Vad är jordfelsbrytare?

Vad gör en jordfelsbrytare?

Jordfelsbrytaren fungerar så att den jämför strömmarna i fasen och neutralledaren. Om det finns en skillnad mellan dessa strömmar som är större än det förinställda värdet (IΔn) löser skyddskretsen ut och bryter strömmen. Brytaren måste därefter återställas (oftast manuellt) innan den börjar leda ström igen.

Vad får en jordfelsbrytare att slå ifrån?

Jordfelsbrytaren slår ifrån i samma sekund som en trasig apparat kopplas in så i det fall är felsökningen enkel: kolla vad du sist kopplade i ett el-uttag innan strömmen slog ifrån. Det kan röra sig om en tillfällig överledning i exempelvis tvättmaskin, diskmaskin eller frys som kan bero på skadad isolering eller fukt.

När använder man jordfelsbrytare?

Jordfelsbrytare ger både personskydd och brandskydd. Felström mellan en fasledare och neutralledaren inom en apparat eller anläggningsdel. Detta kan inträffa om till exempel ett ledande föremål förs in i bägge hålen i ett vägguttag eller vid isolationsfel inom en apparat. Jordfelsbrytare ger inget skydd.

Vad är läckströmmar?

Onormala läckströmmar uppkommer vid skador på isoleringen. Vid åsknedslag kan skador på isoleringen uppstå, samt på äldre utrustning kan isoleringen skadas orsakad av exempelvis överhettning eller mekanisk- och/eller elektriskutmattning på installationen.

Hur ser man skillnad på jordade och ojordade eluttag?

Skillnaden på jordade och ojordade uttag är att de är kopplade på olika sätt. Jordade uttag används ofta i kök, badrum och andra platser där fukt kan finnas eftersom att de är säkrare än ojordade uttag. Jordade och ojordade uttag får aldrig blandas i samma rum.

Varför går jordfelsbrytaren hela tiden?

Slå till jordfelsbrytaren. Om den inte löser ut igen kan detta tyda på en tillfällig störning elller ett tillfälligt fel. Om jordfelsbrytaren löser ut med jämna mellanrum bör du kontakta en fackmnan för kontroll av anläggningen. Om jordfelsbrytaren löser ut direkt efter tillslag finns ett bestående fel.

Hur återställer man Hager jordfelsbrytare?

Allt man behöver göra är att trycka på testknappen; jordfelsbrytaren slår ifrån och man får återställa den för hand. Om en jordfelsbrytare ligger i tilläge för länge kan brytmekanismen bli trög. Det kan medföra att jordfelsbrytaren inte löser ut vid ett fel.

Hur felsöka jordfelsbrytare?

Så här felsöker du jordfelsbrytaren
  1. Skruva ur samtliga säkringar eller slå ifrån automatsäkringarna. …
  2. Återställ därefter en säkring i taget tills att jordfelsbrytaren återigen löser ut. …
  3. När du lokaliserat felet till en bestämd säkringsgrupp: börja dra ur alla stickproppsanslutna apparater som hör till gruppen.

När behövs jordfelsbrytare typ B?

Jordfelsbrytare (JFB) krävs i ett antal fall, se Elsäkerhetsverkets föreskrifter 2008:1 samt elinstallationsreglerna SS 436 40 00 utgåva 3. Generellt gäller JFB för 20A-uttag för allmänt bruk samt belysningskretsar och 32A vid utomhusuttag.

Vad fyller Skyddsjordningen för funktion?

Vad fyller skyddsjordningen för funktion? Elnätets skyddsledare står via jord i direkt kontakt med vattenledningar, radiatorer, diskbänkar, betonggolv etcetera. Skyddsledaren (PE) har till uppgift att leda strömmen till jord vid kortslutning eller isolationsfel i en apparat eller maskin.

Vad skiljer en jordfelsbrytare typ B från typ A?

För att ge tillräcklig personlig säkerhet används som regel jordfelsbrytare Typ A som löser ut inom 30 ms vid 10 mA eller 30 mA (milliAmpere). Typ B är en jordfelsbrytare som löser ut vid 300 mA vilket krävs för brandsäkerhet.

Vilket är det mest använda Jordningssystemet i Sverige?

I Sverige matas hushållen enligt TN-C-S-koppling, det vill säga en kombinerad skyddsjord- och neutralledare (PEN-ledare) fram till distributionspunkten (gruppcentralen), där ledarna uppdelas till separata skyddsjord- och neutralledare.

Vilken storlek på strömmen är det för brandskydd?

Det är här som jordfelsbrytaren kommer in. Som personskydd ska man välja en jordfelsbrytare med en märkutlösningsström på högst 30 mA. Jordfelsbrytare ska reagera för obalansströmmar i området cirka 15 mA till högst 30 mA, och de ska bryta strömmen inom högst 300 ms.

Hur mäter jordfelsbrytare?

Första testet
  • Ställ in instrumentet på AC (hel sinuskurva), 30mA (märkutl. strömmen) och x1.
  • Anslut instrumentet direkt över JFB. …
  • Tryck på mätinstrumentets testknapp. …
  • JFB skall lösa ut och instrumentet visar reaktionstiden i displayen och godkänner mätningen, om utlösningstiden är under 300msek.

Jordfelsbrytare

9 JORDFELSBRYTARE, FUNKTION MP4 480p 4×3

Jordfelsbrytaren löser ut – Så här felsöker du när det händer!

Lämna en kommentar