Vad är hedersvåld?

Hedersrelaterat våld och förtryck är en form av mäns våld mot kvinnor, men med vissa speciella förtecken. Våldet och förtrycket utförs ofta av flera personer gemensamt och förövarna behöver inte vara en nuvarande eller tidigare partner.

Hur började hederskulturen?

Men hederskultur i övrigt har rötter lång bak i tiden. Cronberg har studerat den från 1500-talet och framåt. – Sverige har haft en stark inhemsk hederskultur där den som saknade heder hamnade utanför samhället. Vanheder ansågs smitta.

Vilka utför hedersvåld?

Det finns även kvinnliga gärningspersoner. Det är vanligt att brottet planeras av flera personer under en längre tid. Eftersom brottet handlar om att bevara eller återupprätta familjens heder, har gärningspersonerna ofta stöd av familj, släkt eller annan liknande grupp. Gärningen kan ge respekt i den egna gruppen.

Hur utbrett är hederskultur?

Både unga kvinnor och unga män är utsatta. Kartläggningen visar att människor med olika etnicitet, religiös tro, sexuell läggning, könsöverskridande identiteter eller uttryck, ålder, funktionsnedsättningar, socioekonomisk status och bostadsort lever med en allvarlig utsatthet för våld och begränsas av hedersnormer.

Vad betyder begreppet heder?

I vissa familjer och släkter är det viktigt att det inte går något dåligt rykte om familjen. Det kan finnas regler, som att du inte får umgås med vem du vill eller ha sex förrän du har gift dig. Det här kallas heder.

Vilka har hederskultur?

Hederskulturer återfinns i hela världen men är idag vanligare bland människor från ett område som sträcker sig från Nordafrika via Mellanöstern och Centralasien till den Indiska subkontinenten. Exempel på dessa länder är Afghanistan, Albanien, Eritrea, Irak, Kurdistan, Libyen, Palestina, Pakistan och Somalia.

Finns hederskultur i Sverige?

Hederskultur har inte någon plats i det svenska samhället. I vårt land ska alla individer ha samma grundläggande fri- och rättigheter. Om detta får det inte råda någon tvekan. Inte heller får olika måttstockar gälla för olika grupper.

Hur kan offren skyddas från hedersvåld?

Rätt att få skyddat boende. På flera orter i landet finns skyddat boende där personalen är specialiserad på att hjälpa personer som har utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck. Många av dessa boenden tar emot barn, även i akuta situationer.

Hur många hedersmord har skett i Sverige?

Det finns inga exakta siffror på hur många i Sverige som lever i hedersvåld och förtryck. Uppskattningar som gjorts av forskare pekar på att minst 200 000 unga i Sverige har en sådan tillvaro, men att mörkertalet troligen är stort.

Hur många lever under hedersförtryck i Sverige?

240 000 personer lever under hedersförtryck i Sverige, främst barn och ungdomar enligt docent Astrid Schlytter. Malmö Stads enkätundersökning från 2018 november, uppskattar forskarna att 20 procent av alla niondeklassare i Malmö lever med begränsningar.

Varför finns hederskultur i Sverige?

Även kvinnor kan göra så att en hederskultur finns kvar. Hederskultur är kulturella föreställningar som utgår från att familjens eller gruppens heder är viktigare än den enskilda personens vilja, tankar och känslor. Våldet visar sig bland annat genom att en person kontrolleras för att bevara familjens heder.

Hur vanligt är hederskultur i Sverige?

Forskare har konstaterat att 2017 låg siffran på 240 000 drabbade. I och med den kraftiga invandring som har bedrivits de senaste fem åren har hedersförtrycket ökat markant i samhället bland de med invandrarbakgrund. Men det finns även bland andra och tredje generationens invandrare som anammar hederskulturen.

Hur vanligt är hedersrelaterat våld i Sverige?

Mellan 25-30 procent av alla flickor och nästan 25 procent av alla pojkar uppgav att de minst en gång drabbats av kränkande behandling, hot eller våld av föräldrar eller andra vuxna nära anhöriga sedan de började på gymnasiet.

Har sin heder korsord?

Synonymer till heder
  • gott namn, gott anseende, anseende, renommé; moralisk pliktkänsla, oförvitlighet, redbarhet, ärlighet, pålitlighet.
  • ära, beröm, hedersbetygelse.

Vad beror hedersförtryck på?

Att leva i en hederskontext innebär att det finns förväntningar och krav på att familjens, släktens eller ett ännu större kollektivs intressen sätts framför de egna. Val av partner är till exempel många gånger inte en individs eget val utan en angelägenhet för familjen eller ett större kollektiv.

Kontrollerad, övervakad, bortgift – om hedersrelaterat våld och förtryck.

Kontrollerad, övervakad, bortgift – om hedersrelaterat våld och förtryck.

Hedersrelaterat förtryck och våld | RFSU informerar om hedersrelaterat förtryck och våld på svenska

Lämna en kommentar