Vad är hovrätten?

Vad innebär hovrätten?

Hovrätten prövar om tingsrättens avgörande ska ändras och i så fall på vilket sätt. Hovrätten avgör mål och ärenden antingen utifrån skriftligt rättegångsmaterial genom skriftligt förfarande eller vid hovrättens huvudförhandling, där man också kan höra parterna och vittnen.

Vad gör man i hovrätten?

Göta hovrätt är en av sex hovrätter i Sverige. Hovrätten är andra instans i frågor som rör brottmål och tvistemål som redan har behandlats i tingsrätt. Hovrättens huvudsakliga uppgift är att överpröva mål och ärenden som överklagas från de tingsrätter som ingår i hovrättens domkrets.

Var är hovrätten?

De sex hovrätterna är Svea hovrätt i Stockholm, Göta hovrätt i Jönköping, Hovrätten över Skåne och Blekinge i Malmö, Hovrätten för västra Sverige i Göteborg, Hovrätten för Nedre Norrland i Sundsvall samt Hovrätten för Övre Norrland i Umeå.

Vilka arbetar i hovrätten?

Av hovrättens ca 350 medarbetare är ungefär en tredjedel domare som arbetar med att bedöma frågor i olika typer av mål och att lösa tvister. Övriga medarbetare arbetar huvudsakligen med beredningen av målen eller med administration och service inom hovrätten.

Vad är åtalspunkter?

För att ett åtal ska kunna väckas måste bevisningen vara tillräckligt stark. Åklagaren ska på objektiv grund kunna förvänta sig en fällande dom. Det kan hända att åtal inte väcks, trots att ett brott har begåtts, för att åklagaren bedömer att det inte finns tillräckligt med bevis för att få en fällande dom.

Hur går de till när hovrätt dömer?

Enligt dagens ordning krävs det i vissa fall prövningstillstånd för att hovrätten efter ett överklagande skall ta upp ett avgörande från tingsrätten till prövning i sak. Det gäller huvudsakligen brottmål där tingsrätten har dömt till böter, tvistemål om värden under ett basbelopp samt vissa domstolsärenden.

Hur ofta ändrar hovrätten tingsrättens dom?

Nästan hälften av alla brottmålsdomar ändras i hovrätten, visar en ny undersökning. Nästan hälften, 44 procent, av de brottmålsdomar som överklagas till hovrätten och prövas ändras. Påföljden ändras oftast i en lindrigare inriktning, visar en undersökning från Svea hovrätt.

Vilka fall tas upp i hovrätten?

Är du missnöjd med tingsrättens dom har du möjlighet att överklaga domen till hovrätten. Det framgår av en bilaga till tingsrättens dom hur du ska göra för att överklaga. I korthet krävs att överklagande ska ske skriftligt inom tre veckor från det att domen meddelades.

Kan hovrätten neka prövning?

I tvistemål och i vissa brottmål krävs prövningstillstånd för att hovrätten ska pröva målet. Det är hovrätten som avgör om den ska lämna prövningstillstånd eller inte. Lämnar hovrätten prövningstillstånd kommer den att pröva målet på nytt i de delar som tingsrättens dom har överklagats.

Hur många specialdomstolar finns det?

Det finns fem mark- och miljödomstolar i Sverige och dessa är knutna till tingsrätterna i Umeå, Östersund, Nacka, Vänersborg och Växjö. Mark- och miljööverdomstolen är knuten till Svea hovrätt.

Vad är skillnaden mellan tingsrätten hovrätten och Högsta domstolen?

De allmänna domstolarna

Allmänna domstolar är tingsrätt, hovrätt och Högsta domstolen. Tingsrätten är första instans. Det finns 48 tingsrätter av varierande storlek (våren 2010). Högsta domstolen är högsta instans.

Vad är ett prejudikat?

Ett avgörande från Högsta domstolen i en viss rättsfråga. Domstolar är inte enligt lag bundna att följa prejudikaten, men i praktiken uppfattar lägre instanser prejudikaten som mer eller mindre bindande när de ska avgöra liknande frågor.

Vem är vem i en brottmålsrättegång?

Parterna som deltar. I en brottmålsrättegång deltar olika personer. De som ska döma i målet (rätten) består normalt av en utbildad juristdomare och tre lekmannadomare (nämndemän). Utöver dessa personer deltar även en protokollförare.

Vilka personer sitter i hovrätten?

Vem är vem?
  • Tre juristdomare – en är ordförande och två är ledamöter.
  • Två nämndemän – lekmannadomare. De är inte utbildade jurister utan har helt andra yrken. …
  • Den tilltalade – den som är åtalad för brottet.
  • Åklagaren – för statens talan i domstolen.

Vem tillsätter hovrätten?

Ledamöter och ersättare som representerar allmänheten väljs av riksdagen. Övriga ledamöter och ersättare förordnas av regeringen. Ledamöter och ersättare som ska vara, eller ha varit, ordinarie domare förordnas på förslag av de allmänna domstolarna och de allmänna förvaltningsdomstolarna.

ÖVERKLAGANDET TILL HOVRÄTTEN! – ADVOKATSNACK!

Rättegångsspel i Svea hovrätt

VARNING FÖR STARKA BILDER: Hovrättens dom: Sluten psykiatrisk vård för mordförsöket på T-centralen

Lämna en kommentar