syskon inte rätt till fritidsplats.

Hur kompletterar fritidshemmet elevernas utbildning i de obligatoriska skolformerna?

Fritidshemmet kompletterar skolan på två sätt, dels tidsmässigt genom att ta emot elever under den del av dagen då de inte vistas i skolan och under loven, dels innehållsmässigt genom att ge eleverna delvis andra erfarenheter och kunskaper än de får i skolan.

När blev fritidshemmet en del av skolan?

Fritidshem är en nygammal beteckning, som officiellt på nytt började gälla från hösten 1998 då fritidshem, förskoleklass och skola fick en gemensam läroplan (Lpo 94, 1998).

Vad är undervisning på fritidshemmet?

Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan genom att lärandet i högre grad ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från elevernas behov, intressen och initiativ.

Ett tillgänligt fritidshem

Introduktion för nya medarbetare i fritidshem

Pedagogisk planering på fritidshem

Lämna en kommentar