Vad är gruppförsäkring?

En gruppförsäkring innebär vanligtvis att en arbetsgivare eller fackförbund tecknar ett gruppavtal med ett försäkringsbolag. I gruppavtalet står det vilka som är försäkringsberättigade, vilka försäkringar som ingår i avtalet och vad som krävs för att omfattas av avtalet.

Vad ingår i traditionell gruppförsäkring?

En gruppförsäkring innehåller olika valbara moment:
 • Livförsäkring.
 • Barn- och ungdomsförsäkring.
 • Olycksfallsförsäkring.
 • Sjuk- och olycksfallsförsäkring.
 • Sjukförsäkring.
 • Sjukkapital/ Trygghetskapital.
 • Sjukvårdsförsäkring.
 • Dessutom s.k. Fortsättningsförsäkring och Seniorförsäkring.

Vad är Folksams gruppförsäkring?

Om du skulle gå bort kan dina anhöriga drabbas av oväntade kostnader. I ditt medlemskap kan en grupplivförsäkring ingå som kan hjälpa till att täcka till exempel begravningskostnader.

Vad innehåller en grupplivförsäkring?

Arbetstagarnas grupplivförsäkring skyddar och ersätter

År 2022 är storleken på Arbetstagarnas grupplivförsäkringspremie 0,062 % av lönesumman (0,061 % år 2021). Ersättningssumman bestäms på basis av den avlidnes ålder (änkeandel) och antalet förmånstagare som är ersättningsberättigade (barnandel).

Vad ingår i Folksam grupplivförsäkring?

Om du skulle avlida kan dina anhöriga drabbas av oväntade kostnader. I ditt medlemskap ingår en livförsäkring som kan hjälpa till att täcka till exempel begravningskostnader.

Vilken skatteklass tillhör gruppförsäkring?

Grupplivförsäkringar som betalas av arbetsgivaren är en skattefri förmån för arbetstagaren och kostnaden är avdragsgill för arbetsgivaren. I stället för att utbetalningarna blir en skattepliktig inkomst har en särskild skatt införts. Skatten beräknas med utgångspunkt från de inbetalda premierna.

Vilka av nedanstående förfaranden utgör försäkringsförmedling?

Vilka av nedanstående förfaranden utgör försäkringsförmedling? En försäkringsförmedlare är skyldig att hålla pengar och andra tillgångar, som han tar hand om för kunds räkning, avskilda från sina egna tillgångar.

Vad gäller gruppförsäkring?

En gruppförsäkring innebär vanligtvis att en arbetsgivare eller fackförbund tecknar ett gruppavtal med ett försäkringsbolag. I gruppavtalet står det vilka som är försäkringsberättigade, vilka försäkringar som ingår i avtalet och vad som krävs för att omfattas av avtalet.

Vad ingår i Medlemsbarn Folksam?

Barnförsäkring
 • Försäkringen gäller dygnet runt – både vid sjukdom och olycksfall.
 • Ingen hälsoprövning.
 • Tillgång till Familjestöd Direkt – ett samtalsstöd om barn och familjeliv.

När gäller grupplivförsäkring?

Om Livförsäkring

Försäkringsbeloppet betalas ut som ett engångsbelopp till dina efterlevande om du avlider före årsförallodagen närmast efter din 85-årsdag. Hos oss får du en bra försäkring till ett bra pris. Livförsäkringen gäller dygnet runt i hela världen om vistelsen varar upp till 12 månader.

Är grupplivförsäkring avdragsgill?

Förmån av fri grupplivförsäkring är skattefri för den anställda och du som arbetsgivare ska inte ta med värdet i underlaget för arbetsgivaravgifter och skatteavdrag.

Finns begravningshjälp i hemförsäkring?

Vid dödsfall kan de efterlevande få ersättning från Tjänstegrupplivförsäkring (TGL). Det är ett engångsbelopp till efterlevande samt begravningshjälp till dödsboet. Om dödsfallet är orsakat av arbetsskada ska detta anmälas här.

Vilka försäkringar ska förmånsbeskattas?

Sjuk- och Olycksfallsförsäkring

Om premien betalas av arbetsgivare får arbetsgivaren göra avdrag för motsvarande som personalkostnad. Den anställde ska förmånsbeskattas för hela premien. Premien är inte avdragsgill för privatpersoner.

Vad är Begravningsförsäkring?

En begravningsförsäkring garanterar att det finns pengar avsatta till hela eller delar av kostnaden vid din begravning. Försäkringen bör även täcka bouppteckning, eventuell gravsten och framtida vård av graven. När du väljer Memento Begravningsförsäkring öronmärks dina pengar för detta ändamål.

Vilken försäkring kan täcka begravningskostnader?

Om du skulle gå bort kan dina anhöriga drabbas av oväntade kostnader. Grupplivförsäkring 60+ kan hjälpa till att täcka till exempel begravningskostnader.

Vilka försäkringar ingår i Skpf?

∎ Olycksfallsförsäkring ∎ Sjuk- och efterlevandeförsäkring ∎ Medlemsbarn sjuk- och olycksfalls- försäkring för barn och barnbarn. Som medlem är du självklart alltid försäkrad när du deltar i våra verksamheter – denna försäkring ingår i medlemsavgiften. För närmare villkor se vår hemsida www.skpf.se.

Problembaserat lärande (PBL) vid Medicinska fakulteten – Grupprocesser

Grupper och gruppteorier

Försäkra dig om rätt försäkring

Lämna en kommentar