Vad är källor?

Var är en källa?

En källa är platsen eller stället som du hämtar uppgifter ifrån. Det är genom källor som vi hämtar information om något. Med en källa för information menas ett material (text, bild eller liknande) eller en berättad framställning.

Vad är en källa egentligen?

Kriterierna innebär att man frågar sig vem som är upphovsperson till källan (vilken kunskap personen har), när källan tillkom, varför (om personen är neutral), och om uppgifterna kan kontrolleras och samstämmer med andra oberoende källor.

Vad är källor och källkritik?

Att vara källkritisk innebär att värdera den information man tar del av. Det betyder dels att förstå att vissa källor väger tyngre än andra, dels att vara medveten om att avsändare av information har ett syfte med sitt budskap.

Vad är en källa svenska?

Källhänvisning i löpande text. När du skriver ett arbete är det viktigt att du tar med s.k. ”källor” i den löpande texten för att visa att det du påstår inte är taget ur luften. Det finns många olika slags källor man kan använda sig av; tidningsartiklar, uppslagsverk, böcker och Internetsidor m. fl.

Vad är första och andrahandskälla?

Vi skiljer på förstahandskällor och andrahandskällor. En person som var med när något hände är en förstahandskälla. Journalisten som i efterhand intervjuar personen och sedan återberättar händelsen är en andrahandskälla.

Vad är Sekundärkälla och primärkälla?

Användningen av primärkällor ökar dessutom textens trovärdighet och är särskilt viktig i samband med uppsatsskrivande. Sekundärkällor är texter som refererar primärkällor. Den information som du hittar hos en andrahandskälla är med andra ord en tolkning eller utvärdering av en primärkälla.

Hur man skriver en källa?

Källorna skrivs i alfabetisk ordning enligt författarens efternamn. Läsaren måste kunna hitta källan i källförteckningen utgående från namnet som anges i texten. Därför måste källhänvisningen i texten börja på exakt samma sätt som i källförteckningen.

Hur man gör en källförteckning?

Källförteckningen eller referenslistan placeras sist i dokumentet men före eventuella bilagor. Referenserna ska sorteras i alfabetisk följd. I referenserna skall det finnas tillräcklig information för att din läsare enkelt skall kunna hitta de dokument du har använt i ditt arbete.

Hur bedömer man tendentiösa källor?

Det finns vissa regler när man ska bedöma tendentiösa källor. – Det finns inga pålitliga källor, varje fråga måste behandlas för sig själv. Man måste alltid tänka på att alla kan ljuga oavsett hur pålitliga dem verkar. Källan kan också omedvetet vara tendentiös på grund av egna förutfattade meningar och åsikter.

Vad är en Källanalys?

Varför historia? Källkritik: Vem eller vilka ligger bakom materialet? Vad är historia? Källkritik i historia, del 1: Vad säger styrdokumenten?

Hur skriver man en Källvärdering?

Ur ett källvärderingshänseende är det alltså viktigt med urvalet, dvs vad man väljer för källor om man t. ex. ska skriva en uppsats, utföra ett arbete, skapa sig en oberoende syn eller ta ett beslut och ge svar på en frågeställning. Detta gäller inte minst när man väljer källor på internet.

Vad är källkritik synonym?

Källkritisk kan beskrivas som ”kritisk mot informationskällors sanningsvärde”.

Är internet en källa?

Idag är internet den främsta informationskällan för många. Mängden information har ökat enormt inom nästan varje enskilt kunskapsområde och den fortsätter att växa mycket snabbt. Men internet är som ett bibliotek utan katalog, där seriöst och oseriöst, värdefull information och skräp blandas om vartannat.

Är So rummet en säker källa?

SOrummet i ett källkritiskt perspektiv

Textmaterialet på webbplatsen är endast skrivet av personer med stora kunskaper inom de ämnen som berörs (se ovan). Texterna som finns i SO-rummets ämneskategorier är tänkta att fungera som en introduktion eller sammanfattning till olika ämnesområden.

Vilka källor kan man lita på och varför?

källan är saklig. källan är känslosam. källan är transparent i hur den fungerar. du har kunskap om källans motiv och funktion.

Källor och källkritik

KÄLLKRITIK: Söka och granska källor

Historiska källor

Lämna en kommentar