Vad är grundvatten?

Vad innebär grundvatten?

En del av vattnet tas upp av växternas rötter och avdunstar genom växterna. Resten tränger djupare ned och blir till grundvatten, som långsamt rör sig genom jordlagren och berggrunden för att slutligen rinna ut i sjöar, hav och vattendrag igen. Vatten är en förutsättning för liv.

Hur får man grundvatten?

Grundvatten finns i den del av marken där alla porer och sprickor är helt fyllda med vatten. Den kallas den mättade zonen, till skillnad från den omättade ovanför, där det är en blandning av luft och vatten eller bara luft, säger Mattias Gustafsson. Zonen närmast marken kallas rotzonen.

Var kommer grundvattnet ifrån?

Grundvatten bildas när regn- och smältvatten tränger ner genom markytan och fyller porer i marken och sprickor i berggrunden. Innan allt vattnet hunnit tränga ner avdunstar en del till atmosfären.

Vad betyder markvatten?

Det vatten som infiltrerar marken bildar markvatten och grundvatten. Markvatten är det vatten som finns i marken ovanför grundvattenytan. I markvattenzonen finns både luft och vatten i jorden till skillnad från i grundvattnet där alla hålrummen är helt vattenfyllda.

Vad gör ett vattentorn?

På det här sättet fungerar vattentorn. Från vattenverket pumpas vatten via vattenledningar fram till vattentornets fot och vidare upp i tornet. Från vattentornet rinner sedan vattnet ut i ledningsnätet till alla hushåll för att så småningom nå fram till din vattenkran.

Hur får man reda på grundvattennivån?

Stationerna som används för att mäta grundvattennivåer ingår i det som kallas Grundvattennätet, vilket också används för att övervaka grundvattnets kemi. De flesta av SGU:s nivåmätningar görs i grundvattenrör i jord, men det ingår också bergborrade brunnar samt grävda brunnar i jord i nivåövervakningen.

På vilket djup ligger grundvattennivån?

Grävda brunnar förutsätter att det finns grundvattenförande jordlager på måttliga djup (5–6 meter). Om grundvattnet ligger på större djup är det svårt att nå ner till grundvattnet med en konventionell grävmaskin.

Hur lång tid tar det för vatten att bli grundvatten?

Om det har varit torrt en längre tid är marken kraftigt uttorkad och mycket nederbörd går först åt till att fukta upp marken innan det kan bildas grundvatten. Vid låga grundvattennivåer behövs det dubbelt så mycket nederbörd som normalt, under ca 1 månad för att nivåerna ska återgå till de normala.

Hur är grundvattennivån i Sverige?

Grundvattensituationen vecka 18

I de stora grundvattenmagasinen är nivåerna över eller mycket över de normala för årstiden i Norrland. I större delen av östra Svealand och nordöstra Götaland är nivåerna under de normala och till och med mycket under de normala i Södermanlands län och delar av Östergötlands län.

På vilka sätt kan tillgången på grundvatten variera?

För grundvatten kan man inte använda enbart nederbörd som en indikator, eftersom grundvattenbildningen varierar under året. Grundvattnet är beroende av den nederbörd som faller under vinterhalvåret, medan nederbörden under sommarhalvåret har mindre påverkan på grundvattennivåerna.

Vad är grundvattenmagasin?

Ett grundvattenmagasin definieras ofta som en avgränsad del av marken varifrån det är möjligt att ta ut grundvatten. Ett vanligt exempel är en mäktig rullstensås med sand och grus som till exempel kan avgränsas nedåt av berg och åt sidorna av jordarter som morän eller lera.

Vad påverkar grundvattennivån?

Grundvattnet kommer att påverkas av förändringar i nederbörd och temperatur. Den ökade nederbörden kan ge höjda grundvattennivåer med någon eller tiotals centimeter. I de sydöstra delarna av landet kan grundvattennivåerna däremot komma att sjunka. Klimatet står under ständig förändring.

Vad är bundet vatten?

Adsorptionsvatten kan också kallas för bundet vatten då det kan fungera som ett ”bindemedel” mellan jordpartiklar och genererar dragstyrka hos det torra materialet. Det är också därför torra, obundna material kallas för ”vattenbundna” material i vissa länder.

Har ytvatten?

Ytvatten är det vatten som finns på Jordens yta i sjöar, vattendrag, hav och våtmarker. Den största delen av ytvattnet är saltvatten. Ytvatten interagerar med atmosfären, genom processer såsom till exempel uppvärmning/nedkylning, avdunstning och nederbörd, samt är en del av vattnets kretslopp.

Hur förklarar man vattnets kretslopp?

Vattnet faller ned som nederbörd, regn eller snö, och rinner ut i sjöar och hav eller ner genom jorden till grundvattnet. Av solens värme dunstar vattnet och stiger upp mot himlen som vattenånga.

Grundvatten

Grundvatten och kretsloppet

Markvatten och Grundvatten, vattnets tryck

Lämna en kommentar