Vad är källförteckning?

Källförteckningen eller referenslistan placeras längst bak i dokumentet men före eventuella bilagor. Här ska det finnas tillräcklig information om alla dina skriftliga källor för att din läsare enkelt ska kunna hitta till de dokument du har använt i ditt arbete.

Hur man gör en källförteckning?

Alla källor som nämns i examensarbetet skall anges i källförteckningen, utan underrubriker. Källorna skrivs i alfabetisk ordning enligt författarens efternamn. Läsaren måste kunna hitta källan i källförteckningen utgående från namnet som anges i texten.

Vad är Källforteckning?

Källförteckning visar vilka källor du använt dig av. Den ska på ett tydligt sätt visa var läsaren kan gå till originalkällan.

Vad ska stå i en källförteckning?

Alla arbeten och uppstaser kräver en källförteckning, här presenteras alla de källor du använt i ditt arbete. Källförteckningen ställs upp i alfabetisk ordning och ser olika ut beroende på om du har använt en bok, en Internetsida, en tidningsartikel, en muntlig källa, ett uppslagsverk, en broschyr och så vidare.

Hur skriver man ut en källa?

Källhänvisning är en hänvisning till en källa i den löpande texten. I denna variant av Harvardstilen består källhänvisningen av författarens efternamn följt av utgivningsår och sidnummer. Observera att det finns andra varianter där sidnummer inte anges.

Hur skriver man en Källvärdering?

Ur ett källvärderingshänseende är det alltså viktigt med urvalet, dvs vad man väljer för källor om man t. ex. ska skriva en uppsats, utföra ett arbete, skapa sig en oberoende syn eller ta ett beslut och ge svar på en frågeställning. Detta gäller inte minst när man väljer källor på internet.

Hur använder man källhänvisning?

Källhänvisningen placeras direkt inom parentes efter de meningar där du med egna ord sammanfattat vad någon annan har skrivit, innan punkten (1). Alternativt kan man väva in källhänvisningen i själva texten och uppge årtal och sidnr direkt efter du nämner författaren (2).

När använder man källhänvisning?

Källhänvisningar använder man för att visa varifrån man har hämtat sina uppgifter. Det ska tydligt framgå när det du skriver inte är dina egna tankar och läsaren av din text ska enkelt kunna leta upp texten du hänvisat till om han eller hon själv vill läsa den.

När används källhänvisning?

En källhänvisning är en referens till källskrifter. Den innehåller uppgifter som författaren använt som belägg för sin text, och källhänvisningen gör det möjligt för läsaren att kontrollera uppgiften eller bedöma dess trovärdighet.

Vad är det viktigaste med att ha en källförteckning när du skriver dina skolarbeten?

När du skriver ett skolarbete, är det viktigt att du anger var du har tagit informationen från. Anledningen är att andra personer ska få lättare att ta del av uppsatsen, samt lära sig något från den, och inte minst för att de ska kunna utforska samma källor som angetts.

Hur Källhänvisar man i text?

I den löpande texten hänvisar du till ett verk genom att skriva upphovspersonens efternamn och publiceringsår inom parentes. Praxis kring hur hänvisningen placeras i texten varierar, men grundregeln är att varje gång du använder uppgifter från en ny källa ska du skriva en hänvisning i texten.

Hur gör man Referatmarkörer?

Använd gärna en referatmarkör som förstärker författarens inställning: ”undrar”, ”tycker”, ”frågar sig”, ”hävdar med bestämdhet”, ”föreslår” osv. Var försiktig med värderande referatmarkörer, som t. ex. ”påstår” för det är värdeladdat och ger intrycket att skribenten ifråga inte vet utan bara ”tycker”.

Hur man refererar till en hemsida?

Om du vill hänvisa till en webbsida i allmänhet och inte till en specifik text eller ett specifikt dokument på webbsidan så anger du antingen webbadressen direkt i parentesen i texten eller som en fotnot på den sida i den löpande texten där den omnämns. Du behöver inte ha med referensen i referenslistan.

Källförteckning (visas i Word)

Att källhänvisa – en introduktion

Hur du skriver källförteckning

Lämna en kommentar