Vad är hedersrelaterat våld?

Vad betyder Hedersrelaterad?

Hedersrelaterat våld och förtryck handlar om att upprätthålla gemensamma normer och värderingar som råder i den egna familjen/släkten eller ett större kollektiv. Det kan också handla om att återupprätta familjens eller släktens anseende om det skadats.

Vad kännetecknar hedersrelaterat våld?

Våldet utövas när en kvinna handlar eller försöker handla på ett sätt som bryter mot familjens och släktens traditioner och regler för hur kvinnor ska bete sig. Det kan till exempel vara att umgås med ”fel” personer, ha sex före äktenskapet, ha ”fel” kläder eller ha en sexuell läggning som släkten inte accepterar.

Vad är ett hedersbrott?

Hedersrelaterade brott – fakta om. Hedersrelaterad brottslighet är brott som helt eller delvis begåtts för att bevara eller återupprätta en persons eller familjs, släkts eller annan liknande grupps anseende utifrån en föreställning om heder.

Vad menas med hedersmord?

Hedersmord, eller skammord, är ett ofta planerat mord på en familjemedlem eller släkting för att återupprätta familjens, klanens eller gruppens heder, som offret på något sätt anses ha vanärat.

Vad är Straffskärpningsgrund?

Samtidigt infördes även en ny särskild straffskärpningsgrund för brott med hedersmotiv. Dessutom infördes ett utreseförbud för att skydda barn från att föras utomlands för att ingå barnäktenskap eller könsstympas.

Hur kan hedersvåld yttra sig?

Våldet visar sig bland annat genom att en person kontrolleras för att bevara familjens heder. Kanske får inte personen själv bestämma hur den ska klä sig, vem den ska gifta sig med eller vilka den ska umgås med. Tvångsgifte och könsstympning är exempel på hedersvåld.

Vilka två brott är vanligast inom hederskulturen?

föreställningen om att mäns och familjers heder är avhängig kvinnors och flickors sexuella beteende. De enda brotten som per definition är hedersbrott är brott mot lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor, äktenskapstvång och barnäktenskapsbrott enligt 4 kap.

Hur började hederskulturen?

grund av handlingar som bryter mot samhällets kulturella normer. I Sverige var heder mer att invånarna ska göra rätt för sig, betala räkningar, inte begå brott, dock har Sverige nu många invånare med ett annat ursprungsland och med det har de tagit med sig sina traditioner.

Hur länge har hederskulturen funnits?

Men hederskultur i övrigt har rötter lång bak i tiden. Cronberg har studerat den från 1500-talet och framåt. – Sverige har haft en stark inhemsk hederskultur där den som saknade heder hamnade utanför samhället. Vanheder ansågs smitta.

Varför finns tvångsäktenskap?

Fattigdom, konflikter om val av partner, liksom kontroll av kvinnors sexualitet är alla orsaker till att barn och unga tvingas in i äktenskap. Främst är det flickor och kvinnor som drabbas. Barnäktenskap och tvångsäktenskap är vanligt förekommande inom området hedersrelaterat våld och förtryck.

Hur vanligt är hedersmord i Sverige?

Det finns inga exakta siffror på hur många i Sverige som lever i hedersvåld och förtryck. Uppskattningar som gjorts av forskare pekar på att minst 200 000 unga i Sverige har en sådan tillvaro, men att mörkertalet troligen är stort.

Varför mördades Pela?

Den 24 juni 1999 mördades den då 19-åriga Pela Atroshi av sina farbröder. Hon sköts till döds framför ögonen på sin syster för att hon inte vilja följa sin familjs traditioner och normer. Mordet blev det första hedersmordet som uppmärksammades i Sverige.

Var är hederskultur vanligast?

Hederskulturer återfinns i hela världen men är idag vanligare bland människor från ett område som sträcker sig från Nordafrika via Mellanöstern och Centralasien till den Indiska subkontinenten. Exempel på dessa länder är Afghanistan, Albanien, Eritrea, Irak, Kurdistan, Libyen, Palestina, Pakistan och Somalia.

Vilka länder tillåter hedersmord?

Många länder som bland annat Sverige och Finland ger enligt lagen ut samma straff för ett hedersmord som ett ”vanligt” mord men det finns även många som kan ge strafflindring eller i vissa fall straffrihet. Det är i länder som till exempel Syrien, Irak, Marocko och de palestinska områdena som tillåter det.

Hedersrelaterat förtryck och våld | RFSU informerar om hedersrelaterat förtryck och våld på svenska

Kontrollerad, övervakad, bortgift – om hedersrelaterat våld och förtryck.

Kontrollerad, övervakad, bortgift – om hedersrelaterat våld och förtryck.

Lämna en kommentar