Vad är gödsel?

Vad är gödsel gjort av?

Konstgödsel består av få näringsämnen, framför allt kväve, fosfor och kalium i en form som växterna lätt kan ta upp. Konstgödsel gödslar växterna, medan jorden och de djur och mikroorganismer som finns i den på detta sätt får ensidig näring.

Vad är kogödsel?

Kogödsel ger naturlig jordförbättring. Den består till största delen av mull som tillsammans med mikrolivet skapar en bra struktur på jorden. Kogödsel innehåller alla näringsämnen som växter behöver. Den är speciellt rik på kalium som gynnar blom-, frukt- och rotbildning.

Hur skapas gödsel?

Organiskt baserade gödsel, även kallat naturgödsel, framställs från organiska material som kommer bland annat från restprodukter vid djuruppfödning och livsmedelsproduktion. Det innehåller både makronäringsämnen (kväve, fosfor och kalium) och mikronäringsämnen (exempelvis mangan, järn, koppar, kisel och zink).

Vad är skillnaden på gödsel och konstgödsel?

Naturgödsel innehåller för det mesta alla näringsämnen växterna behöver men kanske inte i rätt proportioner för växternas behov. Mineralgödsel kallas även handelsgödsel eller konstgödsel. Näringsämnena kommer från gruvdrift eller energikrävande industriproduktion.

Vad är problemet med konstgödsel?

Konstgödsel består främst av tre näringsämnen, Kväve, fosfor och Kalium, sammanfattat NPK. NPK är så kallade makronäringsämnen som gör att växterna växer snabbt. I förlängningen orsakar dock konstgödsel stora problem för mark och jord genom övergödning, samt orsakar övergödning av sjöar och hav.

Var tillverkas konstgödsel?

Spanska Grupo Fertiberia är Iberiska halvöns största producent av konstgödsel med en marknadsandel om 29 procent i Spanien och 69 procent i Portugal. Företaget har 14 tillverkningsanläggningar och tillverkar 5,5 miljoner ton produkter per år.

Vilka växter gillar kogödsel?

Komposterat kogödsel passar rotfrukter, bladgrönsaker och dill som inte behöver lika mycket kväve som exempelvis kål och squash. Det går även att odla pumpa och squash i jord som gödslats med kogödsel men har du även hönsgödsel att lägga i jorden så kan det ge lite extra skjuts.

När använder man kogödsel?

Kogödsel: Kogödsel är en traditionell typ av naturgödsel som kan användas till de flesta växter i trädgården. Den passar utmärkt till att ge rotfrukter och bladgrönsaker en extra skjuts. Du kan blanda ner den i jorden som jordförbättring eller lägga den på ytan som en mulch.

Måste man mylla ner kogödsel?

Svar: Det är alltid bäst att mylla ner gödsel, om man vill att näringen ska gå ner till växternas rötter. Men mylla inte för djupt, utan bara så att gödseln blandas med det översta jordlagret.

Hur tillverkas konstgödning?

Kvävekonstgödsel framställs nämligen genom att kvävgas, som finns passivt i luften och inte driver växthuseffekten, omvandlas till reaktivt kväve som det går att gödsla med, men som också ger upphov till lustgas. På så vis för alltså konstgödsel in “nytt” lustgasdrivande kväve i ekosystemen.

Var tillverkas gödning?

Här produceras växtnäringen som säljs i Sverige

Köping ligger intill Mälaren, som har anslutning till Östersjön. Då de flesta råvaror och produkter transporteras med fartyg, är det viktigt att ha tillgång till en naturlig djuphamn. Ett bra vägnät är också av avgörande betydelse för en effektiv logistik.

Vad är Trädgårdsgödsel?

Det gödsel som kommer från naturen, som t ex kogödsel och hönsgödsel, kallas ofta för organiska gödselmedel. Dessa är mer långtidsverkande och vitaliserar även jorden, samtidigt som de tillför mullämnen. Vidare ingår dessa gödsel i det naturliga kretsloppet.

Vad används i ett ekologiskt jordbruk istället för konstgödsel?

Det ekologiska lantbruket använder sig, till skillnad från det konventionella, inte av konstgödsel eller naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel. Istället används andra metoder, som andra växtföljder, gröngödsling och mer kretsloppsfokus gällande gödseln.

Vad kan man använda istället för konstgödsel?

Istället för konstgödsel använder ekologiska lantbrukare gödsel från djur. Många odlar också baljväxter, vars rotknölar innehåller bakterier som fångar in kväve från luften.

Vad är skillnad på kogödsel och naturgödsel?

När man tillför stallgödsel kan det ta flera år innan all näring har frigjorts, men det mesta frigörs under det första året. Kogödsel är mer långtidsverkande än häst och hönsgödsel, och effekten blir mer långvarig i lerjordar än i sandjordar eftersom lerjordar är bättre på att lagra näringen.

Så väljer du rätt gödsel

Behöver man verkligen gödsla gräsmattan?

Gödsla en odlingslåda

Lämna en kommentar