Vad är futharken?

Vad menas med futharken?

Runalfabetet kallas futhark efter de första sex tecknen i raden. Vikingatidens vanliga runalfabet hade 16 tecken. Det var en utveckling av tidigare alfabet med flera tecken. De flesta inskrifterna gjordes säkert på trä, men träet har förmultnat med tiden och vad som finns bevarat är framförallt runstenar.

När användes futharken?

Runorna, och rimligtvis även futhark, skapades troligen under de två första århundradena efter Kristus och har troligen påverkats av både det romerska och det grekiska alfabetet.

Vilka länder använde runor?

Äldsta varianten av runor innehåller 24 tecken och de äldsta fynden är från det senare 100-talet e.Kr. Denna runrad utbredde sig över hela det germanska språkområdet, men har speciella koncentrationer i Tyskland, Danmark och Sverige.

När använde man runskrift?

Runtecknen skapades för ungefär 2000 år sedan, alltså vid tiden för Kristi födelse. De äldsta runinskrifterna som finns bevarade är från 100-talet efter Kristus. De äldsta runinskrifter som har hittats i Sverige tillhör 200-talet. De tidigaste runinskrifterna är ristade med den urnordiska runraden, som hade 24 tecken.

När slutade man använda runor?

Runorna lämpade sig också bättre för trä och sten. På det svenska fastlandet, men också i våra grannländer Norge och Danmark, verkar det som om konsten att rista runor försvinner strax efter mitten av 1300-talet.

Vad kallas den 24 eller 16 Typiga Runraden?

Det finns två typer av runrader, den urnordiska eller 24typiga futhark, som har 24 tecken och användes fram till ca 800, samt en 16typig futhark som därefter togs i bruk, med andra ord ungefär samtidigt som vikingatiden började. Ca 360 inskrifter med urnordiska runor är bevarade, varav 300 i Skandinavien.

När gjordes runstenar?

De flesta runstenar restes i slutet av vikingatiden, på 1000-talet, och då hade många gått över till kristendomen. Den svenske kungen Olof Skötkonung som levde omkring år 1000 hade till exempel låtit döpa sig.

När skrevs runor?

Runor var nordbornas första alfabet. Bokstäverna eller rättare sagt runorna ristades i trä, ben eller sten. De äldsta runristningarna i Norden är från början av vår tideräkning (i Sverige från 200-talet) och är ristade med ett äldre runalfabet som hade 24 runtecken.

Kan futharken?

En futhark ristad med de yngre runorna på ett ben från Lund. Dialekterna bär denna benämning på grund av att de skrevs med runalfabetet (s.k. futhark). De flesta runskrifter som finns bevarade idag är ristade med hjälp av denna futhark.

Är runor i träbit?

En träbit, ofta hämtad från bokträd, blev skrivbok eftersom det var lättare att rista än sten. Träbiten täljdes till så att man fick en slät yta, där runorna sedan kunde skära in. Man gjorde inga vågräta skåror i träet, för sådana skulle ha sammanfallit med träets ådror och därför blivit otydliga.

Hur skriver man sitt namn i runskrift?

När runristaren – och kanske några medhjälpare – hade huggit färdigt inskriften, ristade han ibland sin signatur på slutet. Han skrev alltså sitt namn. ”Öpir ristade runorna” står det till exempel på slutet av många runstenar som just Öpir ristat. Man säger att runstenar som avslutas med runmästarens namn är signerade.

Vad heter det alfabet de runrader som användes under den Runsvenska epoken?

Även om de latinska bokstäverna inte kom till Norden förrän efter vikingatiden så kunde nordborna redan skriva. Man skrev då med de germanska tecknen som kallas runor. Den äldsta runan som man har hittat är ristad för över 2000 år sedan.

Varför ändrades Runsvenskan?

Runt år 800 gick svenskan igenom stora ljudförändringar och anledningen till det var att de bytte ut den gamla runraden som hade 24 tecken till den nya med 16 tecken. Det sägs att den nya runraden är lätt för den som skrev med svårt för den som läste.

Runorna. Äldre futharken. Grundkurs (1)

Runsvenska

Runor, runstenar och vikingar

Lämna en kommentar