Vad är gri?

Vad är GRI standarder?

Vad är GRI? Global Reporting Initiative (även känt som GRI) är ett internationellt oberoende standardiseringsorgan som hjälper företag, regeringar och andra organisationer att förstå och kommunicera sin påverkan avseende klimatförändringar, mänskliga rättigheter och korruption.

Hur använder man GRI?

Det vanligaste är att man gör redovisningen tillgänglig via sin egen hemsida eller liknande. Kom ihåg att ange vilken nivå redovisningen följer, Core eller Comprehensive. En hållbarhetsredovisning enligt GRI kan göras som del av årsredovisningen eller som en separat handling.

Vad är GRI indikatorer?

Den sociala aspekten innehåller totalt 48 stycken specifika indikatorer som anges i fyra subkategorier. Dessa subkategorier är arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter, samhälle och produktansvar. Hur många indikatorer som finns i respektive subkategori presenteras i nedanstående tabell (GRI 2013).

Varför GRI?

Varför GRI? Syftet med GRI är att förse organisationer med ett universellt språk för rapportering av hållbarhetsarbetet. Ramverket ska hjälpa verksamheter att få insikt i och hantera sin miljö- och klimatpåverkan.

Vad ingår i begreppet hållbar utveckling?

Kommissionen uttryckte hållbar utveckling som ”en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov”. Det betonades att en hållbar utveckling inbegriper såväl ekonomiska som sociala, kulturella och ekologiska aspekter.

Hur gör man en väsentlighetsanalys?

En väsentlighetsanalys kan genomföras i fyra steg.
  1. Identifiera och prioritera de intressenter … som ska ingå i din analys. …
  2. Identifiera och prioritera viktiga hållbarhetsaspekter… med hjälp av din lägesanalys och vilka frågor för dina intressenter baserat på dina intressentdialoger. …
  3. Rangordna… …
  4. Ta fram en matris …

Vad innehåller en hållbarhetsredovisning?

En hållbarhetsredovisning ska enligt lag behandla fem olika områden: miljö (exempelvis användning av energi och vatten, samt växthusgasutsläpp och andra föroreningar), sociala och personalrelaterade frågor (exempelvis jämställdhet, arbetsvillkor, hälsa och säkerhet, dialog med lokala grupper) samt mänskliga rättigheter …

Vilka bolag ska upprätta hållbarhetsrapport?

Vilka företag ska ha en hållbarhetsrapport? Företag som uppfyller två eller alla tre av följande villkor, under båda de två senaste räkenskapsåren, ska upprätta en hållbarhetsrapport: Medelantalet anställda har varit mer än 250 personer. Den redovisade balansomslutningen har varit mer än 175 miljoner kronor.

Vilka olika krav på förändringar kan ställas på privata företag?

Lagen anger förvisso att företagens rapporter ska innehålla upplysningar i frågor som rör miljö, sociala förhållanden och personal, mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. Men det finns inget krav på att företagen måste rubricera sin rapportering enligt nämnda områden.

Vad menas med Sustainability?

I stort kan man säga att hållbar utveckling är en process som syftar till mänskligt välbefinnande och en fungerande ekonomisk utveckling – i balans med jordens ekologiska system.

Vad innebär GRI? Kunskap på 2 minuter

Vad är grejen med mänskliga rättigheter?

Andningen (Biologi) – Studi.se

Lämna en kommentar