Vad är hypokalemi?

Låga halter av kalium i blodet kallas hypokalemi. Du kan inte själv känna att du har kaliumbrist. Däremot kan kaliumbrist göra att du blir trött och orkar mindre men det är mycket vanligare att dessa symtom beror på något annat.

Vad orsakar hypokalemi?

Hypokalemi kan uppstå på grund av förlust (extrarenala eller renala), förflyttning från blodbana in i celler eller otillräckligt intag. Diuretika och gastrointestinala förluster är de vanligaste bakomliggande orsakerna.

Är hypokalemi farligt?

Patienter med lindrig hypokalemi är oftast asymtomatiska, men även lindrig hypokalemi kan ge konsekvenser för patienter med hjärt–kärlsjukdom, diabetes eller njursjukdom och bör därför behandlas. Svår hypokalemi kan vara livshotande och leda till muskelnekros, hjärtarytmier och andningspåverkan [4, 8].

Vilka fyra symtom stämmer vid hypokalemi?

SYMTOM OCH KLINISKA FYND

3,0-3,5 mmol/l: Ofta ospecifika eller inga symtom. Patienter med underliggande hjärtsjukdom och patienter som behandlas med digitalis löper ökad risk för arytmi. 2,5-3,0 mmol/l: Allmän svaghet, trötthet, apati, anorexi, illamående, obstipation, subileus/ileus och minskade senreflexer.

Är det farligt med kaliumbrist?

Kaliumbrist. Brist på kalium är mycket ovanligt men kan uppstå till exempel vid långvariga diarréer eller användande av vätskedrivande läkemedel. Kaliumbrist leder till trötthet, muskelsvaghet och rubbningar av hjärtrytmen. Kaliumbrist kan även leda till depression och förvirring.

Hur minskar man kalium?

Djupfrysta grönsaker, sallad och gurka ger relativt lite kalium. En eller två frukter per dag är ofta lagom, eller motsvarande mängd bär. Konserverad frukt har mindre kalium än färsk frukt. De frukter och bär som innehåller mest kalium är banan, avokado, nät- och honungsmelon och torkad frukt.

Vad beror hyperkalemi på?

Den absolut vanligaste orsaken till hyperkalemi är läkemedel. Hos sjukhusvårdade patienter är det inte ovanligt att det rör sig om en kombination av flera olika faktorer där dehydrering (minskad extracellulär volym) är starkt bidragande. Vid hereditär pseudohyperkalemi p g a morfologiska avvikelser i röda blodkroppar.

Vilken är den mest fruktade komplikationer som kan uppstå då Kaliumvärdet är för högt respektive för lågt?

Mest fruktat är rytmstörningar i hjärtat som kammarflimmer, vars risk ökar om patienten samtidigt har digitalismedicinering och får syrebrist i vävnaderna (hypoxi). Hjärtverksamheten påverkas negativt vilket framgår av EKG.

Varför sjunker mitt Kaliumvärde?

Kaliumbrist beror vanligtvis på ökade kaliumförluster i njurarna vilket kan ses vid behandling med urindrivande läkemedel. Man kan också förlora mycket kalium genom diarré, kräkning eller överdriven svettning. Stort laktritsintag är också en vanlig orsak till lätt sänkt kaliumvärde.

Vilket Kaliumvärde ska man ha?

Referensintervallet för vuxna ligger mellan 3,5 och 5,0 millimol per liter (mmol/L) om värdet mäts i serum. Om kaliumhalten mäts i plasma, ligger referensintervallet oftast mellan 3,5 och 4,5 mmol/L.

Vad kan Natriumbrist leda till?

Vid natriumbrist får kroppens vävnader för lite vatten och drabbas av uttorkning. Brist på natrium inverkar även på syra/basbalansen och kan göra att surhetsgraden i kroppen blir för hög (metabol acidos).

Vad ska man äta om man har kaliumbrist?

Kalium finns i princip i alla livsmedel.

Lite högre halter hittar du i dessa livsmedel:
  • Nötter.
  • Frön.
  • Torkad frukt.
  • Choklad.
  • Potatis.
  • Kött.
  • Fisk.
  • Färska frukter, särskilt citrus och banan.
10 juni 2020

Hypokalemia – causes, symptoms, diagnosis, treatment, pathology

Hypokalemia: Causes, Symptoms, Effects on the Heart, Pathophysiology, Animation.

What is HYPOKALEMIA? What does HYPOKALEMIA mean? HYPOKALEMIA meaning, definition & explanation

Lämna en kommentar