Vad är hematologi?

Vilka sjukdomar behandlas på hematologen?

Exempel på hematologiska sjukdomar är akut och kronisk leukemi, myelom, lymfom, polycytemia vera och myelodysplastiskt syndrom. Patienter med andra sjukdomar till exempel MS, vårdas också här när stamcellstransplantation ingår i behandlingen.

Vad gör man hos hematologen?

Inom hematologin undersöker och behandlar vi blodsjukdomar. Sjukdomen kan påverka antingen blodkropparna eller blodplasman. Förändringar i antalet blodkroppar anger inte direkt vilken blodsjukdom det handlar om. Därför gör vi grundliga undersökningar och tar också ofta prover från benmärgen.

Vad utreder hematologen?

Hematologin är den medicinska specialitet som arbetar med att utreda och sköta blodsjukdomar. Oftast vaknar misstanken om en blodsjukdom på basis av avvikande laboratorieresultat, där siffrorna som beskriver antalet blodceller i blodet avviker.

Varför remiss till Hematolog?

Om utredning talar för reumatisk sjukdom skall patienten remitteras till reumatolog för vidare bedömning. Närmaste reumatologklinik är KUS, Solna. Om utredning talar för hematologisk sjukdom t ex myelom eller lymfom skall patienten remitteras hit för vidare handläggning.

Hur behandlar man blodcancer?

Cytostatika är det främsta medlet mot leukemi. Cytostatika är cellhämmande läkemedel som främst angriper celler som håller på att dela sig och stoppar celldelningen. Olika cytostatika stör cellernas delning på olika sätt. Eftersom också friska celler delar sig kan de också påverkas av cytostatika.

Vad är intern medicin?

Internmedicin är specialister på att behandla patienter som är allvarligt sjuka i de stora folksjukdomarna. Våra patienter har ofta KOL, hjärtsvikt, diabetes eller infektioner.

Är MDS cancer?

MDS är en malign blodsjukdom med olika förlopp och allvarlighetsgrad. MDS kan i många fall vara en stillsam sjukdom, men i vissa fall kan MDS utvecklas till akut leukemi. Att ha lägre nivå än normalt av någon typ av blodkropp kallas cytopeni. Man kan ha mer än en cytopeni samtidigt.

Hur vet man om man har blodcancer?

Här är exempel på symtom som kan bero på leukemi: trötthet och andfåddhet. en infektion som inte går över. blåmärken eller blödningar utan orsak.

Varför får man myelom?

Dagens forskare vet per dags dato ännu inte orsaken till varför man får myelom, däremot vet man hur sjukdomen uppstår. Myelom utgår nämligen från en typ av vita blodkroppar som kallas plasmaceller vars normala funktion är att tillverka antikroppar mot bl. a. virus och bakterier.

Varför sjunker HB värdet?

Huvudsakliga orsaker till sjunkande Hb är blödning, nedsatt produktion (järn- eller vitaminbrist, inflammation, njursvikt, hemoglobinopati, hypotyreos) samt ökad nedbrytning, hemolys.

Vad betyder all som är en hematologisk malignitet?

De hematologiska maligniteterna utgörs av akuta och kroniska leukemier, olika former av lymfom, myelom, myeloproliferativa neoplasier och myelodysplastiskt syndrom. Varje huvudgrupp har ett eget delregister inom blodcancerregistret (www.

Vilka typer av blodcancer finns det?

Lymfatisk blodcancer utgår från det lymfatiska systemets celler, lymfocyterna.

Till de lymfatiska blodcancersjukdomarna hör:
  • Akut lymfatisk leukemi, ALL.
  • Kronisk lymfatisk leukemi, KLL (som WHO klassificerar som lymfom)
  • Hodgkins lymfom.
  • Non Hodgkins lymfom.
  • Myelom.

Hur vanligt är lymfom?

Lymfom är en av de vanligaste cancerformerna bland vuxna i Sverige. Varje år får nästan 2 500 personer någon form av sjukdomen.

Jobba som sjuksköterska inom hematologi på Skånes universitetssjukhus

Vad behöver man äta?

Koldioxid och kolmonoxid (Kemi) – Studi.se

Lämna en kommentar