Vad är fullmakt?

Vad innebär en fullmakt?

Handlande i annans namn för annans räkning. En fullmakt är en utfästelse från en fullmaktsgivare/huvudman till tredje man om att en särskilt utsedd person (fullmäktigen) har rätt att företa rättshandlingar (exv slutande av avtal) i fullmaktsgivarens namn.

Hur ger man fullmakt till någon?

En fullmakt bör vara skriftlig

Vad fullmäktige, det vill säga personen som utför något, har rätt att göra ska framgå i fullmakten. Fullmakten bör helst vara ett skriftligt dokument för att bevisa att man har fått tillstånd att utföra något för en annan persons räkning.

Hur skriver man en giltig fullmakt?

Saker som alltid bör vara med i en fullmakt är:
 1. Vem som är fullmaktsgivare och vem som är fullmaktstagare.
 2. Vad fullmaktstagaren har rätt att göra med fullmaktens stöd.
 3. Hur länge fullmakten gäller (Det går att ställa ut fullmakt utan tidsbegränsning men det rekommenderas inte)
 4. Underskrifter.
24 mars 2021

När behöver man fullmakt?

En fullmakt behövs när någon för annans räkning ska utföra ett uppdrag, företräda eller sluta avtal med annan. En fullmakt ger personen som fått fullmakten (fullmäktigen) rätt att handla för någon annans räkning (fullmaktsgivaren) i dennes namn.

Måste en fullmakt vara undertecknad?

Även om det inte är ett krav att en fullmakt måste vara undertecknad bör du lämna ett utrymme för fullmaktsgivarens underskrift i fullmakten. Det är sannolikt få personer eller företag som skulle godkänna en fullmakt som inte är undertecknad av fullmaktsgivaren.

Hur får man Anhörigbehörighet?

Du får behörigheten genom att beställa ett personbevis från Skattemyndigheten, med släktutredning som visar att du är närmast anhörig. Med anhörigbehörighet kan du, eller ni, genomföra enklare vardagsärenden som att betala räkningar eller föra över pengar mellan konton, ta med behörigheten till ett bankkontor.

Vem bevittnar en fullmakt?

För att en framtidsfullmakt ska vara juridiskt giltig, krävs det att två vittnen finns närvarande vid tidpunkten då fullmaktsgivaren skriver under fullmakten (4 § lagen om framtidsfullmakter). Vem som helst får inte vara vittne. Först och främst får fullmaktshavaren inte vara vittne (4 § lagen om framtidsfullmakter).

Hur många fullmakter får man ha?

Först och främst måste styrelsen innan stämman besluta att tillämpa §10 i den tillfälliga lagen (2020:198) om undantag vid stämmor, och besluta hur många fullmakter som ska tillåtas per deltagande person. Styrelsen kan välja ett fast antal, men det kan också vara obegränsat.

Hur skriver man en fullmakt själv?

skriver du en fullmakt – steg för steg
 1. Steg 1. Definiera parterna. …
 2. Steg 2. Skriv en fullmaktsförklaring. …
 3. Steg 3. Bestäm befogenheten. …
 4. Steg 4. Ange fullmaktens giltighet till tiden. …
 5. Steg 5. Beskriv detaljerna. …
 6. Steg 6. Finslip språket! …
 7. Steg 7. Glöm inte underskrift och datum. …
 8. Våra jurister hjälper dig mot ett fast pris.

Kan man maila en fullmakt?

Huvudregeln är att det inte finns några formkrav för hur en fullmakt ska upprättas. Både muntliga och skriftliga fullmakter är lika giltiga. Ur bevishänseende, vid en eventuell tvist, är det att föredra att upprätta en skriftlig fullmakt eftersom en muntlig fullmakt är svårare att bevisa.

Vilka olika typer av fullmakter finns det?

Olika typer av fullmakter
 • Fullmakt generell.
 • Fullmakt företräda aktieägare.
 • Fullmakt dagliga bankärenden.
 • Fullmakt domstols och myndighetsärenden.
 • Fullmakt för juridisk person sälja fastighet – Begränsad.

Vem kan ha ställningsfullmakt?

Ställningsfullmakten grundas i någon slags avtal mellan huvudmannen och fullmäktigen. Ett exempel på ställningsfullmakt är arbetstagaren (fullmäktigen) som inom ramen för sin anställning/sin ställning har rätt att företräda arbetsgivaren (huvudmannen).

Måste en fullmakt vara bevittnad?

En vanlig fråga från våra kunder är om det avtal de håller på att upprätta måste vara bevittnat av två personer. Det kan handla om en fullmakt, ett arrendeavtal eller något annat. Huvudregeln är dock att parter kan ingå avtal utan att de måste bevittnas för att vara giltiga.

Vem ska förvara framtidsfullmakten?

När det gäller framtidsfullmakt så finns det inget krav på att den ska registreras eller förvaras särskilt, det viktiga är att den som utsetts som fullmaktshavare vet om att detta och att fullmakten finns tillgänglig för anhöriga att hitta när det väl är dags att använda den.

What is a Power of Attorney?

Fullmakt

Privatjuridik/Affärsjuridik – Avtalsrätt – Del 5 – Avtal genom fullmakt

Lämna en kommentar