Vad är informatik?

Vad betyder informatik?

Informatik handlar i grunden om hur informationssystem kan stödjas av informationsteknik (IT) i form av datasystem och datorprogram. Informationssystemen kan vara av många olika slag och kan gälla såväl arbete som fritid och olika typer av ideellt arbete.

Vad är informatik i vården?

Målet för hälsoinformatiken är att effektivisera informationshanteringen inom klinisk vård, omsorg och forskning, för att åstadkomma en säkrare vård av högre kvalitet. Informatik kan beskrivas som läran om informationsbehandling.

Varför informatik?

Informatik är därför ett designämne i gränslandet mellan teknikvetenskap och andra samhällsvetenskaper. Det handlar om att förstå, tolka, analysera, utforma och tillverka IT-stöd för verksamheter, som ger individer möjlighet att utföra kvalificerade arbetsuppgifter.

Vad gör en Hälsoinformatiker?

Hälsoinformatik handlar om att ta vara på, bearbeta och presentera den information som skapas i hälso- och sjukvården så att den gör så stor nytta som möjligt. Vi rör oss från patientspecifik data till generell medicinsk kunskap och stödjer enskilda beslut såväl som utvecklingen av ny kunskap.

Vilka andra akademiska ämnen är relaterade till informationssystem?

Det engelska akademiska ämnet Information systems motsvarar svenskans systemvetenskap eller informatik, och överlappar även med datavetenskap, datateknik och informationsteknologi.

Vad är sjuksköterskans kärnkompetens?

Enligt Leksell och Lepp (2013) och Svensk sjuksköterskeförening (2015) har sjuksköterskan sex kärnkompetenser vilka är personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap, säker vård och informatik.

Vad betyder telemedicin?

Termen Telemedicin innebär att ge medicinsk vård på distans, huvudsakligen kliniska tjänster. Termen består av det grekiska ordet τήλε (tele), som betyder avlägsen, och medicin.

Vad är personcentrerad vård och omsorg?

Personcentrerat förhållningssätt är ett etiskt förhållningsätt som innebär att se den enskilda personen, involvera och anpassa efter individens behov och förutsättningar. På detta sätt kan vården både bli mer jämlik och kostnadseffektiv.

Vad är säker vård?

Patientsäkerhet handlar om att patienter inte ska skadas i samband med hälso- och sjukvårdande åtgärder. Att vården är säker är en grundsten i allt kvalitetsarbete i hälso- och sjukvården. En säker vård där förekomsten av vårdskador är låg, handlar ytterst om att skapa en god vård.

eHälsalyftet: vad är informatik?

Vad är vetenskap och informatik

1. Vad är programmering?

Lämna en kommentar