Vad är jäv?

Vad menas med att man är jävig?

Vad är jäv? Jäv är en omständighet som kan rubba förtroendet för att den som ska handlägga ärendet är opartisk. Även om det finns jäv, behöver det inte nödvändigtvis betyda att någon är partisk. Det betyder bara att det finns en omständighet som kan utgöra en risk för partiskhet.

Vilka räknas som jäv?

Med jäv avses omständighet som kan rubba förtroendet till en beslutsfattares, ledamots eller handläggares opartiskhet/objektivitet vid handläggningen av ett ärende. De omständigheter som utgör jäv återfinns i förvaltningslagen 16 och 17 §§.

Hur definieras jäv?

Vad är jäv? Jäv är en omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till opartiskhet hos den som ska handlägga ett ärende. Jävsreglerna har kommit till för att garantera ett objektivt och opartiskt handlande från förvaltningsmyndigheternas sida.

När uppstår en jävssituation?

Jäv är när en anställd eller förtroendevald anses ha ett sådant intresse i ett ärende att hens opartiskhet kan ifrågasättas. I ett yttrande från Justitiekanslern (JK) från 1995 (dnr 1642-9490) beskrivs intressejäv till följd av aktieinnehav.

När är någon jävig?

Jäv är en rätts- eller beslutssituation där en person kan tänkas vara partisk eller där det finns någon särskild omständighet som kan rubba förtroendet för personens opartiskhet. Den som invändningen riktas mot kallas jävig. En jävig person får inte delta i beslutet i fråga eller i förberedelserna för beslutet.

När blir man jävig?

För att jäv ska föreligga krävs det inte att personen är partisk utan det är tillräckligt att situationen är sådan att det finns skäl att misstänka partiskhet för att det ska vara jäv. Jävsreglerna i kommunallagen talar om när någon kan tänkas ha ett sådant intresse i ett ärende att dennes opartiskhet kan ifrågasättas.

Är jäv ett brott?

Jäv och andra intressekonflikter

24-27 §§ kommunallagen. Reglerna talar om när en anställd eller förtroendevald ska anses ha ett sådant intresse i ett ärende att hans eller hennes opartiskhet kan ifrågasättas. Jävsreglerna gäller vid all ärendehantering och riktar sig till den som på något sätt kan påverka dess utgång.

När ska jäv anmälas?

Den som ska handlägga ett ärende är vidare jävig ”om han eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång”.

Vilka typer av jäv finns och vad innebär dem?

De olika jävssituationerna regleras i 16 § förvaltningslagen:
  • Sakägarjäv eller intressejäv (första punkten)
  • Släktskapsjäv (också första punkten)
  • Ställföreträdarjäv (andra punkten)
  • Ombudsjäv (också andra punkten)
  • Tvåinstansjäv (tredje punkten)
  • Delikatessjäv eller grannlagenhetsjäv (fjärde punkten)

Vem bedömer om du är jävig?

Jävsreglerna har kommit till för att garantera ett objektivt och opartiskt handlande från förvaltningsmyndigheternas sida. Myndigheten ska snarast besluta i jävsfrågan om det uppkommit fråga om jäv mot någon.

Vilka handlingar ska en myndighet skicka till överinstansen om ett ärende blir överklagat?

46 § Om överklagandet inte avvisas ska beslutsmyndigheten skyndsamt överlämna överklagandet och övriga handlingar i ärendet till överinstansen. Om en myndighet ändrar ett beslut som har överklagats, ska den överlämna även det nya beslutet till överinstansen. Överklagandet ska anses omfatta det nya beslutet.

Var anmäler jag jäv?

Lawline – kostnadsfri juridisk rådgivning.

Jäv – en film om etiska dilemman (med kommentar)

Jäv

Film om mutor

Lämna en kommentar